רביעי, 27 פברואר 2019 11:16

חוק עזר לכפר ורדים (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ח-2018

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקומיות[1] (להלן הפקודה), מתקינה מליאת מועצת המועצה המקומית כפר ורדים חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 

1.         בחוק עזר זה:

 

"אדמה חקלאית"

קרקע שאין עליה בנין, שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגביה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת;

 

 

"אישור בקשה להיתר בניה"

אישור בקשה למתן היתר בניה בידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965[2] (להלן- חוק התכנון והבניה);

 

 

 

 

"בניה חדשה"  

הקמת בנין חדש בנכס או תוספת לבנין קיים הניצב בנכס;

 

"בניה חורגת"               

בניה חדשה שנבנתה בלא היתר בניה או בסטיה מהיתר;

 

 

"בנין"

מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע;

 

 

"בעל נכס"

 

כל אחד מאלה:

(1)   בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף 107 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969[3] (להלן – חוק המקרקעין)- הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר רישום - בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר ובהעדרו - מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס ובהעדרו -מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים;

 

(2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור -החוכר לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חוכר לדורות- מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות; ובהעדר חוכר לדורות או בר רשות כאמור - בעלו של הנכס;

 

 

 

 

 

 

 

 

"דמי פיתוח"

דמי פיתוח ששולמו בעד הנכס לרשות מקרקעי ישראל או למי מטעמו בעבור מימון עלותם של הקמת שטחים ציבוריים פתוחים ובלבד שסכומם אושר בידי רשות מקרקעי ישראל;

 

 

"היטל" או "היטל שצ"פ"

היטל פיתוח הקמת שטחים ציבוריים פתוחים;

 

 

 

 

"היתר בנייה", "סטייה מהיתר", "תעודת גמר", "תכנית"

 

כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, והתקנות שהותקנו לפיו;

 

 

 

 

"הפרשי הצמדה", "מדד", "תשלומי  

פיגורים"-    

כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על   תשלומי חובה), התש"ם-1980[4];

 

 

"חוק התכנון

והבניה"

 

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965[5];

 

 

 

 

"יציע", עליית

גג"

כהגדרתם בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבניה
(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970[6] (להלן – תקנות בניה);

 

"המהנדס"  

מהנדס המועצה או מי שסמכויות מהנדס המועצה הואצלו לו לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991[7] ;

 

"המועצה"

המועצה המקומית כפר ורדים;

 

"כביש"

רחוב או חלק מרחוב המיועד למעבר כלי רכב או לחנייתם;

 

"מדרכה"-  

חלק מרחוב המיועד למעבר הולכי רגל, לרבות אבני שפה, קיר משען, מדרגות וקירות תומכים;

 

"מרפסת"

חלק חיצון של בנין אשר –


(1) רצפתו קשורה לרצפת פנים הבנין ודלת מעבר ביניהם;

(2) לא יותר משלושת רבעי היקף רצפתו מוקפים קירות;
(3) לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על 1.10 מטר    מהמפלס של רצפתו;

 

"מרתף"

חלק מבנין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים במרחק אשר אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו; לענין זה, "מפלס פני הקרקע" וכן "מפלס כביש או מדרכה"- הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור הקיר החיצון כאמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות- גובהו של כל אחד מהם במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז שבין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבנין ובין קצה הבנין;

 

"נכס"  

כמשמעותו בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות(א), התשי"א-1950[8];

 

"נכס אחר"

נכס המיועד או המשמש בפועל לתעשיה, למלאכה או למסחר;

 

"נכס גובל"  

נכס הגובל ברחוב או בקטע מרחוב, בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין אם אין גישה כאמור, ובכלל זה נכס שיש אליו גישה מאותו רחוב או קטע רחוב דרך נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות נכס, שבינו ובין אותו רחוב, או קטע רחוב, יש תעלה, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא בהם, או שטח המיועד לשימוש כאמור לפי תכנית, ולרבות נכס שבינו לבין אותו רחוב מפריד נכס אחר, ובלבד שקיימת גישה מאותו הרחוב לנכס האמור שלא דרך רחוב אחר;

 

 

"נכס למגורים"  

נכס המיועד או המשמש בפועל למגורים וכל נכס שאינו נכס אחר;

 

"נכס מעורב "

נכס המיועד או המשמש במעורב הן לשימושים של נכס למגורים והן לשימושים של נכס אחר;

 

"קומה"  

חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על-פי גובהו המזערי של אותו חלל, כקבוע בפרט 2.03 לתוספת השניה של תקנות היתר בניה, ככל שנקבע כזה, ולרבות בניני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

 

"ראש

המועצה"-

לרבות מי שראש המועצה אצל לו מסמכויותיו  לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975[9], לעניין חוק עזר זה;

 

"רחוב"

שטח המיועד על פי תכנית לדרך, כהגדרתה בחוק התכנון והבניה;

 

"רחוב גובל"

רחוב הגובל בנכס או בחלק מהנכס, בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין אם אין גישה כאמור, ובכלל זה רחוב שיש דרכו גישה לאותו נכס  או לחלק ממנו דרך נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות רחוב, שבינו ובין אותו נכס, יש תעלה, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא בהם, או שטח המיועד לשימוש כאמור לפי תכנית, ולרבות רחוב שבינו לבין הנכס מפריד נכס אחר, ובלבד שקיימת גישה לאותו נכס מהרחוב האמור שלא דרך רחוב אחר;

 

"שטח בנין"

הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבנין לרבות:

 

(1)     שטחה של בניה חורגת ;

(2)   שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות שאושרה לגביהם בקשה להיתר בניה – לפי השטח שאושר;

 

"שטח המיועד

להפקעה"

שטח המיועד לצרכי ציבור ואשר הועדה המקומית לתכנון ולבניה הודיעה כי בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943[10];

 

"שטח המיועד לצרכי ציבור"

 

שטח קרקע או שטח בנין המיועד בתכנית לצרכי ציבור;

 

"שטח ציבורי פתוח", "שצ"פ"

שטח המשמש או המיועד לפי תכנית כשטח ציבורי פתוח שכונתי, או רובעי לשימוש תושבי השכונה, הכולל ריהוט גן או פרגולות או מיתקני משחק או גני שעשועים או מגרשי ספורט או מיתקני נופש וספורט ובידור או נטיעות או התוויית שבילים או רחובות או משטחים מרוצפים או סלולים וכיוצא באלה, ולרבות כיכר עירונית ומעבר, למעט שטח ציבורי פתוח המיועד לשמש את כלל תושבי העיר; בהגדרה זו –

"כיכר עירונית" – כיכר הממוקמת סמוך למוסדות ציבור או אזור למסחר והכוללת ריצוף או אזורי ישיבה או הצללה או ריהוט גן או אלמנטים מיוחדים אחרים;

"מעבר" – שטח המצוי בין שני כבישים ומאפשר מעבר תשתית וגישה להולכי רגל בלבד; באזורים קשים טופוגרפית, עשוי לכלול תמיכת קירות, מדרגות, אזורים מגוננים ומעט ריהוט גן;

 

 

"שטח קומה"  

הסכום הכולל במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

 

"שטח קרקע"  

שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בנין;

 

"תעודת העברה לרשם המקרקעין"

"תעודת העברה לרשם המקרקעין" – כאמור בסעיף 21 לפקודה;

"תעריפי ההיטל

המעודכנים"

 

תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודכן במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה;

 

"תעריפי ההיטל

שבתוקף"

תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום לקופת המועצה.

 

       

 

היטל שטחים ציבוריים פתוחים

 

2.         היטל שטחים ציבוריים פתוחים נועד למימון הוצאות המועצה בשל הקמת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים בשטח המועצה, או קנייתם, בלא זיקה לעלות של הקמתם או קנייתם של שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכס נשוא החיוב דווקא; בסעיף זה, "שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים" – שצ"פ המיועד לשמש או עתיד להיות מיועד לשמש את הנכסים המצויים בשכונה או ברובע שבו הוקם השצ"פ (להלן – נכסים נשוא החיוב), לפי קביעת המהנדס; החליט המהנדס על קביעת שצ"פ שכונתי או רובעי תונח החלטתו של המהנדס במשרדי המועצה ותהיה פתוחה לעיון הציבור; הודעה על החלטת המהנדס תפורסם בעיתונות בדרך הקבועה בסעיף 1א לחוק התכנון והבנייה ובאתר המועצה.

החיוב בהיטל

 

3.         (א)   היטל שטחים ציבוריים פתוחים יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מאלה:

(1)    תחילת עבודות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכס; לעניין זה, "תחילת עבודות" – גמר תכניות לפיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים וכן אישור המהנדס, לפי הנוסח שבטופס 1 לתוספת השנייה, ולפיו בכוונת המועצה לצאת למכרז ביצוע עבודות כאמור או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור, בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור; לעניין זה, "שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכס" – שטחים ציבוריים פתוחים שקבע המהנדס כי הם מיועדים לשמש את הנכס;

(2)    אישור בקשה להיתר בניה; לא קיים שצ"פ המיועד לשמש את הנכס או לא החלו עבודות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשימוש הנכס, עד לאישור בקשה להיתר בנייה כאמור, תאשר המועצה לפי טופס 2 לתוספת השנייה כי הליך תכנון העבודות כאמור מצוי בעיצומו וכי תחילת ביצוע העבודות צפויה להתקיים בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

(3)    בנייה חורגת כמשמעה בסעיף 5, ובלבד שבמועד דרישת התשלום קיים שצ"פ המשמש את הנכס או שהתחילו לבצע עבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש את הנכס לפי קביעת המהנדס בהתאם לאישורו לפי טופס 1 או לפי טופס 2 לתוספת השנייה לחוק עזר זה,  כי הליך תכנון עבודות השצ"פ מיועדות לשמש את הנכס מצוי בעיצומו ותחילת ביצוע העבודות צפויה בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור.

(ב)   היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בניה או בנייה חורגת, ישולם גם אם בוצעו עבודות לפיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים לפני תחילת כניסתו לתוקף של חוק עזר זה.

היטל שצ"פ לנכס למגורים ונכס אחר

 

4.      (א)      היטל שצ"פ לנכס למגורים, לנכס אחר ולנכס מעורב, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס,  בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה.

 (ב)     היטל שעילתו קבועה בסעיפים 3(א)(1) או 3(א)(ג) או 6(ב) ישולם לפי תעריפי ההיטל המעודכנים;

                      היטל שעילתו קבועה בסעיפים 3(א)(2) או 6(ג) ישולם לפי תעריפי ההיטל שבתוקף.

(ג)     שולם בעד נכס חיוב ראשון, יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל שצ"פ, בעד בניה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

           (ד)      אושרה בקשה להיתר בניה עבור בניה חדשה תחת בנין שנהרס וששולם בעדו חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבניה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבנין שנהרס כאמור.

(ה)      נוכחה המועצה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בנין, כי שטחו הבנוי בפועל אינו זהה לשטח הבנין שלגביו אושרה הבקשה להיתר בניה ושעל פיו שולם ההיטל, תשיב לבעל הנכס, או תגבה ממנו, לפי הענין, בהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש הנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

 

בנייה חורגת

 

5.         (א)  בעל נכס חייב בתשלום היטל שצ"פ בשל בנייה חורגת שנבנתה בנכס.

            (ב)   לעניין סעיף קטן (א) יראו את יום תחילת הבנייה החורגת כפי שייקבע בידי המהנדס או את יום תחילת ביצוע עבודות לפיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים או מועד תחילתו של חוק עזר זה, לפי המועד המאוחר מביניהם, כמועד שבו התגבש החיוב בהיטל השצ"פ (מועד התגבשות החיוב).

            (ג)    לצורך תשלום ההיטל לפי סעיף זה, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום.

            (ד)   סכום ההיטל בשל בנייה חורגת יהיה הסכום הגבוה מבין אלה:

(1)   הסכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב בהתאם לכללים שבסעיף 4(ב) בתוספת תשלומי פיגורים;

(2) אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב (להלן – מועד ההעלאה) – סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודכנים בתוספת תשלומי פיגורים, החל במועד המאוחר מבין אלה:

(א)    מועד ההעלאה;

(ב)    חמש שנים טרם המועד שבו התגלתה הבנייה החורגת;

לעניין סעיף זה, "הועלו תעריפי ההיטל" – העלאת תעריפים באמצעות תיקונו של חוק העזר.

(ה) שולם ההיטל בגין בנייה חורגת ונהרס בניין המהווה בנייה חורגת בתוך חמש שנים מיום תחילת הבנייה, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל הבנייה החורגת, בניכוי 20% משיעור ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום עד יום ההשבה.

אדמה חקלאית

 

6.         (א)   בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדה היטל שצ"פ.

            (ב)   חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתכנית, חייב בעליו בהיטל שצ"פ לפי הוראות סעיף 4.

            (ג)   חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, חייב בעליו בהיטל שצ"פ לפי הוראות סעיף 4 זה וההיטל ישולם בתנאי למתן ההיתר.

(ד)    חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן (ג) ובלי ששונה ייעודו בתכנית כאמור בסעיף קטן (ב), יחולו הוראות סעיף 4 בשינויים המחויבים לפי העניין.

חיוב בהיטל בשל שטח המיועד להפקעה

 

7.         (א)   לא יוטל חיוב בהיטל שצ"פ בעד שטח המיועד להפקעה.

    (ב)   שילם בעל נכס היטל שצ"פ ובמהלך 5 השנים שממועד התשלום הוחל בהליך הפקעה של הנכס וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם, בניכוי 20% מסכום ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום עד יום ההשבה, ובלבד שהפיצויים ששולמו לו בגין ההפקעה לא כוללים החזר בגין היטל השצ"פ ששולם; סעיף זה יחול בהתאמה מקום שבו הופקע חלק מהנכס ובמקרה כאמור ההחזר יהיה באופן יחסי בהתאם ליחס שבין החלק שהופקע לכלל הנכס.

דרישה לתשלום ההיטל

 

8.        (א)    לצורך תשלום ההיטל, תמסור המועצה לחייב בתשלומו דרישת תשלום שבה יפורט סכום ההיטל, הסעיף בחוק עזר שמכוחו הוטל ההיטל, תעריפי ההיטל המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישובו, מידות הנכס ששימשו יסוד לחיוב, דרכי תשלום ההיטל ומועד תשלומו;

(ב) דרישת תשלום תימסר בעת התגבשות עילת חיוב כאמור בסעיפים 3, 5 ו-6 .

(ג)    לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזכרים בסעיף קטן (א) (להלן – מועד החיוב המקורי), רשאית המועצה למסור את דרישת התשלום בכל אחד מאלה:

(1)    טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין;

(2)    טרם מתן אישור המועצה להעברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל;

(3)    טרם מתן תעודת גמר לפי חוק התכנון והבנייה או תקנות היתר הבנייה; במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

(ד) פגם בדרישת תשלום אינו גורע מחובת בעל נכס לשלם לעירייה היטל שצ"פ לפי חוק עזר זה.

            (ה)   דרישת תשלום שנמסרה לפי –

(1)    סעיפים 3(א)(1), 5 או  6(ב)   תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל נכס;

(2)    סעיפים 3(א)(2), 6(ג) ו- (ד) או סעיף קטן (ג) תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס ובכל מקרה כתנאי למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים.

שערוך חובות בפיגור

 

9.     (א)      לא שולם במועדו היטל שצ"פ שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 3(א)(1) 5 ו-6, יתווספו לסכום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

 

           (ב)      לא שולם במועדו היטל שצ"פ שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 3(א)(2) ו-8(ג), תפקע דרישת התשלום; כל דרישת תשלום חדשה שתימסר בטרם הוצאו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים, לפי העניין, תהיה בהתאם לתעריפי ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל-7 ימים ממסירתה לבעל הנכס.

 

           (ג)    על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, יתווספו לסכום שלא שולם תשלומי פיגורים, החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

 

טעות בחיוב

 

10.         שולם  למועצה  בטעות סכום נמוך או גבוה מסכום ההיטל על פי חוק עזר זה, יישא החייב בתשלום ההיטל או יושב לו, לפי העניין, ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההיטל שהיה ניתן להטיל ביום התשלום לפי חוק עזר זה, בתוספת הפרשי הצמדה.

חיוב בעלים משותפים

 

11.         היה נכס בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים בנכס לפי חלקם היחסי בבעלות בנכס.

קרן ייעודית

 

12.         כספי היטל השצ"פ יופקדו בקרן ייעודית אשר תשמש אך ורק לצורכי מימון עבודות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים.

מסירת הודעות

 

13.         מסירת הודעה, לרבות דרישת תשלום, לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם או במשלוח מכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך של הצגת ההודעה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או הדבקתה על הנכס שבו היא דנה.

תיקון חוק עזר הצמדה למדד

 

14.         בתוספת לחוק עזר לכפר ורדים (הצמדה למדד), התשמ"ג-1982[11], בסופה יבוא "חוק עזר לכפר ורדים (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ח-2018".

מגבלת גבייה

 

15.         החל ביום כ"ה בתשרי התשפ"ב ( 1 באוקטובר 2020) הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהא טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר הפנים.

הוראת שעה

 

16.         על אף האמור בסעיף 14, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן – יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2016.

 

 

 

 

תוספת ראשונה

(סעיף 4)

היטל שצ"פ

                                                               שיעור ההיטל

                                                           בשקלים חדשים

(1)   שטח קרקע

בעד קרקע מכל סוג, לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל השטח שעליו עומד בניין)                         59.77

(2)   שטח בניין

בעד בניין, לכל מ"ר משטח הבניין   31.93

 

 

תוספת שנייה

(סעיף 3(א)(1) ו-(2))

טופס 1

אישור לצורך גביית היטל שצ"פ

הח"מ, מהנדס המועצה המקומית כפר ורדים, מאשר בזה כי התכניות לביצוע עבודות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים       מצויות בשלבי גמר וכי בכוונת המועצה לצאת למכרז לביצוע העבודות האמורות או להתקשר כדין בדרך של       לביצוע עבודות האמורות וזאת לא יאוחר מיום      .

אישור זה ניתן לפי סעיף 3(א)(1) לחוק עזר לכפר ורדים (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ח - 2018.

 

תאריך                                   _________________

                        מהנדס המועצה המקומית כפר ורדים

 

טופס 2

אישור לצורך גביית היטל שצ"פ

הח"מ, מהנדס המועצה המקומית כפר ורדים, מאשר בזה כי הליך תכנון העבודות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים       מצוי בעיצומו וכי תחילת העבודות צפויה להתקיים לא יאוחר מיום      .

אישור זה ניתן לפי סעיף 3(א)(2) לחוק עזר לכפר ורדים (שטחים ציבוריים פתוחים),  התשע"ח- 2018.

 

תאריך                                   _________________

                        מהנדס המועצה המקומית כפר ורדים

 

י"א באב התשע"ח (23 ביולי 2018)          סיון יחיאלי

                            ראש המועצה המקומית כפר ורדים

 [1]               דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

[2]               ס"ח תשכ"ה מס' 467 מיום 12.8.1965 עמ' 307

[3]               ס"ח , התשכ"ט, עמ' 259.

[4]               ס"ח התש"ם , עמ' 46.

[5]               ס"ח  התשכ"ה, עמ' 307

[6]               ק"ת התש"ל, עמ' 1841.

[7]               ס"ח התשנ"ב, עמ'  6.

[8]               ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשכ"ו, עמ' 1023; התשכ"ט, עמ' 974.

[9]                ס"ח התשל"ה, עמ' 211

[10]              ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

[11]             ק"ת תש"ם 533, ג' באדר ב' התשנ"ה, 5.3.1995, עמוד 186.