שני, 09 יולי 2018 08:58

חוק עזר לכפר ורדים (תיעול), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקומיות[1] (להלן – הפקודה), מתקינה מליאת המועצה המקומית כפר ורדים חוק עזר זה

הגדרות      

 

1. בחוק עזר זה -

 

"אדמה חקלאית"-

קרקע שאין עליה בנין, שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגביה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת;

"אישור בקשה   להיתר בניה"-

אישור בקשה למתן היתר בניה בידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון והבניה;

"אזור איסוף"-

שטח שעבודות התיעול שיבוצעו בו מיועדות לשמש במישרין או בעקיפין את הנכסים שבו;            

"בניה חדשה"-

 

הקמת בנין חדש בנכס או תוספת לבנין קיים הניצב בנכס;

"בניה חורגת"-

בניה חדשה שנבנתה בלא היתר בניה או בסטיה מהיתר;

"בנין"-

מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע;

"בעל נכס"-

 

(1)      בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף 107 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969[2] (להלן – חוק המקרקעין) - הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר רישום - בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר ובהעדרו - מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס, ובהעדרו- מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים;

(2)      בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור - החוכר לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חוכר לדורות- מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות; ובהעדר חוכר לדורות או בר רשות כאמור - בעלו של הנכס;

"דמי השתתפות"-

 

דמי השתתפות לפי חוק עזר קודם למועצה;

 

"היטל" או "היטל תיעול"-

היטל המוטל לכיסוי הוצאות של התקנת מערכת תיעול לפי חוק עזר זה;

 

 

"היתר בניה",

"סטיה מהיתר",

"שימוש חורג"-

כמשמעותם בחוק התכנון והבניה;

 

 

"הפרשי הצמדה", "מדד", "תשלומי

פיגורים"-

 

כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980[3];

 

 

"חוק התכנון

והבניה"-

 

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965[4];

 

"יציע", "עליית

גג" -

כהגדרתם בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבניה
(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970[5] (להלן - תקנות                     היתר בניה);

 

"המהנדס"-

 

מהנדס המועצה או מי שסמכויות מהנדס המועצה הואצלו לו לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991[6]

 

"המועצה"-   

המועצה המקומית כפר ורדים;

 

"מערכת תיעול"-

 

המערכת המשמשת את המועצה לניקוז מי נגר עילי והמצויה בבעלותה, בחזקתה, ברשותה או בשליטתה, לרבות כל תעלה ומיתקן המשמשים לתכלית זו ולהוציא תעלה פרטית;

"מרפסת"

חלק חיצון של בנין אשר –

(1) רצפתו קשורה לרצפת פנים הבנין ודלת מעבר ביניהם;

(2) לא יותר משלושת רבעי היקף רצפתו מוקפים קירות;
(3) לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על 1.10 מטר    מהמפלס של רצפתו;

 

"מרתף"

חלק מבנין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים במרחק אשר אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו; לענין זה, "מפלס פני הקרקע" וכן "מפלס כביש או מדרכה"- הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור הקיר החיצון כאמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות- גובהו של כל אחד מהם במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז שבין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבנין ובין קצה הבנין;

"נכס" -

 

כמשמעותו בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950[7];

 

"נכס אחר"-

 

נכס המיועד או המשמש בפועל לתעשיה, מלאכה ומסחר;

"נכס למגורים"-

 

נכס המיועד או המשמש בפועל למגורים וכל נכס שאינו נכס אחר;

 

"נכס מעורב" -

 

נכס המיועד או המשמש במעורב הן לשימושים של נכס למגורים והן לשימושים של נכס אחר;

 

"עבודת תיעול"-

 

עבודות להתקנה או לחפירה של תעלה וכל עבודה נלווית הנוגעת להתקנתה או חפירתה, שתכליתה ניקוז מי נגר עילי;

 "קומה"  -  

חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על-פי גובהו המזערי של אותו חלל, כקבוע בפרט 2.03 לתוספת השניה של תקנות היתר בניה, ככל שנקבע כזה, ולרבות בניני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

 

"ראש המועצה" -

לרבות מי שראש המועצה אצל לו מסכויותיו  לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975[8], לעניין חוק עזר זה;

 

"שטח בנין"  -

 

הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבנין לרבות:

 

(1)    שטחה של בניה חורגת ;

(2)    שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות שאושרה לגביהם בקשה להיתר בניה - לפי השטח שאושר;

 

"שטח המיועד

להפקעה"-

שטח המיועד לצרכי ציבור ואשר הועדה המקומית לתכנון ולבניה הודיעה כי בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943[9];

 

"שטח המיועד           לצרכי ציבור"-

שטח קרקע או שטח בנין המיועד בתכנית לצרכי ציבור;

"שטח קומה"-

 

סכום הכולל במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת  השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

"שטח קרקע"-

 

שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בנין;

 

"תכנית"  -

כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה;

"תעודת העברה לרשם המקרקעין"-

כאמור בסעיף 21 לפקודה;

"תעלה" -

 

אפיק ניקוז בין טבעי ובין מותקן או מוסדר, המיועד להולכתם ולניקוזם של מי נגר עילי, מי גשמים ומים אחרים, למעט שפכים או מי קולחין, לרבות צינור מוביל, מוביל יצוק, אבזר, תא ביקורת, תא איסוף, תא קיבול וכל מיתקן ואבזר אחר המהווה חלק מהאפיק או הקשור בו;

"תעלה פרטית" -

 

תעלה המשמשת נכס פלוני, שאינו בבעלות המועצה;

 

"תעלה ציבורית" -

 

תעלה שאינה תעלה פרטית;

 

"תעריפי ההיטל המעודכנים"-

תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודכן במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה;

"תעריפי ההיטל שבתוקף" -

 

תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום לקופת המועצה.

 

 

2.    היטל תיעול

        (א)    היטל תיעול נועד לכיסוי הוצאות המועצה בשל התקנת מערכת התיעול בתחומה, בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות תיעול המשמשות את מנכס החייב או הגובלות בו.

        (ב)    החליט המהנדס על קביעת שטח כאיזור איסוף, תונח החלטתו במשרד מועצת המועצה ותהא פתוחה לעיון הציבור; הודעה על החלטת המהנדס תפורסם בעיתונות בדרך הקבועה בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה.

        (ג)     היטל תיעול יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מאלה:

                    (1)      תחילת ביצוע עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס נושא החיוב; 

לעניין זה, "תחילת ביצוע עבודות תיעול" - גמר תכניות לביצוען של עבודות תיעול באיזור האיסוף שבו מצוי הנכס וכן אישור של המועצה, לפי  הנוסח של טופס 1 שבתוספת השניה, לפיו בכוונתה לצאת למכרז לביצוע עבודות התיעול או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור, בתוך 12  חודשים ממועד מתן האישור;

                            

(2)              אישור בקשה להיתר בניה ;  


לא נתקיימו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס, בעת אישור הבקשה להיתר בניה כאמור, תאשר המועצה לפי הנוסח של טופס 2 שבתוספת השניה, כי הליך תכנון עבודות התיעול כאמור מצוי בעיצומו ותחילת ביצוע העבודות צפויה להתקיים בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור. 

(3)         בניה חורגת בנכס.

        (ד)    היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בניה עבור בניה חדשה או בניה חורגת, ישולם גם אם בוצעו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 

3.    היטל תיעול לנכס למגורים

 

        (א)    היטל תיעול לנכס למגורים יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס,  בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה.

 (ב)   היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ג)(1) או 7(ב) ישולם לפי תעריפי ההיטל המעודכנים;

               היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ג)(2) או 7(ג) ישולם לפי תעריפי ההיטל שבתוקף.      

(ג)     שולם בעד נכס חיוב ראשון, יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל תיעול, בעד בניה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

        (ד)    אושרה בקשה להיתר בניה עבור בניה חדשה תחת בנין שנהרס וששולם בעדו חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבניה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבנין שנהרס כאמור.

(ה)          נוכחה המועצה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בנין, כי שטחו הבנוי בפועל אינו זהה לשטח הבנין שלגביו אושרה הבקשה להיתר בניה ושעל פיו שולם ההיטל, תשיב לבעל הנכס, או תגבה ממנו, לפי הענין, בהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש הנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

 

4.    היטל תיעול לנכס אחר 

 

(א)   היטל תיעול לנכס אחר, יחושב לפי שטח הקרקע שטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע שטח הבנין בנכס, בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה.

(ב)    הוראות סעיף 3(ב) עד (ה) יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין,  גם על היטל התיעול לנכס אחר.

     

  1. היטל תיעול לנכס מעו

היטל תיעול לנכס מעורב יחושב בהתאם לכללים הבאים:

(א)   בשל חלק הנכס המיועד או המשמש בפועל לשימושים של נכס למגורים, יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס למגורים;

(ב)    בשל חלק הנכס המיועד או המשמש בפועל לשימושים של נכס אחר, יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס אחר.          

 

6.    היטל בשל בניה חורגת

(א)      בעל נכס חייב בתשלום היטל תיעול בשל בניה חורגת שנבנתה בנכס.

(ב)      לעניין סעיף קטן (א), יראו את יום תחילת הבניה החורגת, כפי שייקבע בידי המהנדס, או את יום תחילת ביצוע עבודות התיעול באיזור האיסוף שבו מצוי הנכס, לפי המועד המאוחר שבהם, כמועד שבו התגבש החיוב  בהיטל התיעול (להלן – מועד התגבשות החיוב).

(ג)       לצורך תשלום ההיטל לפי סעיף זה, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום.

(ד)      סכום ההיטל בשל הבניה החורגת יהא הסכום הגבוה מבין אלו:

(1)    סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב בתוספת תשלומי    פיגורים;

       

(2)    אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב (להלן – מועד ההעלאה) - סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודכנים בתוספת תשלומי פיגורים החל מהמועד המאוחר מבין אלו:       

  (א)      מועד ההעלאה;

  (ב)      חמש שנים טרם המועד בו התגלתה הבניה החורגת;

  לענין סעיף קטן זה "הועלו תעריפי ההיטל" –  העלאת תעריפים באמצעות תיקונו של חוק העזר.

(ה)               שולם ההיטל ונהרס בנין המהווה בניה חורגת בתוך 5 שנים מיום תחילת הבניה, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל הבניה החורגת, בניכוי 20% משיעור ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

 

7.      היטל תיעול באדמה חקלאית

(א)        בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל תיעול.

            (ב)     חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתכנית, חייב בעליו בתשלום היטל תיעול, לפי הוראות חוק עזר זה.

            (ג)                חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, חייב בעליו בהיטל תיעול, לפי הוראות חוק עזר זה.

            (ד)       חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן (ג) ובלי ששונה ייעודו בתכנית, יחולו הוראות סעיף 6, בשינויים המחויבים לפי הענין.

 

 

8.      חיוב בהיטל בשל שטח המיועד להפקעה

 

(א)        לא יוטל חיוב בהיטל תיעול בעד שטח המיועד להפקעה.

(ב)        שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובמהלך 5 השנים שממועד תשלום ההיטל הוחל       בהליך   הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים  5 ו- 7 לפקודת הקרקעות (רכישה         לצרכי ציבור), 1943, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בניכוי    20% מסכום ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום        התשלום ועד יום ההשבה.

 

9.      דרישה לתשלום ההיטל

(א)      לצורך תשלום ההיטל, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום, שבה יפורטו הסעיף בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל, סכום ההיטל, המועד לתשלומו, שטח הנכס, תעריפי ההיטל המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישוב סכום ההיטל ודרכי תשלום ההיטל.

(ב)      דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפים 2(ג), 6 ו-7.

 (ג)     לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזכרים בסעיף קטן (ב) (להלן – מועד החיוב המקורי), רשאית המועצה למסור את דרישת התשלום טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

(ד)      אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל תיעול.

(ה)        דרישת תשלום שנמסרה לפי-

(1)    סעיפים 2(ג)(1), 6 או 7(ב), תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס;

(2)   סעיפים 2(ג)(2), 7(ג),  ו- (ד) או סעיף קטן (ג), תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס, ובכל מקרה עובר למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים וכתנאי להוצאתם.

 

10.   שערוך חיובים וחובות

 

        (א)    לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ג)(1), 6 או 7, יתווספו לסכום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

 

        (ב)    לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ג)(2) או 9(ג), תפקע דרישת התשלום; כל דרישת תשלום חדשה שתימסר בטרם הוצאו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים, לפי העניין, תהיה בהתאם לתעריפי ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל- 7 ימים ממסירתה לבעל הנכס.

 

        (ג)    על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, יתווספו לסכום שלא שולם תשלומי פיגורים, החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

 

11.    טיפול בתעלה

 

          (א)    לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים בתוכה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

      (ב)     לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שופכין, מים דלוחים, מי פסולת תעשיה או כל נוזל אחר.

 

               (ג)    לא יחסום אדם תעלה, לא יטה מימיה ולא יעשה בהם פעולה אחרת שיש בה כדי לשבש את שימושה הסדיר.

 

      (ד)    ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב בו היתה נתונה לפני שנעשה המעשה.

 

        (ה)    בהודעה יצוינו התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות וכן התקופה שבה יש לבצען.

 

          (ו)  מי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 

 

12.   התקנת תעלה בידי בעל נכס

 

      (א)    ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס, או להתיר לו, לבקשתו, לבצע עבודות תיעול לצורך התקנת תעלה פרטית לנכסו, שתחובר לתעלה הציבורית, או לשנות או לתקן תעלה פרטית שבנכסו; ההודעה תפרט את התנאים ואת אופן ביצוען של עבודות התיעול, וכן את משך הזמן שבו יש לסיימן.

 

        (ב)    עבודות תיעול לפי היתר או דרישה כאמור בסעיף קטן (א) תתבצענה בהתאם לתנאים שפורטו בהודעה, לפי תכנית ביצוע ומפרטים שאישר המהנדס.

     

13.   חיוב בעלים משותפים

 

        היה נכס בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים בנכס לפי חלקם היחסי בבעלות בנכס.

 

14.   מסירת הודעות    

        מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהא בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם או משלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה.

15.   הצמדה למדד

        סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, יעודכנו, ב-16 בינואר בכל שנה שלאחר פרסומו של חוק עזר זה, (להלן- יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.   

16.   מגבלת גביה

        החל ביום כ"ה בתשרי התשפ"ב (1 באוקטובר 2021) הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהא טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר הפנים.   

17.    הוראת שעה

        על אף האמור בסעיף 15, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן – יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2016.

  

תוספת ראשונה

היטל תיעול

(סעיפים 3 עד 5

 

 

                                                                                שיעורי ההיטל בשקלים חדשים                   

       

        1.      קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע                                      49.74           ­­­            

        2.     בנין

        (א)    בעד נכס למגורים -

                לכל מ"ר משטח הבנין                                               61.32

        (ב)    בעד נכס אחר -

                לכל מ"ר משטח הבנין                            61.32

       

 

תוספת שניה

(סעיף 2(ב)(1) ו-(2))

טופס 1

לכל מאן דבעי

הח"מ, מהנדס המועצה המקומית כפר ורדים מאשר בזאת כי התוכניות לביצוע עבודות התיעול ___________ מצויות בשלבי גמר, וכי בכוונת העיריה/המועצה לצאת למכרז לביצוע עבודות התיעול האמורות/ להתקשר כדין בדרך של _________________ לביצוע עבודות התיעול האמורות (מחק את המיותר) וזאת לא יאוחר מיום __________.

                                                                                   __________________

                                                                                          מהנדס המועצה

טופס 2

לכל מאן דבעי

הח"מ, מהנדס המועצה המקומית כפר ורדים מאשר בזאת כי הליך תכנון עבודות התיעול ___________ מצוי בעיצומו, וכי תחילת עבודות התיעול צפויה להתקיים לא יאוחר מיום __________.

                                                                                   __________________

                                                                                        מהנדס המועצה

 

 

 

כ"ב באייר התשע"ח (7 במאי 2018)                      סיון יחיאלי

                                                 ראש המועצה המקומית כפר ורדים

 [1]               דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

[2]           ס"ח , התשכ"ט, עמ' 259.

[3]           ס"ח, התש"ם ,  עמ' 46.

[4]            ס"ח  התשכ"ה , עמ' 307

[5]           ק"ת התש"ל, עמ' 1841.

[6]           ס"ח התשנ"ב, 6.

[7]               ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשכ"ו, עמ' 1023; התשכ"ט, עמ' 974.

[8]                ס"ח תשל"ה, עמ' 211

[9]            ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.