שני, 09 יולי 2018 09:07

חוק עזר לכפר ורדים (סלילת רחובות), התשע"ח-2018

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקומיות[1] (להלן – הפקודה), מתקינה מליאת מועצת המועצה המקומית כפר ורדים חוק עזר זה:

הגדרות

 1. בחוק עזר זה -

"אדמה חקלאית"-

קרקע שאין עליה בנין, שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגביה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת;

 

 

"אישור בקשה להיתר בניה"-

אישור בקשה למתן היתר בניה בידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון והבניה;

 

 

 

 

"בניה חדשה"-  

הקמת בנין חדש בנכס או תוספת לבנין קיים הניצב בנכס;

 

"בניה חורגת"-               

בניה חדשה שנבנתה בלא היתר בניה או בסטיה מהיתר;

 

 

"בנין"-

מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע;

 

 

"בעל נכס"-

(1)   בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף 107 לחוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969 [2] (להלן – חוק המקרקעין)- הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר רישום - בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר ובהעדרו - מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס ובהעדרו -מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים;

 

(2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור -החוכר לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חוכר לדורות- מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות; ובהעדר חוכר לדורות או בר רשות כאמור - בעלו של הנכס;

 

 

 

 

 

 

 

 

"היטל או היטל סלילת רחובות"-

היטל המוטל לכיסוי הוצאות סלילת כביש, סלילת מדרכה או סלילת רחוב משולב, לפי העניין;

 

 

 

"היטל קודם"-

 

היטל סלילת רחובות לפי חוק עזר קודם;

"היתר בניה",

"סטיה מהיתר",             

"שימוש חורג"-   

כמשמעותם בחוק התכנון והבניה;

 

 

"הפרשי הצמדה", "מדד", "תשלומי  

פיגורים"-    

כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על   תשלומי חובה), התש"ם-1980[3];

 

 

 "חוק התכנון

והבניה"-

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965[4];

 

 

 

"חוק עזר

 קודם"-  

חוק עזר לכפר ורדים (סלילת רחובות), התשס"ח-2007[5];

 

"יציע",       "עליית

גג"-  

כהגדרתם בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבניה
(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970[6] (להלן – תקנות           היתר בניה);

 

"כביש"-

רחוב או חלק מרחוב המיועד למעבר כלי רכב או לחנייתם;

 

"מדרכה"-  

חלק מרחוב המיועד למעבר הולכי רגל, לרבות אבני שפה, קיר משען, מדרגות וקירות תומכים;

 

"המהנדס"-  

מהנדס המועצה או מי שסמכויות מהנדס המועצה הואצלו לו לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991[7] ;

 

"המועצה"-                   

המועצה המקומית כפר ורדים;

 

"מרפסת"-

חלק חיצון של בנין אשר –


(1) רצפתו קשורה לרצפת פנים הבנין ודלת מעבר ביניהם;

(2) לא יותר משלושת רבעי היקף רצפתו מוקפים קירות;
(3) לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על 1.10 מטר    מהמפלס של רצפתו;

 

"מרתף"-

חלק מבנין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים במרחק אשר אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו; לענין זה, "מפלס פני הקרקע" וכן "מפלס כביש או מדרכה"- הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור הקיר החיצון כאמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות- גובהו של כל אחד מהם במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז שבין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבנין ובין קצה הבנין;

 

"נכס"-  

כמשמעותו בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות(א), התשי"א-1950[8];

 

 

"נכס אחר"-

נכס המיועד או המשמש בפועל לתעשיה, למלאכה או למסחר;

 

"נכס גובל"-  

נכס הגובל ברחוב או בקטע מרחוב, בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין אם אין גישה כאמור, ובכלל זה נכס שיש אליו גישה מאותו רחוב או קטע רחוב דרך נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות נכס, שבינו ובין אותו רחוב, או קטע רחוב, יש תעלה, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא בהם, או שטח המיועד לשימוש כאמור לפי תכנית, ולרבות נכס שבינו לבין אותו רחוב מפריד נכס אחר, ובלבד שקיימת גישה מאותו הרחוב לנכס האמור שלא דרך רחוב אחר;

 

 

"נכס למגורים"-  

נכס המיועד או המשמש בפועל למגורים וכל נכס שאינו נכס אחר;

 

"נכס מעורב"-

נכס המיועד או המשמש במעורב הן לשימושים של נכס למגורים והן לשימושים של נכס אחר;

 

"נפח בנין"-

הסכום במ"ק של שטחי כל הקומות בבנין, המוכפלים כל אחד מהם בגובהה של אותה הקומה הנמדד במטר אורך, לפי כללי המדידה שנקבעו בפרט 1.00.5 לתוספת השלישית של תקנות היתר בניה, ולרבות נפח של בנין או תוספת לבנין העתידים להיבנות, שאושרה לגביהם בקשה להיתר בניה – לפי הבקשה שאושרה;

 

 

"סוג רחוב"-  

כביש, מדרכה או רחוב משולב;

 

"סלילת רחוב"-        

סלילת כביש ומדרכה או סלילתם של כביש בלבד או מדרכה בלבד או רחוב משולב, או הרחבתם, לרבות עשיית עבודות ומטלות הדרושות לסלילה או קשורות בה, כולן או חלקן, ובכלל זה תכנון, פיקוח, ביצוע הסלילה, התקנת מערכות נלוות כדוגמת תאורה וכל עבודה אחרת הכרוכה בסלילה או הקשורה בה;

 

"קומה"-  

חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על-פי גובהו המזערי של אותו חלל, כקבוע בפרט 2.03 לתוספת השניה של תקנות היתר בניה, ככל שנקבע כזה, ולרבות בניני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

 

"ראש

המועצה"-

לרבות מי שראש המועצה אצל לו מסמכויותיו לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975[9], לעניין חוק עזר זה;
 

"רחוב"-

שטח המיועד על פי תכנית לדרך, כהגדרתה בחוק התכנון והבניה;  

 

"רחוב גובל"-

רחוב הגובל בנכס או בחלק מהנכס, בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין אם אין גישה כאמור, ובכלל זה רחוב שיש דרכו גישה לאותו נכס  או לחלק ממנו דרך נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות רחוב, שבינו ובין אותו נכס, יש תעלה, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא בהם, או שטח המיועד לשימוש כאמור לפי תכנית, ולרבות רחוב שבינו לבין הנכס מפריד נכס אחר, ובלבד שקיימת גישה לאותו נכס מהרחוב האמור שלא דרך רחוב אחר;

 

"רחוב משולב"-

 

רחוב המשמש למעבר הולכי רגל ולמעבר כלי רכב גם יחד, בין אם מדובר ברחוב העשוי בין מחומר אחד ובין ממספר חומרים, בין במפלס            אחד ובין במספר מפלסים;

"שטח בנין"-

הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבנין לרבות:

 

(1)     שטחה של בניה חורגת ;

(2)   שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות שאושרה לגביהם בקשה להיתר בניה – לפי השטח שאושר;

 

"שטח המיועד

להפקעה"-

שטח המיועד לצרכי ציבור ואשר הועדה המקומית לתכנון ולבניה הודיעה כי בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943[10];

 

"שטח המיועד          

לצרכי ציבור"-

 

שטח קרקע או שטח בנין המיועד בתכנית לצרכי ציבור;

 

"שטח קומה"-  

הסכום הכולל במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

 

"שטח קרקע"-  

שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בנין;

 

"תכנית"-  

כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה;

"תעודת העברה לרשם המקרקעין"-

 

כאמור בסעיף 21 לפקודה;

 

"תעריפי ההיטל

המעודכנים"-

 

תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודכן במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה;

 

"תעריפי ההיטל

שבתוקף"-

תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום לקופת המועצה.

 

       

 

 1. היטל סלילת רחובות

(א)      היטל סלילת רחובות נועד לכיסוי הוצאות המועצה בשל סלילת רחובות בתחומה, בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות סלילת רחוב הגובל בנכס נושא החיוב או המשמש אותו.

(ב)      היטל סלילת רחובות יוטל על בעל נכס, בהתקיים אחד מאלה: 
 

(1) תחילת סלילת סוג רחוב הגובל בנכס; לעניין זה, "תחילת סלילה" - גמר    תכניות לביצוע סלילה של סוג הרחוב הגובל וכן אישור של המועצה, לפי  הנוסח של טופס 1 שבתוספת השניה, לפיו בכוונתה לצאת למכרז לביצוע עבודות הסלילה או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור, בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

(2)  אישור  בקשה להיתר בניה; לא היה סלול רחוב סלול הגובל בנכס, בעת אישור הבקשה להיתר בניה כאמור, תאשר המועצה, לפי הנוסח של טופס 2 שבתוספת השניה, כי הליך תכנון עבודות הסלילה של הרחוב הגובל בנכס מצוי בעיצומו ותחילת סלילת הרחוב צפויה בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

                (3)        בניה חורגת בנכס.

(ג)      היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בניה עבור בניה חדשה או בניה חורגת, ישולם      גם אם הרחוב הגובל בנכס, נסלל לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 

 1. היטל סלילת רחובות לנכס למגורים

(א)        היטל סלילת רחובות לנכס למגורים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה.

(ב)        היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ב)(1) או 7(ב) ישולם לפי תעריפי ההיטל המעודכנים;
היטל שעילתו קבועה בסעיף 2(ב)(2) או 7(ג) ישולם לפי תעריפי ההיטל שבתוקף.

(ג)         שולמו בעד נכס, בשל סלילת סוג רחוב הגובל בנכס, היטל קודם, היטל סלילת רחובות (להלן - חיוב ראשון) לא ייכללו שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, בעת הטלתו של החיוב הראשון, במניין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב ההיטל לפי חוק עזר זה בשל אותו סוג רחוב שבעדו שולם החיוב הראשון.

(ד)        שולם בעד נכס חיוב ראשון, יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל סלילת רחובות, בעד בניה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

(ה)        אושרה בקשה להיתר בניה עבור בניה חדשה תחת בנין שנהרס וששולם בעדו חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבניה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבנין שנהרס כאמור.

(ו)         נוכחה המועצה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בנין, כי שטחו הבנוי בפועל אינו זהה לשטח הבנין שלגביו אושרה הבקשה להיתר בניה ושעל פיו שולם ההיטל, תשיב לבעל הנכס או תגבה ממנו, לפי הענין ובהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש הנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

 

 1. היטל סלילת רחובות לנכס אחר

(א)         היטל סלילת רחובות לנכס אחר, יחושב לפי שטח הקרקע ונפח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ונפח הבנין בנכס, בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה.

(ב)         הוראות סעיף 3(ב) עד (ו) יחולו בשינויים המחוייבים ולפי הענין גם על היטל סלילת רחובות לנכס אחר.

 

 1. היטל סלילת רחובות לנכס מעורב

היטל סלילת רחובות לנכס מעורב יחושב בהתאם לכללים הבאים :

(1)       בשל חלק הנכס המיועד או המשמש בפועל לשימושים של נכס מגורים- יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס למגורים;

(2)      בשל חלק הנכס המיועד או המשמש לשימושים של נכס אחר- יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס אחר. 

 

 1. היטל בשל בניה חורגת

(א)      בעל נכס חייב בתשלום היטל סלילת רחובות בשל בניה חורגת שנבנתה בנכס.

 (ב)     לעניין סעיף קטן (א) יראו את יום תחילת הבניה החורגת, כפי שייקבע בידי     המהנדס, או את יום תחילת ביצוע עבודות הסלילה, לפי המועד המאוחר שבהם,         כמועד שבו התגבש החיוב בהיטל סלילת הרחובות (להלן - מועד התגבשות החיוב).

                    (ג)       לצורך תשלום ההיטל לפי סעיף זה, תמסור המועצה לחייב דרישת     תשלום.

(ד)      סכום ההיטל בשל הבניה החורגת יהא הסכום הגבוה מבין אלו:

          (1)      סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב, בתוספת   תשלומי פיגורים;

 

  (2)     אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב           (להלן - מועד ההעלאה) - סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל          המעודכנים, בתוספת תשלומי פיגורים החל מהמועד המאוחר מבין     אלו:        

  (א)     מועד ההעלאה;

                  (ב)     חמש שנים טרם המועד בו התגלתה הבניה החורגת;

לענין סעיף קטן זה "הועלו תעריפי ההיטל" – העלאת תעריפים באמצעות תיקונו של חוק העזר.

         

                                              (ה)     שולם ההיטל ונהרס בנין המהווה בניה חורגת בתוך 5 שנים מיום תחילת הבניה, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל הבניה החורגת, בניכוי 20% משיעור ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

 1. היטל סלילת רחובות באדמה חקלאית      

 

  (א)       בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל סלילה.

            (ב)     חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתכנית, חייב בעליו בתשלום היטל סלילת רחובות, לפי הוראות חוק עזר זה.

            (ג)                חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, יחויב בעליו בהיטל סלילה, לפי הוראות חוק עזר זה.

            (ד)               חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן (ג), ובלי ששונה ייעודו בתכנית, יחולו הוראות סעיף 6, בשינויים המחויבים לפי הענין.

 

 1. חיוב בהיטל בשל שטח המיועד להפקעה

 

(א)                לא יוטל חיוב בהיטל סלילת רחובות בעד שטח המיועד להפקעה.

(ב)       שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובמהלך 5 השנים שממועד תשלום ההיטל הוחל בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בניכוי 20% מסכום ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרש הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

 1. דרישה לתשלום ההיטל

(א)    לצורך תשלום ההיטל, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום, שבה יפורטו הסעיף בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל, סכום ההיטל, המועד לתשלומו, שטח הנכס, תעריפי ההיטל המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישוב סכום ההיטל ודרכי תשלום ההיטל.

(ב)    דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפים 2(ב), 6 ו-7.   

                 (ג)               לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזכרים בסעיף קטן (ב) (להלן – מועד החיוב המקורי), רשאית המועצה למסור את דרישת התשלום טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

 (ד)      אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל סלילת
           רחובות.

 (ה)     דרישת תשלום שנמסרה לפי

       (1)    סעיפים 2(ב)(1), 6 או 7(ב) תיפרע בתוך 30 יום ממסירתה לבעל הנכס;

(2)   סעיפים 2(ב)(2), 7(ג)ו-(ד) או סעיף קטן  (ג), תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס, ובכל מקרה עובר למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים וכתנאי להוצאתם.

 

 1. שערוך חיובים וחובות 

                 (א)               לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים
         2(ב)(1), 6 או 7 יתווספו לסכום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל        מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

(ב)        לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים
    2(ב)(2) או 9(ג), תפקע דרישת התשלום; כל דרישת תשלום חדשה שתימסר בטרם  הוצאו  ההיתר,  התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים, לפי הענין,

תהיה בהתאם לתעריפי ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל- 7 ימים ממסירתה לבעל הנכס.

 

 (ג)    על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, יתווספו לסכום שלא שולם תשלומי פיגורים, החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

 

 1. חיוב בעלים משותפים

היה נכס גובל בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים של הנכס כפי חלקם היחסי בבעלות בנכס.

 

 1. סלילת מדרכה בידי בעל הנכס

                        (א)       ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס גובל או להתיר לו, לבקשתו, לסלול סלילה ראשונה של מדרכה הגובלת בנכסו; ההודעה תפרט את התנאים ואת אופן ביצוע הסלילה, וכן את משך הזמן שבו יש לסיימה.

                 (ב)    סלילה לפי היתר או דרישה כאמור בסעיף קטן (א), תתבצע בהתאם לתנאים    שפורטו בהודעה, לפי תכנית ביצוע ומפרטים שאושרו בידי המהנדס, וכן על פי          אמדן תקציבי שאישרו המהנדס וגזבר המועצה.

   (ג)     סלל אדם מדרכה שלא בהתאם לקבוע בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאית       המועצה לסלול בעצמה את המדרכה מחדש או לתקנה, ולגבות מאותו      אדם את ההוצאות שהוציאה לשינוי המדרכה או להריסתה ולסלילתה מחדש.

(ד)      סלל בעל נכס גובל מדרכה כאמור בסעיף קטן (ב), או שילם למועצה את       הוצאות סלילתה של מדרכה בהתאם לסעיף קטן (ג), ינוכו הוצאות הסלילה       שהוציא בעל הנכס, מסכום ההיטל שהוא חייב בו לפי הוראות חוק עזר זה; סכום           הוצאות הסלילה ייקבע בידי המהנדס.

 

 1. הטלת חיובים מכוח חוקי עזר קודמים

 (א)     היתה המועצה מוסמכת לחייב בעל נכס, בתשלום היטל קודם על פי חוק עזר קודם (להלן – החיוב הקודם) וזה לא נדרש על ידה, ישלם בעל הנכס למועצה, לפי דרישתה, את החיוב הקודם וזאת בהתאם להוראות חוק העזר הקודם שמכוחו היתה מוסמכת המועצה להטילו ובכפוף להוראות סעיפים קטנים  (ב) או (ג).

       (ב)   סכום ההיטל הקודם שישלם בעל נכס גובל כאמור בסעיף קטן (א),    ייקבע לפי         תעריפי ההיטל הקודם; לעניין זה, "תעריפי ההיטל הקודם" - התעריפים         שהיו תקפים בעת היווצרות החיוב הקודם בתוספת הפרשי הצמדה מאותו מועד למועד התשלום בפועל.

(ג)   הוראת סעיף קטן (א) תחול ביחס לשטח הקרקע ושטח הבנין כפי שהיו במועד היווצרותו של החיוב הקודם; אין בתשלום חיוב קודם כאמור בסעיף קטן (א), כדי לגרוע  מחובתו של בעל נכס לשלם היטל עבור בניה חדשה שנבנתה בנכס או שנתבקשה בנייתה לאחר מועד היווצרות החיוב הקודם, בהתאם לקבוע בחוק עזר זה.

 1. מסירת הודעות   

        מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהא בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם, או משלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה.

 1. הצמדה למדד

        סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, יעודכנו, ב- 16 בינואר בכל שנה שלאחר פרסומו של חוק עזר זה, (להלן- יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.    

 1. מגבלת גביה

        החל ביום כ"ה בתשרי התשפ"ב ( 1 באוקטובר 2021)הטלת היטל לפי חוק עזר זה טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר הפנים.

 1. ביטול   

        חוק עזר לכפר ורדים (סלילת רחובות), התשס"ח-2007[11] - בטל.

 1. הוראת שעה

        על אף האמור בסעיף 15, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן – יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2016

                                       


תוספת ראשונה

(סעיפים 3 עד 5)

 

1.      היטל סלילת כביש -                                   שיעורי ההיטל בשקלים חדשים

        (א)  קרקע -

              לכל מ"ר משטח הקרקע                                     120.53

(ב)  בנין -

(1) בעד נכס למגורים                                            

לכל מ"ר משטח הבנין                                             133.26         

(2) בעד נכס אחר                                                    

     לכל מ"ק מנפח הבנין                      35.54

              

2.     היטל סלילת מדרכה  

        (א) קרקע -

             לכל מ"ר משטח הקרקע                                      59.36          

 (ב)  בנין -

(1) בעד נכס למגורים                                                     

     לכל מ"ר משטח הבנין                                        65.63          

    (2) בעד נכס אחר                                                         

     לכל מ"ק מנפח הבנין                      17.50           

3.       היטל סלילת רחוב משולב 

        (א) קרקע 

          לכל מ"ר משטח הקרקע                                        179.89

(ב) בנין -

(1) בעד נכס למגורים                                                    

    לכל מ"ר משטח הבנין                                        198.89         

(2) בעד נכס אחר                                                        

     לכל מ"ק מנפח הבנין                    53.04

  

תוספת שניה

                                         (סעיף 2(ב)(1) ו-(2))

טופס 1

לכל מאן דבעי

 

הח"מ, מהנדס מועצה מקומית כפר ורדים מאשר בזאת כי התוכניות לביצוע עבודות סלילת רחוב/ות ___________ מצויות בשלבי גמר, וכי בכוונת המועצה לצאת למכרז לביצוע עבודות הסלילה האמורות/ להתקשר כדין בדרך של _________________ לביצוע עבודות הסלילה האמורות (מחק את המיותר) וזאת לא יאוחר מיום __________.

 

 

                                                                                   _____________

                                                                                        מהנדס המועצה

 

 

 

 

טופס 2

 

לכל מאן דבעי

 

הח"מ, מהנדס מועצה מקומית כפר ורדים מאשר בזאת כי הליך תכנון סלילת רחוב/ות ___________ מצוי בעיצומו, וכי תחילת הסלילה צפויה להתקיים לא יאוחר מיום __________.

 

                                                                                   ________________

                                                                                       מהנדס המועצה

 

 

כ"ב באייר התשע"ח (7 במאי 2018)                      סיון יחיאלי

                                                 ראש המועצה המקומית כפר ורדים

 

 

 

 

 [1]               דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

[2]           ס"ח , התשכ"ט, עמ' 259.

[3]           ס"ח התש"ם , עמ' 46.

[4]           ס"ח  התשכ"ה, עמ' 307

[5]           חש"ם 712, עמ' 60

[6]           ק"ת התש"ל, עמ' 1841.

[7]           ס"ח התשנ"ב, 6.

[8]               ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשכ"ו, עמ' 1023; התשכ"ט, עמ' 974.

[9]                ס"ח תשל"ה, עמ' 211

[10]           ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

[11] ק"ת חש"ם התשס"ח, עמ' 60