Close Button
Emergency Image

מנהל יח נוער 4-21

                                                                                  מועצה מקומית כפר-ורדים/ לשכת מנכ"לית המועצה
2021 אפריל 28
ט"ז אייר תשפ"א
מס/ 21 מכרזים15078

מכרז מס' 2021/4 מנהל יח' נוער רשותי
מכרז פומבי מס' 2021/4
מנהל יחידת הנוער ברשות

היקף משרה %100
כפיפות: מנהלת מח' חינוך ומנהלת המרכז הקהילתי

תיאור התפקיד:
• שותף בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה בחרום
ובשגרה
• אחראי על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער , חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול
הרשות המקומית ומתאם עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בחרום ובשגרה
• מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ולאיתור הצרכים .
• מתכנן ומבצע תכניות להפעלת הנוער והקהילה בחרום ובשגרה
• מכין תכניות לתקצוב פעולות האגף ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם
להנחיות הרשות.
• מנהל משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים.
• מגייס עובדים , ממינם ומשבצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות, ו אחראי
להערכת עבודתם.
• מנהל את צוות העובדים, מנחה ומדריך את הצוות ואחראי להשתלמותם בהתאם
להנחיות.
• פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות
מנהל חברה ונוער במשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה.
• אחראי לקיומה התקני של מועצת תלמידים ברשות.
• הכנת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית ובניית תכניו ת לחירום בתיאום עם מנהל
מח'/מכלול החינוך הרשותי.
• להשתלב במכלול החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה, בהכשרות ובאימונים.
• ארגון מערך מתנדבי בני נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי
פורמאלית בחירום.
דרישות התפקיד:
השכלה:
תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
הכשרה:
התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער, בהיקף של 240 שעות, עד 18 חודשים
מיום כניסתו לתפקיד.
לגבי מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ-188 שעות-
ידרשו להשלים את החסר, עד 18 חודשים מיום כניסתם לתפקיד.
ניסיון :
• 3 שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי,
בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל– תיכונית או
במערכת ההשכלה הגבוהה.
• ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת
החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת
ההשכלה הגבוהה.
כישורים אישיים:
יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.
יכולת הכנה וניהול תקציב.
יכולת ניהול משא ומתן.
יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים.
יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים.
יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה .
יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
רישום פלילי :
אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.

את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, יש לשלוח במייל לכתובת:
16:00 בשעה 11/5/2021 להגשה אחרון מועד , mazkirut@k-vradim.org.il
רק פניות מתאימות תעניינה
המשרה פונה לנשים ולגברים כאחד