פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 14/13 מיום 15/9/13