Close Button
Emergency Image

מנהלת יישובית של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות המקומית:

הרשות המקומית פועלת למניעה וצמצום תופעות של אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול. עקרון מרכזי בתפיסת ההפעלה של הרשות הוא הגברת השותפות של התושבים ומסגרות החינוך להתמודדות עם התנהגויות מסכנות והגברת הביטחון האישי והקהילתי.

תחומי האחריות :

  • הקניית כלים לאנשי מקצוע ברשות לזיהוי וצמצום התופעות המסכנות.
  • מתן ידע לאנשי מקצוע המועסקים בתוכניות המופעלות על ידי הרשות למאבק בסמים ואלכוהול.
  • חיזוק הקשרים בין אנשי מקצוע ברשות המקומית ובין תחנת המשטרה המשרתת את הרשות המקומית.
  • העלאת המודעות של אנשי מקצוע ברשות המקומית לתופעות בתחומי האלימות, הסמים והאלכוהול ולשירותים הקיימים ברמה המחוזית והארצית.
  • הנגשת תוכניות מניעה לתושבים ולמסגרות החינוך בכפר ורדים.
  • הגברת תחושת המוגנות על ידי תוכניות התנדבותיות ותוכניות מניעה.
  • זיהוי התופעות המסכנות ומתן מענה מותאם.

יחד ניצור קהילה בטוחה!

גלית פטשניק

טל' : 053-8058463