פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 1/17 מתאריך 31.08.16

31/08/17

משתתפים:  ציפי דיקמן ומאיר גרינפלד (יו"ר)

נושאים על סדר היום:

דוחו"ת ביקורת רואי חשבון ורדי לוטברך ושות, נציגי משרד הפנים  על פעילות המועצה ב-2016 :
1. דו"ח כספי  שנתי מבוקר ל-31.12.16 .
2. דו"ח ביקורת מפורט ל - 2016    הכולל ממצאים המצביעים על חריגה מהנחיות המחייבות רשות מקומית.

להלן:  הערות וועדת הביקורת לדוח"ות הנ"ל:

א.      הערות לדו"ח הכספי:
א1 .  כללי-  המבקרים מציינים לטובה ,שהדוחו"ת הכספיים שהוכנו ע"י מחלקת הכספים של המועצה, משקפים באופן נאות , בהתאם להנחיות משרד הפנים, את המצב הכספי של המועצה ליום 31.12.16 , ואת התקבולים והתשלומים והגרעון/עודף לתאריך הנ"ל .

א 2.  מהדו"ח עולה שבשנת 2016 היקף התקבולים והתשלומים בתקציב הרגיל היה גבוה מזה שהיה בשנים  2014 -2015 בכ- 8% והגיע לכ- 50 מש"ח. בגרעון בתקציב הרגיל חלה ירידה והסתכם ב- 2016 בכ-  177 אלף ש"ח בלבד. 

ב.       הערות לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2015 :

להלן רשימת הליקויים בעבודת המועצה המוזכרים בדו"ח המבקר:

ב1.  וועדות הרשות אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת .
 לפי החוק על הוועדות להתכנס לפחות אחת ל- 3 חודשים כלומר לפחות 4 התכנסויות לשנה. 

ב2 . בנוסף להערה בדו"ח הביקורת יש לציין  שעל פי הנחיות משרד הפנים על כל אחת מהוועדות להתכנס לפי זימון בכתב שנשלח לפחות 48 שעות לפני מועד הישיבה.  כמו כן כל התכנסות יש להוציא פרוטוקול בכתב בחתימת יו"ר הוועדה המופץ בתחילה לחברי הוועדה, ואם אין הערות לחברי הוועדה, הפרוטוקול מופץ לכל חברי המועצה ולעובדים הבכירים במועצה.
רוב הפרוטוקולים גם אינם מובאים לידיעת הציבור באתר המועצה, כמתחייב מהחוק לחופש המידע


ב3    בפרק ד.2.6 סטיה מתקציב מאושר מציין המבקר ש- "נמצאו חריגות בביצוע ההוצאות , מעבר למסגרת התקציבית המאושרת "  בחינוך -  400אש"ח (הפרשי מע"מ בבית ספר תפן) ובדת (גידול של כ 40% בצד ההכנסות וכ- 4% בצד ההוצאות).

ב4.  בפרק ד.6.5.1  מציין  המבקר שטרם מונה, בניגוד לחוק והתקנות,  מבקר פנימי למועצה.

ב5. מערך הגבייה – הבצוע של תקציב גביית ארנונה הגיע ל- 100% מהתקציב.

נתון שאין לא אח ורע , לפחות במקובל באיזור הצפון.     יחד עם זאת יש לציין, שלפי נתוני הדו"ח חובות ארנונה מגיעות לסך של 1,167,000 ₪ , כאשר סך החייבים מגיעים ל-323 מקרים מהם 88 חייבים מעל ל-3 שנים סכום של 772 אש"ח  כ 66%  הינו, הוועדה מבקשת מהיועץ המשפטי  דוח מפורט של כל הפעולות המשפטיות שהתבצעו כנגד כל חייבי הארנונה אשר לא הסדירו את חובם באמצעות תשלומים עתידיים. 

ב6 .  השתתפות בתקציב הג"א – אין הערות מיוחדות .

רשם: מאיר גרינפלד