Close Button
Emergency Image

נגישות בתי עסק

מדינת ישראל עוברת מהפכה ביחסה אל אנשים עם מוגבלויות הכולל התאמת המרחב הציבורי עבורם.

מועצה מקומית שהם מקדמת ביצוע התאמות נגישות בישוב.

המחוקק קבע כי בתי העסק וכל מקום בו ניתן שירות לציבור יהיה חייב לבצע התאמות נגישות כמפורט ב תקנות הנגישות, חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות ו חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968

בתי העסק נדרשים לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות ע"פ החוק והתקנות.

ביצוע התאמות נגישות בבתי העסק יאפשרו לחלק מהקהילה, אנשים בעלי מוגבלויות שונות שעד כה הדיר רגליו ממקומות שאינם נגישים להם מסיבות שונות, ליהנות משירותי בתי העסק ומקומות הבילוי בדיוק כמו כל אחד אחר.

כל עסק חדש חייב להיות נגיש, החל מפתיחתו.

מורשה נגישות מטעם המועצה יבחן את תיקי העסק (הן עבור עסק חדש והן עבור חידוש רישיון) על מנת לוודא כי הם עומדים בדרישות הנגישות השונות.

בית עסק שלא יעמוד בדרישות הנגישות, רישיונו עלול להישלל.

 

חקיקה בנושא נגישות