צו הארנונה הכללית 2014

מועצה מקומית כפר-ורדים

  

                                                                                                                                                     ‏19 ינואר 2014

                                                                                                ‏                                                     י"ח שבט תשע"ד

                                                                                                                                                     מס/ 14 ארנונה4845

צו הארנונה הכללית 2014

בתוקף סמכותה החליטה המועצה המקומית כפר-ורדים בישיבתה מספר 2/14 מיום 19 בינואר 2014 להטיל על נכסים בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת הכספים 2014 (מיום 1/1/2014 עד יום 31/12/2014), שתשולם על-ידי המחזיקים בהתאם לשיעורים המפורטים בצו זה.

 

1. כללי

 

הכללים והעקרונות כדלקמן חלים על כל סוגי הנכסים המשמשים לכל מטרה שהיא להוציא

מקרים בהם נאמר במפורש אחרת.

1.1 - כל תחום השיפוט של המועצה הינו אזור אחד.

1.2 - כל חלק של מ"ר יחשב כמטר מרובע אחד.

1.3 - בכל מקרה בו מנוהל עסק מסוג כלשהו בחלק ממבנה המשמש למגורים, יחויב שטח

אותו חלק לפי התעריף המתאים לנכס שאינו למגורים.

 

2. הגדרות בצו זה:

 

2.1 - מבנה המשמש למגורים - כל אלה:

 

2.1.1 - שטח מבנה המשמש למגורים הכולל את כל שטח הבניין ברוטו לפי מידות חוץ,

לרבות קירות פנימיים וחיצוניים ולרבות חדרי כניסה, פרוזדורים, מטבח, הול,

מדרגות, אמבטיה, מקלחת, חדרי שירותים, חדרים, חדרי בטחון וחדרי שרות,

למעט מקלטים.

 

2.1.2 - מחסנים, מרתפים, מוסכים, חניות רכב מקורות וכל שטח אחר השייך לבניין,

לרבות שאינו מחובר אליו ולא הוגדר בסעיף 2  -  60% משטחם.

 

2.1.3 - דירה - חדר או מערכת חדרים בעלת כניסה נפרדת המשמשים למגורי אדם, לרבות

חדרי מגורים.

 

2.2 - מבנה שאינו משמש למגורים - כל אלה:

 

בשטח המבנה שאינו משמש למגורים ייכלל כל השטח שבידי המחזיק בכל הקומות, לרבות

מחסנים, מרפסות, חדרי שירותים, מקלט, חדרי מדרגות, פרוזדורים, מבנה בטחון, שטח

אחסנה מקורים ולא מקורים, סככות, מרתפים, חדרי שרות וכל שטח מקורה ומבנה עזר,

בין אם אלה מהווים יחידה אחת או מספר יחידות בין שאלה במפלס אחד או במפלסים

אחדים, בין שמשמשים את המחזיק ובין שאינם משמשים אותו, וכל דבר המחובר למבנה

חיבור של קבע, ולרבות קרקע שעיקר שימושה עם המבנה אשר תחויב מהמ"ר הראשון.

 

2.3 - מתקני ספורט - נכסים אשר עיקר שימושם וייעודם כמתקני ספורט לרבות בריכת שחיה ומגרשי משחקים.

 

2.4 - בנק - לרבות תאגיד בנקאי, סניף, תאגיד החזקה בנקאית, תאגיד עזר, כהגדרתו בחוק

הבנקאות (רישוי) התשמ"א - 1981 . לרבות תאגיד שהבנק שולט בו ולרבות בנק ישראל ובנק הדואר.

 

2.5 - קרקע תפוסה ו- אדמה חקלאית - כמשמעותם בסעיף 269 לפקודות העיריות.

 

 

2.6 - מחזיק - אדם/ישות משפטית כלשהי המחזיק בפועל בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר בין אם גרים או משתמשים בנכס ובין אם לא.

 

2.7 - חישוב ההיטל של  נכס

 

2.7.1 -  הארנונה הכללית מוטלת בסכום שנתי לכל מ"ר.

 

2.7.2 -  חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה עפ"י ההגדרות ובמטרים

רבועים. לשטחו של בנין לצורך הטלת ארנונה כללית יתווסף כל שטח אשר

יתווסף לו בפועל כתוצאה מבניה במהלך תקופת השימוש בנכס.

 

2.7.3 -  הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר

המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע.

 

2.8 -  מוסדות ציבור

 

1 .2.8 - מוסדות  הנזכרים בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה(פיטורין), 1938 ישלמו ארנונה בהתאם לפקודה האמורה.

 

3. סדר תשלומים

 

3.1  - המועד לתשלום הארנונה הכללית יחול באחד בינואר 2014 .

מבלי לפגוע במועד זה ולנוחות התושבים ניתן לשלם את החיוב הכולל ב- 6 תשלומים דו-

חודשיים שישולמו בכל 14 לכל חודש אי זוגי, בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם לחוק

הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"מ 1980 וזאת בתנאי

שכל תשלום ישולם במועד.

 

3.2 - תינתן הנחה למשלמים את כל סכום הארנונה עד 28 בפברואר 2014 :

 

2% למגורים

2% לעסקים.

 

3.3 - תינתן הנחה בשיעור 2% מסכום התשלומים החודשיים למשלמים באמצעות הוראת קבע בבנק.

 

4. סכומי החיוב:

 

סכום ש"ח למ"ר

 

א. נכסים למגורים לרבות בית אבות

54.50

ב. משרדים שירותים ומסחר

 

 

 

 

 

1. א. מסעדות, בתי קפה, מזנונים, קיוסקים, דוכני מכירת מזון, גלידריות.

 

    ב.  מטבח הצמוד למוגדר ב- 1. א. ומשרת אותו.

171.53

 

80.76

2. מרפאות פרטיות כולל מרפאת שיניים ובית מרקחת

                                                                                                                           

 

237.51

 

 

סכום ₪ למ"ר

3. א. מבנה אחר המשמש (כולו או חלקו) לצרכי עסק,

מסחר ושירותים לרבות: חנויות, סוכנויות ביטוח,סניפי דואר וסוכנויות דואר בהם ניתנים שירותים לציבור, משרדים, סופר-מרקט, מספרה, מתקני חשמל, תחנות אוטובוס ורשתות שיווק – עד 100 מ"ר.

145.09

 

 

 

ב. כל מ"ר נוסף

 

118.71

4.  מבנה המשמש בית קולנוע - 300 מ"ר ראשונים

 

301 עד 750 לכל מ"ר -

 

מעל 750 לכל מ"ר -

65.97

 

47.49

 

30.32

5. תחנת דלק ותחנת סיכה ורחיצה - שטח בנוי כולל

סככות

351.96

ג. בנקים

1,187.51

 

 

ד. מבני תעשיה ומחסנים לתעשייה

1. שטח המבנה עד 100 מ"ר לכל מ"ר

2. כל מ"ר נוסף עד 250 מ"ר לכל מ"ר נוסף

3. כל מ"ר מעל 250 מ"ר עד 600 מ"ר לכל מ"ר נוסף

4. כל מ"ר מעל 600 מ"ר עד 1200 מ"ר לכל מ"ר  נוסף

5. כל מ"ר מעל 1200 מ"ר

 

52.72

48.00

39.49

33.83

28.20

ה. בתי מלון

א. מבנה המשמש כולו או מקצתו כבית מלון ובית הארחה

ב.      יחידות אירוח "צימרים" עד גודל 30 מ"ר

ג.       יחידות אירוח "צימרים" כל מ"ר נוסף

 

127.01

68.34

84.72

 

 

ו. מלאכה - לרבות מוסכים

79.18

 

ז. אדמה חקלאית

1. קרקע חקלאית השייכת לתושב המועצה

2. קרקע חקלאית שאינה שייכת לתושב המועצה

 

0.13

0.34

ח. קרקע תפוסה

1. חניון של רכב ציבורי, חב' הובלות, מרכז חנויות

2. מרפסות פתוחות השייכות למבנים שאינם למגורים

3. קרקע תפוסה אחרת

 

18.47

57.12

2.52

ט. חניונים בתשלום

30.12

 

 

י. נכסים אחרים

1. שטחים המשמשים כמתקני ספורט ובריכת שחייה

2. מרפאות מסונפות לקופה ארצית לרבות מרכזי אשפוז ומכוני ריפוי

3. מבנה מגורים או חלק ממנו המשמש לעסק כלשהו (למעט חדרי אירוח)

4. נכסים שלא נכללו בהגדרות

5. תחנות מוניות ותחנות להובלת משאות ו/או אנשים לתחנה

6. מבני תרבות ואמנות המוחזקים ע"י "מוסד" כהגדרתו בחוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור) תשכ"ד 1964

 

64.51

113.95

68.55

91.40

392.28

64.68

יא. משתלות

0.39

 

 

 

5. הנחות

מעבר להנחות המחויבות עפ"י חוק,  החליטה המועצה מתוקף סמכותה לפי תקנה  2 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993 ,חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 ( תיקוני חקיקה) התשס"ד 2004, תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון), התשס"ה – 2005 ותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון מספר 2), התשס"ה 2005  -  על מתן הנחות כפי שיפורט להלן.

לעניין ההנחות שלהלן - "שכר ממוצע" הינו השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בלבד, האחרון אשר פורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפני הגשת הבקשה להנחה.

השכר הממוצע הידוע בחודש אוגוסט 2013 עמד על 9,264 ₪.

 

א. גבר שמלאו לו 67 שנים או אשה שמלאו לה 62 שנים  

( להלן "אזרח וותיק") המקבל קצבתזקנה או קצבת שארים  או  קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה עפ"י חוק הביטוח הלאומי יקבל  הנחה  בשיעור 25% על שטח של עד 100 מ"ר.

אזרח וותיק שהכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע, יהיה זכאי להנחה נוספת בשיעור 5% , ובסה"כ 30% על שטח של עד 100 מ"ר. גרים בדירה יותר מאזרח וותיק אחד תינתן ההנחה הנוספת הנ"ל אם סך כל הכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע.

 

ב.  המקבל קצבת זקנה או שארים  או קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה המקבל בנוסף לכך גמלת הבטחת הכנסה - יקבל הנחה בשיעור עד 100% על שטח של עד 100 מ"ר.

 

ג.  נכים הזכאים לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 לו לחוק הביטוח הלאומי  אשר דרגת   אי-כושר ההשתכרות שלהם 75% ומעלה יקבלו הנחה בשיעור עד 40%, על שטח של עד 100 מ"ר, ובתנאי שסך הכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. היה ומבקש ההנחה גר לבד, תינתן ההנחה אם סך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע.

 

ד. נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על-פי סעיף 127לו לחוק הביטוח – הנחה בשיעור עד 40%, על שטח של עד 100 מ"ר, ובתנאי שסך הכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. היה ומבקש ההנחה גר לבד, תינתן ההנחה אם סך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע.

 

ה. נכים בדרגת נכות רפואית מוכחת  על פי כל דין בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור - הנחה בשיעור עד 20%, על שטח של עד 100 מ"ר, ובתנאי שסך הכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. היה ומבקש ההנחה גר לבד, תינתן ההנחה אם סך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע.

 

ו.  הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן - הנחה בשיעור עד 66% לגבי 70 מטרים רבועים משטח הנכס; עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה – הנחה, כאמור, לגבי 90 מ"ר משטח הנכס.

 

(1) גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.

 

(2) גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957.

 

(3) גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG) מהשנים 1953-1965, למי שהוכחה זכאותו כאמור, להנחת דעתה של הרשות המקומית.

 

(4) גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות VUW) 1940-1945), למי שהוכחה זכאותו כאמור, להנחת דעתה של הרשות המקומית.

 

(5) גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה בקרבנות (OFG) שנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור קרבנות המלחמה (סעיף 57 KOVG 4)  

 

(6) גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954 בהקשר לקצבאות פצועים של הקרבנות האזרחיים של המלחמה 1940-1945.

 

ז. איש צד"ל - הנחה  בשיעור עד 45% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס, למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים המתחילים ביום שבו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000, ובתנאי שסך הכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. היה ומבקש ההנחה גר לבד, תינתן ההנחה אם סך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע.

בפסקה זו, "איש צד"ל" - איש צבא דרום לבנון, מנגנון הביטחון, גורמי הסיוע האזרחי וגורמים אחרים, שעמד בקשר עם זרועות הביטחון, ואשר הוכר כ"זכאי שיקום" על ידי המנהלה הביטחונית לסיוע (המנב"ס), ובן זוגו.

 

ח. הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן - הנחה בשיעור עד 70%:

 

(א) גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, בכפוף להגבלות שבתקנות;

(ב) תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;

(ג) גמלת סיעוד, לפי פרק ו' לחוק הביטוח;

 

ט. חסידי אומות עולם, לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל - הנחה בשיעור עד 66%; בפסקה זו, "חסיד אומות העולם" - מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם";

 

י. בעל תעודת עיוור לפי חוק שרות הסעד, התשי"ח - 1958 - יקבל הנחה בשיעור עד 45% על שטח של עד 100 מ"ר. ההנחה תינתן כנגד הצגת תעודת עיוור.

 

יא. עולים חדשים יקבלו הנחה בשיעור עד 45% לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס, לתקופה של עד שנה אחת, ובתנאי שסך הכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. היה ומבקש ההנחה גר לבד, תינתן ההנחה אם סך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע. תקופת  הזכאות להנחה תהיה במשך 24 חודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, התש"י-1950;

 

עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי, על פי אישור המוסד לביטוח לאומי, לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל, לפי סעיף 9 לחוק הביטוח - הנחה בשיעור עד 40% על שטח של עד 100 מ"ר, ובתנאי שסך הכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. היה ומבקש ההנחה גר לבד, תינתן ההנחה אם סך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע.

המוסד לביטוח לאומי ימציא למחזיק, על פי בקשתו, תעודה המעידה על זכאות לפי פסקה זו.

 

יש להצטייד בתעודת עולה, תעודת זהות וחוזה שכירות/קניה.

 

יב. בן או בת, לרבות ילד במשפחת אומנה, של המחזיק בנכס הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה - הנחה של עד 16.5% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס, ובתנאי שסך הכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. היה ומבקש ההנחה גר לבד, תינתן ההנחה אם סך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע. " משפחת אומנה" - משפחה שאישר משרד העבודה והרווחה, כמשפחת אומנה לצורך התקנות הנ"ל.

 

יג. הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות התשנ"ג 1992, או שהוא הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו – 1986, כל עוד הוא משרת כאמור, ובתנאי שגילו אינו עולה על 21 שנה, יזוכה בהנחה  בשיעור עד 10% על שטח של עד 100 מ"ר, ובתנאי שסך הכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. היה ומבקש ההנחה גר לבד, תינתן ההנחה אם סך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע. יש להצטייד בתעודת זהות בה רשומים הילדים ותעודה מתאימה או פס"ד של בית המשפט או בית הדין הרבני.

 

 

יד. חייל, ,בני משפחתו התלויים בו , ומתנדבת לשרות לאומי

 

זכאים להנחה בשיעור 100% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס; עלה מספר בני משפחתו של המחזיק הגרים עמו על ארבעה – תינתן הנחה, כאמור, ל- 90 מ"ר בלבד משטח הנכס:

(א) חייל - כל עוד הוא חייל, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו;

(ב) הורה של חייל המוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי פרנסתו הייתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור, ובתנאי שהחייל פטור מתשלום מארנונה לפי פסקת משנה (א).

(ג) מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת.

 

"חייל" - מי שמשרת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל לפי חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 (להלן - חוק שירות ביטחון);

"מחזיק" - לרבות דייר משנה;

"מתנדבת בשירות לאומי" - יוצאת צבא שלא נקראה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או שקיבלה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי החוק האמור, המשרתת בשירות לאומי כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002, ומתקיימים בה התנאים שבתקנה 2(א)(1) עד (6) לתקנות האמורות וניתן אישור על שירותה האמור על ידי גוף

בכפוף לקיום מספר תנאים מוקדמים , חלה ההנחה לפי סעיף זה גם על בית עסק.

 

טו. חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים ,נפגעי פעולות איבה  ושאיריהם

 

אלה יקבלו פטור בשיעור שני שליש לגבי 70 מ"ר ולגבי 90 מ"ר אם עלה מספר בני משפחתו של המחזיק והגרים עמו על ארבעה, בהתאם ל חוק ה רשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) תשי"ג 1953 :

 

(1)נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949, כל עוד הוא זכאי כאמור;

(2) מי שמוכיח, להנחת דעת המועצה המקומית כי איבד חמישים אחוז או יותר מכושרו לעבודה כתוצאה מחבלה שנחבל בה לאחר יום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) עקב פעולות האיבה במלחמת השחרור וכי אין לו, ואין הוא מסוגל להשיג, פרנסה די מחייתו - כל עוד הוא במצב האמור;

(3) נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 - כל עוד הוא זכאי כאמור;

(4) מי שזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 - כל עוד הוא זכאי כאמור;

(5) בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 - כל עוד הוא זכאי כאמור;

(6) מי שהוגדר בתקנות כשארו של אדם שנפטר כתוצאה מחבלה שנחבל בה כאמור בחוק- כל עוד הוא בגדר ההגדרה האמורה , ואלה הם :

מי שהייתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהייתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה;

מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה;

ילדו שלא מלאו לו 18 שנה ואשר אינו עומד ברשות עצמו, ובכלל זה ילד חורג, ילד מאומץ ונכד שכל פרנסתו הייתה עליו בשעת מותו;

הורה אם סמוך למותו של הנפטר היה סמוך על שולחנו.

(7) מי שזכאי לתגמולים לפי חוק שירותי בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960 - כל עוד הוא זכאי כאמור;

בכפוף לקיום מספר תנאים מוקדמים , חלה ההנחה לפי חלק מסעיפי המשנה של סעיף זה גם על בתי עסק.

 

טז. הנחה לנכס ריק

תינתן הנחה עד שלושה חודשים במצטבר בשיעור עד 50% על נכס  ריק ושאין משתמשים בו לכל מטרה במשך לפחות 30 ימים ברציפות. להוכחת היות הנכס  ריק ימציא המחזיק בבניין ראיות להנחת דעת המועצה . הנחה הנ"ל תינתן לנכס ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

 

יז. הנחה לבעלי הכנסה נמוכה

 

תינתן הנחה על שטח של עד 100 מ"ר משטח הנכס לבעלי הכנסה חודשית  לפי הטבלה המפורטת להלן.

"הכנסה" - משמעותה  סך כל ההכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם,  אך לא כולל:

(1) קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו – י"א לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע - 2010;

(2) מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס. לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר המינימום" – שכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר המינימום, התשמ"ז–1987, בשיעורו המעודכן ל – 1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה;

(3) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;

"הכנסה חודשית ממוצעת" - משמעותה :

(1) בשכיר - ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השנייה לתקנות וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי - ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה.

להלן טבלת ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה בהנחה לפי ההכנסה בשנת המס הקודמת :

 

מס' נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2013

1

 

עד 2,653

3,050-2,654

3,448-3,051

 

2

 

עד 3,979

4,576-3,980

5,172-4,577

 

3

 

עד 4,615

5,307-4,616

6,000-5,308

 

4

 

עד 5,251

6,039-5,252

6,827-6,040

 

5

 

עד 6,413

7,375-6,414

8,337-7,376

 

6

 

עד 7,576

8,712-7,577

9,848-8,713

 

שעור הנחה ב- %

עד 40%

עד 30%

עד 20%

 

 

7

 

עד 8,738

10,048-8,739

11,359-10,049

 

8

 

עד 9,900

11,385-9,901

12,870-11,368

 

9

 

עד 11,062

12,721-11,063

14,380-12,722

 

10 ומעלה

עד 1,229 לנפש

עד 1,413  לנפש

עד 1,598  לנפש

 

שיעור הנחה ב- %

עד 45%

עד 35%

עד 25%

 

           

 

על המבקשים לפנות למחלקת הרווחה ולמלא טופס בקשה מתאים.

 

ועדת הנחות למבקש נזקק עקב אירוע מיוחד

 

מובא בזאת לידיעת התושבים כי בנוסף ובנפרד מההנחות הנ"ל , הסמיכותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993  את ועדת ההנחות אשר הוקמה על ידי המועצה המקומית  לתת הנחות כדלהלן :

 

1. הנחה בשיעור עד 70% למחזיק בנכס שהוא נזקק;

 

לעניין זה – מחזיק:  "נזקק":

(1) שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו;

(2) שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

 

יש לפנות למנהלת מחלקת הרווחה ולמלא טופס בקשה.

 

2.הנחה לעסקים זעירים , כדלהלן :

 

(א) הועדה רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק שנתקיימו לגביו כל האלה:

 

(1) הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף;

(2) שטחו של העסק אינו עולה על 75 מטרים רבועים;

(3) מלאו לו 67 שנים ובאשה - 62 שנה;

(4) הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 שקלים חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בתחילת כל שנת כספים; בפסקה זו, "עוסק" ו"מחזור עסקאות של עוסק" - כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976;

 (5) הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה 2(8), בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.

 

(ב) ההנחה שתינתן למי שזכאי לכך לפי תקנת משנה (א) תהיה עד השיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 המטרים הרבועים הראשונים של שטח העסק.

 

תנאי לקבלת הנחה

לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית.

  

 

                                                                                                                   ב ב ר כ ה ,

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                               סיוון יחיאלי

                                                                                              ראש המועצה המקומית כפר-ורדים

 

                                                                        

עוד בקטגוריה זו: צו הארנונה הכללית 2016 »