Close Button
Emergency Image

מועצת כפר ורדים מקיימת את פעילותה במסגרת ועדות מועצה אשר בכל ועדה יושב יו"ר הועדה אשר מרכז את פעילות הועדה, קובע את סדר יומה , מנהל את הדיונים בה ומעלה הצעות החלטה להצבעה.
חברי הועדה גם הם חברי מועצה ובנוסף להם בועדה יושבים אנשי מקצוע מהתחום, אנשי תפעול, עובדי המועצה וחברים נוספים.
פעילות המועצה מוסדרת לפי פקודת הערייות וניתן למצוא את הסעיפים הרלוונטים בקובץ בעמוד זה.
במסגרת הועדות בכפר ורדים אנו מקיימיים את הועדות להלן:

ועדת ביטחון
יו"ר הועדה – עופר חלה
חברי ועדה – אייל שמואלי (ראש המועצה), תושיה סוחריאנו (קב"ט)

ועדת מכרזים
יו"ר הועדה יורם איילון
חברי ועדה – יואב ניצב, עופר חלה

ועדת ביקורת
יו"ר הועדה – איתן היימן
חברי הועדה – שרונה שלו מאייר, מאיר גרינפלד

ועדת איכות הסביבה
יו"ר הועדה – קרן דרוקמן-אדיב
חברי הועדה – מוטי מזרחי (מנהל האיכלוס), שרונה מאייר, טוביה ארז, הלל גזלמן (נציג הגופים לאיכות הסביבה), אורנה בקל, דורית אבנט, אביביה רקבונרה, עדנה פישר, מאיר גרינפלד

ועדת החינוך
יו"ר הועדה – עופר כהן

ועדת הנחות
יו"ר הועדה – אייתן היימן
חברי הועדה – קרן דרוקמן אדיב, עדי הרטל (יועמ"ש), אילן עמרם (גזבר), ענת גנץ (מח' לשירותים חברתיים)

ועדת הנצחה
יו"ר הועדה – יואב ניצב
חברי הועדה – שרונה שלו-מאייר, מאיר גרינפלד

ועדת מלח
יו"ר הועדה – אייל שמואלי (ראש המועצה)