מאגר יועצים

רשימות המציעים של מועצה מקומית כפר ורדים לצורך התקשרויות לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח 1987

 1. מועצה מקומית כפר ורדים מנהלת רשימות מציעים בתחומים שונים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח -1987 ובהתאם לנוהל משרד הפנים מס` 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן: "הרשימה").
 2. מובהר, כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לאיזה מהרשימות כדי להבטיח ליועץ את רישומו ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם.
 3. ככלל, ניתן יהא להגיש בקשות לכניסה לרשימה בכל עת. אולם המועד הראשון בו יפתחו ההצעות ובהן תדון ועדת ההתקשרויות, נקבע ליום XXXXXX בשעה XXXX (להלן: " המועד הקובע "). בקשות שיגיעו לאחר המועד הקובע יידונו על ידי ועדת ההתקשרויות בהתאם למועדים שיקבעו על ידה לריענון הרשימה.
 4. להלן שלבי הגשת המועמדות להיכלל במאגר:

  • 4.1 שלב א`: הורדה של מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר. מצ"ב שני מסמכי הזמנה להיכלל במאגר:

   • 4.1.1.מסמכי הזמנה להיכלל ברשימות יועצים כללי - לחץ כאן.
   • 4.1.2.מסמכי הזמנה להיכלל ברשימות יועצים משפטיים - לחץ כאן.
  • 4.2 שלב ב` : מילוי הטפסים במסמכי ההזמנה על כלל הפרטים הנדרשים שם, חתימה על מסמכי ההזמנה בכל עמוד וצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים במסמכי ההזמנה.
  • 4.3 שלב ג` : סריקה של הטפסים והמסמכים שמולאו בשלב ב` לקובץ PDF אחד שגודלו לא יעלה על 10 MB.
  • 4.4 שלב ד` : מילוי הטופס שלהלן (טופס אלקטרוני) וצירוף קובץ ה-PDF משלב ג`
  • 4.5 שלב ה` : אישור רישום (סימון V), הקלדת קוד אבטחה ושליחה.
 5. הודעה על היכללות במאגר או אי קבלה למאגר תשלח על ידי ועדת ההתקשרויות.
Fields marked with * are required

Max file size allowed: 9.77 MB Number of files left: 1