ראשון, 29 יולי 2018 10:50

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה מקומית כפר ורדים

 

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018 .

 

תיאור התפקיד:

מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה , ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץלוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהלת הבחירות.

 

דרישות:

 

 • יסודיות ודיוק בפרטים
 • ידיעת השפה העברית
 • יכולת ארגון ותפעול
 • עמידה בתנאי לחץ ועומס
 • ניידות
 • יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי

 

הליך המיון:

ראיון קצר בעל פה

 • ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר
 • השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה

דגשים נוספים:

 • כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.
 • על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב - 5 שנים האחרונות.
 • על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.
 • לא יועסק מועמד שהינו עובד במועצה מקומית כפר ורדים.
 • לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.
 • מנהלת הבחירות אינה מתחייבת לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינה מתחייבת להעסיק את כל מי שיעבור את הליך המיון.מנהלת הבחירות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.
 • התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים
 • שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1970 ₪ (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.
 • אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.
 • הגשת מועמדות תתבצע באמצעותפקס מספר: 02-5789996
 • פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.
 • ניתן להגיש מועמדות עד ליום 20/08/2018  בשעה12:00 :

 

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

 

 

בברכה,

  

 מאיה שרביט
מנהלת בחירות
   כפר ורדים

 

 

 

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

 

שם פרטי_________________________________:

שם משפחה: _______________________________

תעודת זהות_______________________________:

תאריך לידה:_______________________________

מספר טלפון נייד____________________________:

האם הטלפון מתחבר לאינטרנט סלולרי ומקבל הודעות סמס: כן / לא

כתובת דוא"ל:  ______________________________

כתובת מגורים: _____________________________

ידע בשפות (ערבית, רוסית, אמהרית, אחר):_____________________

השכלה: __________________________________

 

סמנ/י

 

 עובד/ת מדינה. יש לציין מקום עבודה ותפקיד: ._________________

 עובד/ת רשות מקומית. יש לציין שם הרשות ותפקיד:_________________.

 אחר (איני עובד/ת מדינה וגם לא עובד/ת רשות מקומית). יש לציין מקום עבודה ותפקיד: _________________

 אני בעל/ת ניסיון קודם ביצעתי תפקיד של מזכיר ועדת קלפי (בבחירות לרשויות המקומיות או בבחירות לכנסת( –במהלך התקופה של 10 השנים האחרונות. יש לציין את מועד הבחירות, סוג הבחירות כנסת או רשויות מקומיות ומקום –הקלפי): ___________________________________________________________________

 לא מילאתי תפקיד מזכיר ועדת קלפי ב-10 השנים האחרונות.

 

מבקש/ת להגיש את מועמדותי לתפקיד מזכיר ועדת קלפי במועצה מקומית כפר ורדים

הריני לאשר בזה שידוע לי,

א.       שהליך המיון לתפקיד מזכיר ועדת קלפי כולל: ראיון, למידה עצמית באמצעות לומדה ממוחשבת באתר האינטרנט שלמשרד הפנים ומעבר בחינה בסופה בציון 80 , הדפסת והבאת האישור על הציון למנהלת הבחירות של הרשות המקומית,השתתפות בהדרכה עמידה בבחינת הסמכה בתום ההדרכה. כמו כן, ידוע לי שהריאיון וההדרכה צפויים להיערךבמקומות שונים.

ב.      שמנהלת הבחירות אינה מתחייבת להעסיק את כל מי שהגיש מועמדות, מילא את הטופס הזה ועבר את תהליך המיוןוידוע לי כי שיבוצי הסופי לתפקיד, באם אתקבל, יהיה בהתאם לצרכי מנהלת הבחירות.

ג.        שזכאי לשכר רק מי ששובץ לתפקיד וביצע אותו בפועל.

ד.      ידוע לי כי השכר מגלם בחובו כל הוצאה שאוציא למטרת ביצוע התפקיד, לרבות הוצאות נסיעה והוצאות שימושבסלולארי, ולא ישולם לי שכר נוסף מעבר לשכר המזכיר/ה.מנהלת הבחירות אינה מספקת כלכלה והיסעים ביוםהבחירות. בהתאם ידוע לי כי אם אתקבל לתפקיד, הרי שעלי לדאוג באופן עצמאי לכלכלה (ובכלל זה אוכלושתייה) עבורי ביום הבחירות, וכן להסעה שלי לפני הבחירות לקבלת החומר, אל מקום הקלפי ביוםהבחירות וממקום הקלפי אל מרכז קליטת החומר בתום הליך ספירת הקולות.

ה.      מזכיר ועדת קלפי אינו יכול לעזוב את הקלפי עד תום הליך ספירת הקולות ולאחר מכן עליו להעביר את חומר הבחירותאל מרכז קליטת החומר וללוות את קליטתו עד לסיום התהליך, והמדובר בעבודה שעלולה להימשך מעל ל- 20 שעות.

ו.       תנאי לשיבוץ כמזכיר ועדת קלפי הוא חתימה על הצהרת מועמד לתפקיד.

 

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל, כל הפרטים שמילאתי מלאים ונכונים ואני מצהיר/ה כמפורט דלעיל.

 

 

 

_____________                                                    ______________

     תאריך                                                                חתימת המצהיר/ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת מועמד לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

אני החתום מטה:

מס' זהות: _____________________________.

שם משפחה: ____________________________.

שם פרטי: ______________________________.

תאריך לידה: ____________________________.

כתובת פרטית: ___________________________.

טלפון: _________________________________.

 

 

מצהיר בזאת בחתימתי על נכונות ההצהרות הבאות:

תוכן ההצהרה:

 

 1. לא הייתי חבר במפלגה כלשהי ב 5 השנים האחרונות.
 2. אני לא פעיל באף רשימה המתמודדת לבחירות לרשויות המקומיות.
 3. לא נטלתי חלק בפעילות מטעם מפלגה כלשהי ב 5 השנים האחרונות.
 4. לא נטלתי חלק בפעילות מטעם רשימה מקומית כלשהי ב 5 השנים האחרונות.
 5. אני לא חתום כתומך או מגיש של אחת הרשימות המתמודדות למועצה.
 6. אני לא חתום כתומך או מגיש של אחד המתמודדים לראשות הרשותהמקומית.
 7. אני לא עובד הרשות המקומית.
 8. אין לי קרבת משפחה למנהל הבחירות ברשות המקומית; לעניין זה, "קרובמשפחה" הואבן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת,אח, אחות, גיס, גיסה, דוד,דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות,חתן, כלה, נכד או נכדה לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.
 9. אין לי קרבת משפחה לחבר מועצה ברשות המקומית, או מועמד בבחירותלרשות המקומית או נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, אומי שהביעה כוונה להיות אחד מאלה; לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בתזוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד,דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה –לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

 

 

אני מבין כי אם ימצא שמסרתי מידע כוזב באחת ההצהרות הנ"ל אשא בעונשים הקבועים בחוק בגיןמסירת מידע כוזב וכן לא אקבל שכר על עבודתי כמזכיר או אצטרך להחזירו לרשות המתאימה.

 

_________________                    _________________

תאריך                                                                חתימת המצהיר/ה

 

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום