שני, 17 יוני 2013 23:51

סמכויות המועצה המפורטות בצו המועצות המקומיות

                                                                        

להלן סמכויות המועצה המפורטות בצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950:

 

146. המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל דין, לפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום המועצה, ובכלל זה יהיו לה סמכויות אלה:

(1) לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון;

(2) לדאוג לפיתוח תחום המועצה, לשיפורו ולקיום ענייניהם הכלכליים, הסוציאליים, החברתיים והתרבותיים של תושביו או של כל חלק מהם;

(3) לשמש נאמן או אפוטרופוס, לכל ענין ציבורי;

(4) להקים, להחזיק ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם, לדעת המועצה, לתועלת הציבור;

(5) להקים ולקיים בנינים ולעשות עבודות ציבוריות;

(6) להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת עניניהם של כל שירות, מפעל ומוסד ציבורי, או של כל סוג שבהם, לרבות קביעת מחירים, אגרות ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה מהם וקביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;

(7) להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות או של כל סוג מהם, למעט בנקים, ולקבוע ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם; והכל בכפוף לכל פטור שהשר הורה עליו בצו;

מיום 18.3.1982

צו (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4329 מיום 18.3.1982 עמ' 772

החלפת פסקה 146(7)

הנוסח הקודם:

(7) להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות, או של כל סוג שבהם, לרבות קביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;

(8) לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים - כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון, למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים (ולרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים), ולבערם, להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות ולכבותן, להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיודן ושיפוצן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות;

מיום 16.6.1981

צו (מס' 4) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4242 מיום 16.6.1981 עמ' 1100

(8) לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים - כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון, למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים (ולרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים), ולבערם, להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות ולכבותן, להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיודן ושיפוצן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות;

(9) להסדיר, להגביל או לאסור את גידולם, החזקתם או מכירתם של חזירים ואת החזקתם או מכירתם של בשר-חזיר או מוצריו;

(10)       להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, תגרנות רחוב, צילומי רחוב, פרסומת רחוב, איסוף כספים ברחוב וכיוצא בזה;

(11)       להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף, וכל ענין בעל ערך חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל החקלאים בתחום המועצה;

(12)       (בוטלה);

מיום 12.12.1963

צו תשכ"ד-1963

ק"ת תשכ"ד מס' 1520 מיום 12.12.1963 עמ' 360

החלפת פסקה 146(12)

הנוסח הקודם:

(12) לייסד חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, לרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שלדעת המועצה מטרותיהן מסייעות להשגת כל עניין שהוא בגדר סמכויות המועצה, ולנהוג בהן דרך בעלים.

 

מיום 19.12.1974

צו תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3228 מיום 19.9.1974 עמ' 7

ביטול פסקה 146(12)

הנוסח הקודם:

(12) לייסד באישור השר ובתנאים שהוא יקבע, חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, לרכוש מניות, ניירות ערך או זכות הנאה אחרת, של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שלדעת המועצה מטרותיהן מסייעות להשגת כל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, ולנהוג בהן דרך בעלים.

(13)       לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום, לרבות ארגונם והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים חיוניים.

 

146א [1]. (א) לא תייסד המועצה חברה, חברה-בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים, ולא תהית חברה בעמותה אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.

 

148. המועצה רשאית לתת אישורים ולהוציא רשיונות בנוגע לענינים שהמועצה נדרשת או מוסמכת להם.

 

149. המועצה רשאית להיכנס למקומות ציבוריים ופרטיים על ידי שליחת עובדיה המורשים לכך ופועלים הנלווים אליהם, כדי לערוך בהם חקירות, בדיקות ומדידות לשם מניעתם או גילויים וסילוקם של מפגעים ותקלות, ולשם מניעתן או גילויין של עבירות על צו זה או על חוקי עזר או על החלטות המועצה או לשם עשיית כל מעשה שהמועצה רשאית לעשותו.

 

150. המועצה היא הנציגות המוכרת של הציבור בתחום המועצה בכל ענין שהוא בגדר סמכויותיה.

151. המועצה רשאית לעשות כל דבר בשיתוף או בשותפות עם כל רשות מקומית אחרת ולשלם חלק מן המחיר או מן ההוצאה הכרוכים בכך כפי שיוסכם בין המועצה ובין הרשות האחרת.

152. (א)  המועצה רשאית –

(1)  להטיל, באישור השר, אגרות, היטלים, דמי השתתפות או תשלומי חובה אחרים;

(2)  להטיל ללא אישור השר ארנונה כללית;

(3)  לקבוע מועדים לתשלום התשלומים האמורים (להלן - מסים).

           (ב)  המועצה רשאית, באישור השר, לקבוע את המסים שאינם ארנונה לפי דרגות, אחוזים או בסיסי הערכה שונים על סוגים שונים של נכסים או של בני אדם או על חלקים שונים של תחום המועצה.

           (ג)  המועצה רשאית להפחית מסים, למעט ארנונה כללית, או לוותר עליהם בהתחשב במצבו החמרי של החייב בהם או בשל סיבה אחרת שתאושר בידי השר.

 

 

 

 [1] ר' סעיף 249ב לפקודת העיריות [נוסח חדש] שהוחל על פי סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, הדן בחברות עירוניות מיוחדות.