חוק חופש המידע

חוק חופש המידע הוא חוק מדינה, אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 ועוסק בהעמדת מידע מאת רשות ציבורית. תכליתו להנהיג בישראל את "מהפיכת השקיפות" באשר לפעולתן של רשויות צבוריות.

מכוח חוק זה, זכאי כל אזרח ישראלי או תושב כהגדרתו בחוק זה, לבקש בכתב מאת רשות מקומית להעמיד לו את המידע המבוקש על ידו, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות שהוצאו מכוחו.

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

ממונה - על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק. הממונה חוק חופש המידע במועצת כפר ורדים היא ענת מינסטר, מנהלת לשכת ראש המועצה.

איזה מידע לא? כל מידע שגילויו עלול לפגוע בבטחון המדינה, יחסי החוץ, ביטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין, וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק.

קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה שתעריפיה קבועים בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999, המתעדכנות מעת לעת.

 

הגשת הבקשה:

כל אזרח ישראלי או תושב כהגדרתו בחוק זה (ובכלל זה אף תאגיד שהתאגד לפי דין בישראל) יידרש לבצע את הפעולות הבאות :

1. יפנה לממונה על חוק חופש המידע, ימלא טופס "בקשה להעמדת מידע לרשות הציבור", וישאירו חתום במקום.

2. לחילופין ניתן להוריד את הטופס המצ"ב למלא הבקשה ולשלחה בדואר.

3. המבקש ימתין לאישורו של אחראי על יישום חוק חופש המידע במועצה המקומית, לקבלת המידע הרצוי (תוך 60-30 ימים).

 

אישור הבקשה:

לאחר אישור הבקשה, ישלם המבקש אגרה (אשר תעודכן בהתאם לחוק) בקופת המועצה, על פי הודעה שיקבל מהממונה על החוק.

הגורם העירוני ישחרר את המידע, ימסור את החומר למבקש ויחתימו על קבלתו.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

 

דחיית הבקשה:

יודיע הממונה על ביצוע החוק, על החלטתו שלא לאשר העמדת המידע למבקש; בכתב.

 

זכות ערעור:

היה ולא אושרה הבקשה, זכאי המבקש לערער על ההחלטה, לבית המשפט.

 

הממונה על חוק חופש המידע:

ענת מינסטר

טלפון – 04-997714 שלוחה 101

טלפון נייד – 052-3434728

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

להורדת הנוסח המלא של החוק לחצו כאן

 

להורדת טופס בקשה לחצו כאן

 

 לתשלום אגרה של חופש המידע 

: חשבון הבנק של המועצה המקומית 

ע"ש- מועצה מקומית כפר ורדים 
הבנק הבינלאומי מס' 31
סניף 120 כפר ורדים
חשבון מס'- 409107549

 

 

 

 

לפי סעיף 5 בחוק חופש המידע נקבע כי "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע על

אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה".

להלן החוק:

חוק חופש המידע, תשנ"ח - 1998

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/144m1_001.htm

 

 1. מבנה המועצה 
 1. מבנה הרשות:

 

 1. תיאור תחומי אחריות של הרשות ופרטי היחידות במועצה הנותנת שירות לאזרח.

מחלקת חינוך:

המחלקה מאגדת בתוכה את תחומי החינוך הפורמאלי, הבלתי פורמאלי והשירותים

הקהילתיים.

מחלקת החינוך עוסקת בבניית מדיניות חינוכית בנוגע לילדי היישוב - החל מהגיל

הרך ועד הגיוס, בשיתוף הורים, אנשי חינוך וגורמים טיפוליים.

בנוסף, המחלקה עוסקת ביצירת רצף חינוכי מקיף לשם מימוש החזון החינוכי – "חינוך

אישי יישובי".

כמו כן המחלקה מקדמת את תחומי בטיחות בדרכים בשיתוף צוות מתנדבים "ורדים

בדרכים" וקבטי"ת המועצה.

כל זאת תוך קיום רב-שיח יעיל, מקצועי ומכובד, המיישם עקרונותיו גם על חברי הקהילה

ועובדי החינוך.

למחלקת כפופים הפעוטונים, גני ילדים, בתי הספר, יחידת הנוער.

 

המחלקה לשירותים חברתיים:

המחלקה לשירותים חברתיים פועלת מתוקף חוק שירותי הסעד, ואמונה על מתן שירותי רווחה לתושב כפר ורדים, בהתאם לתקנות העבודה הסוציאלית (תע"ס) והאתיקה המקצועית.

חלוקת תחומי אחריות צוות המחלקה:

מיכל ברק – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

–         פרט ומשפחה

–         ילדים בסיכון – "תוכנית קדימה"

–         חוק נוער

–         גיל הזהב

–         חוק סיעוד

אילנה אלמוג – עו"ס משפחה

–         פרט ומשפחה

–         חוק סדרי דין

–         נכויות

–         חד הוריות

–         ועדות הנחה

 

רחל נופר – עו"ס "נתיבים להורות"

–       טיפול אינטנסיבי במשפחות וילדים.

 

תחומי אחריות של המחלקה:

1. סיוע וטיפול בילדים ונוער, משפחות, קשישים, אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים וכו'.

2. תיווך, תיאום וסינגור למטרת מיצוי זכויות ממשרד הרווחה ומגורמים אחרים.

3. טיפול בכל פנייה של אלימות במשפחה ע"י פקידת סעד לחוק נוער.

4. מתן שרות טיפול משפחתי והדרכת הורים במסגרת פרויקט נתיבים להורות בהתאם לקביעת קריטריונים לזכאים.

5. פיתוח שירותים ומענים קהילתיים לאוכלוסיות שונות בהתאם לצרכי הקהילה.

6. ייעוץ לקשיש -  בתיאום ועד מועדון גיל הזהב.

 

הנדסה ותשתיות:

מחלקת ההנדסה והתשתיות מופקדת על מרבית נושאי הפיתוח הפיסי במושבה ומשמשת כמוציאה לפועל של החלטות המועצה וראש המועצה לביצוע עבודות הפיתוח והבינוי בתחומי המושבה.

 1. גיבוש מדיניות הנדסית וגיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות בתחומי הפיתוח הפיסי.
 2. אחריות לתחומי רשוי הבניה של מבני הציבור, עבודות התשתית והפיתוח, פיקוח על ביצוען, איתור מבנים מסוכנים, אחריות להכנת מכרזים והתקשרויות עם ספקים, קבלנים ומתכננים.
 3. אחריות להכנת פרוגרמות ותכניות מפורטות ומסמכים אחרים הדרושים לרשות לצרכי תכנון, שנוי יעוד, הפקעות לצרכי ציבור.
 4. קשר שוטף עם הועדה המקומית והועדה המחוזית לתכנון ובניה.
 5. הכנת בקשות לאישורי תכניות מפורטות ותכניות בקשה להיתר.
 6. קשר עם משרדי הממשלה השונים בנושאי אישור תכניות, תקציבים, חשבונות, פרוגרמות וכו'.
 7. טיפול בפניות תושבים בנושאי בניה , פיתוח ותשתיות.
 8. בדיקה ואשור של תכניות בקשה להיתר של תושבים ויזמים בנושאים הנוגעים לרשות כגון ביוב, ניקוז, דרכי גישה וכו'.
 9. אחזקת הכפר.
 10. גינון הכפר.

 

 

שפ"ע:

איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית ובכול עונות השנה של פינוי אשפה ,פינוי גזם והדברות ביישוב.

תחומי אחריות המחלקה:

1. שיפור וייעול המחזור, איסוף הגזם והאשפה במועצה.

2. שמירת איכות החיים והמרחבים של תושבי המועצה.

3. שיתוף פעולה עם איכות הסביבה הארצית וקידום טכנולוגיה מתקדמת.

4. הדברת המזיקים בטיפולים מונעים וע"פ קריאה לכלל המזיקים הזבובים

 והמכרסמים המהווים סכנה לשלום הציבור .

בנוסף על כך יש הדברות ותיקוני מכולות על בסיס קבוע :

הדברה במוסדות החינוך במועצה – לקראת כול שנת לימודים חדשה אנו מבצעים ריסוסים בכול המוסדות החינוך של המועצה .

 

ביטחון:

מחלקת הביטחון פועלת בשגרה ובחירום במתן מענה, סיוע לתושבים והגברת תחושת הביטחון  תוך כדי ביצוע מדיניות המועצה, ובתיאום ועזרה לכוחות ההצלה.

תפקידי המחלקה:

 1. שמירה על קשר יומיומי עם המשטרה, משא"ז, משרד הפנים וגורמי הצבא.

תכנון אמצעי בטחון וקבלת תקציבים ממשרדים שונים.

 1. קשר עם חברת שמירה, ובאמצעותם הנחיית שומרי מוסדות החינוך בשעות הבוקר  וסיירים/ שומרים במחסומי הלילה.
 2. תכנון וארגון תרגילי חירום (תרגילי פינוי לאחר רעידת אדמה, ירידה למקלט לאחר ירי טילים),
 3. ביצוע בקורות ביטחוניות,  תרגול השומרים ובדיקת עירנות, בדיקת לחצני מצוקה,

טיפול וסיוע לגורמי הביטחון בתאונות דרכים בכפר, אנשים חשודים, רכבים חשודים,

סיורי מניעה .

 1. תכנון ואבטחת אירועים בישוב, ארגון פרויקטים שונים .
 2. ניהול מוקד/ מרכז הפעלה  בחירום .

מחלקת גבייה מועצה מקומית כפר ורדים:

 

מחלקת הגבייה של המועצה המקומית כפר ורדים מאוישת על ידי שתי נשים מקסימות: רותי וינר וזהבה כהן.

המחלקה גובה עבור כל השירותים, על פי חוק. החל מארנונה ואגרות החינוך השונות. המחלקה מספקת שירותי גבייה לכל חוגי הספורט, הקתדרה, המרכז למוסיקה והמרכז לשיפור למידה – שירותים המשמשים בנוסף לתושבי הכפר גם את הסביבה. המחלקה מהווה צינור גבייה למוסדות המועצה,  עבורם היא גובה על פי חוק, תוך כדי שמירה מוחלטת על דיסקרטיות.

 

המחלקה מציעה שרותים הכוללים קדמה טכנולוגית - מאפשרת לשלם שוברים ולתקשר עם המחלקה באמצעות המייל. מעל 60% משלמים דרך הוראות קבע בבנק, 15% הוראות קבע באשראי ו-20% הנותרים– מולם עובדים די קשה. המחלקה פיתחה שיטת גבייה טלפונית על פי מודל גבייה אמריקנית בה מתקשרים, מזכירים לאנשים וגובים באמצעות הטלפון, אפיק שהתגלה כמוצלח ומפותח מאוד ובאמצעותו נוצר קשר של אמון בין התושב למחלקה. המחלקה משתדלת להגדיר עצמה כעסק ולראות בתושב כלקוח.

 

 1. דרכי התקשרות עם בעלי תפקידים במועצה:

 

כתובת הדוא"ל במועצה:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 501 כפר ורדים 2514700

טלפון: 04-9977142

פקס: 04-9979131

אתר המועצה: http://kfarvradim.com/

 

אנשי קשר מועצה מקומית כפר ורדים

 

לשכת ראש המועצה

מועצה

 

04-9977142

 

 

 כתובת מייל

ראש המועצה

סיון יחיאלי

04-9977142

 

052-7397775

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

מנכ"ל המועצה

אביעד כהן

 

207

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מנהלת לשכת ראש המועצה

ענת מינסטר

04-9977142

101

052-3434728

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מזכירות המועצה

כוכי ציפרוט

04-9977142

111

052-5224923

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מבקרת מועצה

צילה רוסמן עדני

04-9977142

121

052-3987043

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

בטחון רכש ותרבות

קב"ט

תושיה סוחריאנו

04-9977142

203

052-4296700

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

סייר/פקח

סער גולדשלגר

 

203

052-4296702

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

גזברות

גזבר

אילן עמרם

04-9977142

104

052-4296671

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

גביה

רותי וינר

 

114

052-2374455

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גביה

זהבה כהן

 

122

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

הנהלת חשבונות

נעמי רוזנברג

 

123

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

הנהלת חשבונות

סאפי עאסי

 

118

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

שכר

סילוי ישראל

 

110

052-4296697

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

הנדסה ואחזקה

מנהל תשתיות ואחזקה

ציון דרור

9977142

105

052-4296711

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מהנדס המועצה

שי קולונימוס

 

204

052-8343962

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אחזקה

עדנאן סלימאן

 

20

052-4296685

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

איכו"ס

מוטי מזרחי

 

107

052-4296689

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

חשמלאי

אבו-יוסף חוסיין

 

202

052-4296686

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

רווחה

 

מנהלת מח'

שרותים חברתיים

אילנה אלמוג

9979220

 

052-4600453

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

עו"ס

מיכל ברק

 

 

052-5224925

 

עו"ס

רחל נופר

 

 

052-2816602

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

רכז נוער

בועז בן-פורת

8338355

 

052-4296673

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

                         

 

חינוך

מנהלת מח' חינוך

ורד אמר

9977142

102

052-4296677

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מזכירת חינוך

לורן עמר

9977142

120

050-3482176

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

מרכז קהילתי כפר-ורדם

מנהלת מרכז קהילתי

ליאת בלכר

8338355

 

050-7688702

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מזכירת מרכז קהילתי

עופרה קרסנטי

8338355

 

052-3725199

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 1. תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015:

 

הדוחות יצורפו עם סיום הכנתם ע"י משרד הפנים

 

 

 

 1. מראה מקום להנחיות שעל פיהן פועלית הרשות:

 

 

צו המועצות המקומיות(א) תשי"א – 1950

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/211_003.htm

 

חוקי עזר של המועצה המקומית כפר ורדים:

 

 

תאריך עדכון

 

נושא

 

שם החוק

16/01/2003

מודעות ושלטים

חוק עזר לכפר ורדים (מודעות ושלטים), התשנד1994

 

13/01/2003

אגרת תעודת אישור

חוק עזר לכפר ורדים (אגרת תעודת אישור), התשנד1994

 

13/01/2003

ארונות חשמל

חוק עזר לכפר ורדים (ארונות חשמל), תשנו 1996

 

13/01/2003

הסדרת שמירה

חוק עזר לכפר ורדים (הסדרת השמירה), התשנד1994

 

13/01/2003

רוכלים

חוק עזר לכפר ורדים (רוכלים), התשנד1994

 

07/01/2003

פתיחת בתי עסק וסגירתם

חוק עזר לכפר ורדים (פתיחת עסקים וסגירתם), התשנד1994

 

           

 

  

תאריך עדכון

 

נושא

 

שם החוק

12/12/2007

סלילת רחובות

חוק עזר לכפר ורדים (סלילת רחובות), התשס"ח-2007

 

05/12/2006

הסדרת שמירה

חוק עזר לכפר ורדים (שירותי שמירה), התשס"ז-2006

 

17/05/2006

ביוב

חוק עזר לכפר ורדים (אגרת ביוב), התשנה1995

 

08/03/2006

בעלי חיים

חוק עזר לכפר ורדים (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"ו-1996

 

02/01/2006

חניה

חוק עזר לכפר ורדים (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ה-2005

 

02/01/2006

הריסת מבנים מסוכנים

חוק עזר לכפר ורדים (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1972

 

02/01/2006

שמירת הסדר והנקיון

חוק עזר לכפר ורדים (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנה1995

 

02/01/2006

בעלי חיים

חוק עזר לכפר ורדים (פיקוח על כלבים), התשנד1994החוק בוטל בחש"מ 670 עמוד 463 תאריך 29.7.2003 שנה עברית התשס"ג

 

13/02/2003

אספקת מים

חוק עזר לכפר ורדים (אספקת מים), התשנה1995

 

19/01/2003

הצמדה למדד

חוק עזר לכפר ורדים (הצמדה למדד), התשנה1995

 

           

 

 

 1. דיווח הממונה:

 

בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק חופש המידע, "הדין וחשבון יכלול דיווח של הממונה על הפעלת חוק

זה ברשות הציבורית, ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד".

 

שם הממונה - ענת מינסטר, טלפון: 052-3434728, דוא"ל – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

בשנת 2016 לא היו פניות לממונה על חופש המידע במועצה המקומית כפר ורדים

 

 

דו"ח שנתי העמדת מידע לציבור 2014