שבת, 23 פברואר 2013 22:47

חניית רכבים - חוקי עזר

חוק עזר לכפר ורדים (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ה-2005

פורסם:         חש"ם  683,  התשס"ה )10.2.2005(,  עמ' 62

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות, ולפי סעיף 77(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן - פקודת התעבורה), מתקינה המועצה המקומית כפר ורדים חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"אוטובוס" - אוטובוס ציבורי כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - תקנות התעבורה);

"אזור" - כמשמעותו בתקנות התעבורה, לרבות רחוב או קטע מרחוב, מדרכה או חלק של מדרכה;

"גורר מורשה" - גורר אשר הוסמך על ידי ראש המועצה, באישור ראש מחלק תנועה של משטרת ישראל;

"המועצה" - המועצה המקומית כפר ורדים;

"המפקח על התעבורה" - כמשמעותו בפקודת התעבורה;

"כביש" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;

"כביש חד-סטרי" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;

"כרטיס חניה" - כרטיס חניה שראש המועצה אישר, מזמן לזמן, לענין חוק עזר זה;

"מדרכה" - כמשמעותה בתקנות התעבורה;

"מונית" - כמשמעותה בפקודת התעבורה;

"מעבר חציה" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;

"מקום חניה" - מקום שהחניה הותרה בו לפי חוק עזר זה;

"מקום חניה מוסדר" - מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי חוק עזר זה;

"סדרן" - אדם שראש המועצה מינהו בכתב לסדרן לענין חוק עזר זה;

"פקח" - אדם שראש המועצה מינהו בכתב לפקח לענין חוק עזר זה ושאושר כדין;

"צומת" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;

"קו עצירה" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;

"קצין משטרה" - מפקד משטרת המחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל, לרבות אדם שקצין משטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"ראש המועצה" - לרבות בתוקף סמכותו ברשות התמרור המקומית ולרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רחוב" – דרך, כמשמעותה בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק מרחוב;

"רכב פרטי ו"רכב ציבורי" - כמשמעותן בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה;

 

"רכב כבד" - רכב שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו עולה על 4,000 ק"ג;

"רשות התמרור המקומית" ו"רשות התמרור המרכזית" - כמשמעותן בתקנות התעבורה;

"תו אורח" - תו הפוטר מאגרת הסדר, הניתן להצמדה באופן ארעי לשמשת רכב, אשר נועד לשימוש אורחיהם של תושבי כפר ורדים, באזור אשר נקבע כמקום חניה מוסדר או כאזור אסור לחניה למעט חניית כלי רכב של תושבי אותו אזור ואורחיהם;

"תו שעון" - כרטיס חניה פטור מאגרת הסדר, אשר נועד לשימוש חוזר של תושבי כפר ורדים, אשר אין ברשותם תו אזורי התקף לאותו אזור שנקבע כמקום חניה מוסדר או כאזור אסור לחניה למעט חניית כל רכב של תושבי אותו אזור ואורחיהם;

"תו אזורי" - תו המודבק על השמשה הקדמית של הרכב, אשר נועד לשימוש תושבי כפר ורדים המתגוררים באזור אשר נקבע כמקום חניה מוסדר או כאזור אסור לחניה למעט חניית כלי רכב של תושבי אותו אזור ואורחיהם, ושבו מצוינים מספר הרכב, מען המגורים של בעל הרכב או אדם שהרכב ברשותו והוא משתמש בו באופן קבוע, והקטע המותר לחניה באמצעות התו האזורי;

"תווי חניה" - תווים אשר נועדו לאפשר חניית כלי רכב מסוגים מסוימים או באזורים מסוימים, ואשר אותם אישר ראש המועצה מזמן לזמן, לענין חוק עזר זה, לרבות תו אורח, תו שעון ותו אזורי;

"תמרור" - כמשמעותו בתקנות התעבורה.

סמכות להסדיר חניית רכב

2. (א) רשות תמרור מקומית רשאית, בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם קצין משטרה, לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסוים של רכב.

(ב)     רשות תמרור מקומית רשאית, בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם קצין משטרה, לקבוע אזור כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב מסוים או לסוג מסוים של רכב בלבד, לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה, ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום.

(ג)     רשות תמרור רשאית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, לקבוע חלק במדרכה כמדרכה לחניה, ובלבד שניתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי רגל ולעגלות ילדים.

(ד)     הותקנו במקום חניה תמרורים הקובעים כיצד יש להעמיד כלי רכב באותו מקום חניה, חייב אדם המעמיד את רכבו באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך, בהתאם להוראות הקבועות בהם.

מקום חניה מוסדר

3. (א) רשות תמרור מקומית רשאית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, לקבוע אזור כמקום חניה מוסדר, ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן או באמצעות כרטיסי חניה או באמצעות תווי חניה או באמצעות מכשירים מכניים או אלקטרוניים.

(ב)     לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר בשיעור שנקבע בתוספת השניה.

(ג)     סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור לחניה, ולענין תשלום אגרת הסדר חניה בשיעור שנקבע בתוספת השניה.

(ד)     נקבע מקום חניה מוסדר, תסמנו רשות תמרור מקומית, בתמרור בהתאם להודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970 (להלן - הודעת התעבורה), או בתמרור אחר המיועד לכך על פי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה.

(ה)    סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה או תווי חניה או באמצעות מכשירים מכניים או אלקטרוניים, חייב אדם המעמיד רכב במקום חניה מוסדר -

(1)     להעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע או באופן אחר, אם סומנו, ולשלם את אגרת החניה כאמור בתוספת השניה, בכפוף לאמור בסעיף 18;

(2)     לציית להוראות הפקח, אם ישנו במקום, בכל הנוגע להעמדת הרכב וחנייתו.

(ו)     סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה או תווי חניה, חייב אדם -

(1)     להצמיד, מיד עם העמדת הרכב, כרטיס חניה בר-תוקף שהמועצה הדפיסה והנפיקה והנמכר לציבור (להלן - כרטיס חניה) או תו חניה או כל כרטיס חניה אחר שהותר לשימוש לצורך זה בידי המועצה בהתאם לסעיפים 16 או 17, לפי הענין, לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של הרכב, בצד הפנימי הקרוב למדרכה, כאשר בכרטיס החניה או בתו השעון מסומנים, על ידי גירוד או תלישה או בדרך אחרת המפורטת על הכרטיס או צמוד לו, היום בחודש, היום בשבוע ושעת החניה; כרטיס החניה או כל כרטיס אחר כאמור יוצמד כך, שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין כסימון של שעון החניה, היום בחודש והיום בשבוע, המסומנים על גבי כרטיס החניה;

(2)     לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או תו החניה או על גבי הכריכה הצמודה לאגדן של כרטיסי החניה ועל גבי תמרור המוצב ומסומן בשטח המיועד לחניה, בכל הנוגע למקום החניה, זמני החניה המותרים, משך החניה, שימוש בכרטיס חניה ותלישה או גירוד של חלקים ממנו, וכל ענין אחר הנוגע להסדרת החניה.

(ז)     סודרה החניה באמצעות מכשירים מכניים או אלקטרוניים, יהיה משך החניה בהתאם לאמור במכשיר או בתמרור המוצב במקום ותשלום האגרה יבוצע בהתאם להוראות שיצוינו על גבי המכשיר.

עצירה במקום חניה אסור

4. לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד רכב או להחנותו ברחוב במקום שהחניה בו נאסרה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בתמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

איסור חניה בתמרור

5. לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב -

(1)     במקום שבו החניה נאסרה לפי סעיף 4 (להלן - איסור המועצה), והאיסור מסומן על ידי תמרור;

(2)     במקום שבו החניה אסורה על פי תקנות התעבורה או על פי תמרור שהוצב כדין, אף אם האיסור אינו איסור המועצה.

חניה במקום מסומן

6. לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה, אלא אם כן -

(1)     הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה;

(2)     החניה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר, אם סומנו שטחים כאמור;

(3)     החניה היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;

(4)     אין מקום החניה תפוס על ידי כלי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בעת ובעונה אחת.

איסור הפרעה לתנועה

7. לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב באופן -

(1)     שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה;

(2)     שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.

מקומות אסורים לעצירה, העמדה או חניה

8. לא יעצור אדם רכב, לא יעמידו, לא יחנהו ולא ישאירו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או חניה לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או תקנות התעבורה, או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:

(1)     בצד שמאל של הרחוב, אלא אם כן הכביש הוא חד-סטרי או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין פסקה זו לא יראו ככביש חד-סטרי כביש שהוא חלק מרחוב המחולק על ידי שטח הפרדה;

(2)     על שביל אופניים המסומן בתמרור;

(3)     על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו, ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל ולעגלות ילדים;

(4)     בשטח הפרדה;

(5)     בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תמרור, בתמרור או בסימון על אבני שפה, המורה שמותר לחנות בו;

(6)     במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב, לרבות מול כניסות לחניות של בתים, או במקום שבו מונע כלי רכב את התנועה בשטח חניה כאמור, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;

(7)     בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התמרור המרכזית;

(8)     בתוך מעבר חציה או בתחום שנים-עשר מטרים לפניו;

(9)     בתחום שנים עשר מטרים מקו עצירה;

(10)   בתחום עשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל ובתחום עשרים מטרים אחרי המפגש;

(11)   בכביש, לרבות שולי הרחוב, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;

(12)   בצד רכב אחר העומד או חונה בצדה של הדרך;

(13)   על גשר או בתוך מנהרה;

(14)   בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור, בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו; בשני צדי הרחוב, ובלבד שמותר לעצור או להעמיד או להחנות רכב בצד הרחוב שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים-עשר מטרים או יותר;

(15)   בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם כן תמרור מורה אחרת;

(16)   בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים;

(17)   ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;

(18)   ליד תמרור ג-43 המסמן מקום חניה לרכב של נכה משותק רגליים.

גרירת רכב ונעילתו

9. (א) רכב העומד או חונה במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או שלדעת הפקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת התנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור, רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו באותה שעה, להרחיקו או לגררו.

(ב)     לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראת הפקח כאמור, או שהוא אינו נמצא במקום, רשאי הפקח, בין בעצמו ובין על ידי גורר מורשה, להרחיק את הרכב, לגררו ולאחסנו, או לנעול את גלגליו או חלק מהם בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכב, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח את בטיחות הרכב.

(ג)     בעד הרחקת הרכב ואחסנתו או שחרור מנעילתו, ישולמו אגרה או תשלום לגורר מורשה כמפורט בתוספת הראשונה: אגרה או תשלום כאמור יהיו מוטלים על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו: רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעלו כאמור, לא יוחזר ולא ישוחרר מנעילתו אלא אם כן שולמו האגרה או התשלום.

(ד)     רכב שננעל כאמור בסעיף קטן (ב) -

(1)     ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום 48 שעות לאחר שבעל הרכב ביקש לשחררו ושילם את האגרה או התשלום החלים עליו ואולם אם לאחר 24 השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה, יום פגרה או שבתון על פי חיקוק (להלן - יום מנוחה), ישוחרר הרכב לפני כניסת יום המנוחה;

(2)     ראש המועצה רשאי מטעמים של ביטחון, בטיחות או סילוק מפגע, להורות על שחרורו של רכב מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן זה.

(ה)    ראש המועצה יקבע, באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל, את הגוררים המורשים, שיורשו לבצע את הגרירה או הנעילה כאמור בסעיף קטן (ב), וגורר מורשה כאמור יבצע את הגרירה, הנעילה או השחרור של הרכב, בהתאם להוראות ראש המועצה או הפקח ולפי הוראות חוק עזר זה.

(ו)     ראש המועצה רשאי למנות פקח לענין סעיף זה, שיאושר כדין.

רכב שנתקלקל

10. לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע את המשכת הנסיעה, אלא סמוך, ככל האפשר, לשפה הימנית של חלק הרחוב המיועד לתנועת רכב, ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר בלא דיחוי.

מוניות

11. (א) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות או כמקום חניה למוניות, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה (להלן - היתר) ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב)     מבקש היתר יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

(ג)     היתר יהיה ערוך בטופס שיקבע ראש המועצה, בהסכמת המפקח על התעבורה.

(ד)     היתר ייפקע ביום 31 בדצמבר של שנת נתינתו.

(ה)    נהג מונית שלגביה ניתן היתר יחזיקו במונית ויראהו לשוטר או לפקח לפי דרישתו.

(ו)     לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב שבו החניה מותרת, לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(1)     המונית מוזמנת בידי נוסע ועומדת לרשותו, והעמדתה או החנייתה היא לשם המתנה לאותו נוסע;

(2)     לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת "לא פנויה".

אוטובוסים

12. (א) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב, אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים, והמסומן בתמרור שנקבע בהודעת התעבורה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים או להסעת תיירים או מטיילים, או במקום אחר שנקבע כחניון לאוטובוסים.

(ב)     לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום כאמור בסעיף קטן (א), לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים.

רכב כבד

13. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב כבד באזור שנאסרה בו החנייה והעמדת רכב כבד על פי חוק עזר זה.

(ב)     לא יעמיד אדם ולא ירשה להעמיד רכב כבד במקום שבו לא נאסרה העמדת רכב כבד כאמור בסעיף קטן (א), לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי לפרוק או לטעון סחורה, ובלבד שבזמן שבו הועמד הרכב הכבד נעשה הדבר לשם פריקת סחורה או טעינתה.

תמרורים

14. רשות תמרור מקומית תציין כל מקום חניה וכל איסור הגבלה או הסדר שנקבעו לפי הוראות סעיפים 2 או 3, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעת התעבורה.

מקום חניה לרכב נכה

15. (א) רשות תמרור מקומית רשאית לציין על גבי תמרור או על לוח שייקבע סמוך לו, את מספרי הרישום או סימני הרישום של רכב נכה שמותר להחנותו במקום.

(ב)     ציינה רשות תמרור מקומית את פרטי הרכב כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום הניה רכב שפרטיו לא צוינו כאמור.

כרטיסי חניה

16. (א) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה, אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.

(ב)     לא ישתמש אדם בכרטיס חניה, אלא אם כן הוא מהסוג ומהצורה של כרטיסי החניה המיועדים להסדרת חניה בתחומי המועצה.

(ג)     משך החניה באמצעות כרטיס חניה יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה ובתמרור המוצב במקום; לא יסמן אדם בכרטיס החניה, בעת החניית הרכב וכל עוד נמשכת החניה, יותר מסימן אחד המורה את משך החניה.

כרטיסי חניה של רשות מקומית אחרת

17. הגיעה המועצה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית בכרטיסי החניה, יובא כרטיס החניה של אותה רשות מקומית לאישור ראש המועצה; אישר ראש המועצה כרטיס חניה של אותה רשות מקומית, יראו אותו לענין חוק עזר זה ככרטיס שהודפס ואושר כדין כאמור בסעיף 16(ב), והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות חוק עזר זה.

תווית חניה לתושבי אזור ותוויות אורח

18. (א) נקבע אזור כמקום חניה מוסדר, או נקבע אזור כאזור אסור לחניה, למעט חניית כלי רכב של תושבי אותו אזור ואורחיהם, יהיו רשאים מי שגרים באותו אזור וכן אורחיהם, להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר באזור מגוריהם, בלי להשתמש בכרטיסי חניה, ואילו תושבי כפר ורדים אשר אינם גרים באזור יהיו רשאים להחנות את רכבם באזור זה באמצעות תו שעון או, לחלופין, באמצעות כרטיס חניה מוזל לפי השיעור הקבוע בפסקה (ב) לתוספת השניה, בכפוף להצמדת תו אזורי כאמור בסעיף קטן (ז) – לפי ההסדר שעליו תחליט המועצה.

(ב)     חניה כאמור בסעיף קטן (א), מותרת רק לרכב הנושא תו אזורי שאישר ראש המועצה, או לרכב שלשמשתו מוצמד תו אורח מאושר כאמור, או לחלופין, לרכב שלשמשתו מוצמד תו שעון התקף לאותו אזור, לפי הענין.

(ג)     מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר (להלן – תושב האזור), רשאי לקבל תו אזורי, לאחר שהגיש לראש המועצה בקשה בנוסח שבתוספת השלישית ולאחר שהמציא רישיון רכב ותעודת זהות או כל מסמך אחר שיידרש להוכחת בעלותו על הרכב או שימושו הקבוע ברכב שברשותו ומען מגוריו; כמו כן יהיה רשאי תושב האזור לקבל כמה תווי אורח על פי החלטת המועצה, כפי שתיקבע מזמן לזמן.

(ד)     בעל עסק הממוקם באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר, יגיש בקשה לקבלת תו אזורי לראש המועצה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו, הכל לפי שיקול דעתו ובהתאם למדיניות המועצה, כפי שתיקבע מזמן לזמן.

(ה)    מי שקיבל תו אזורי אינו רשאי להעבירו לאחר וזכות השימוש בו תפקע בהתקיים אחת מאלה:

(1)     העברת התו האזורי לאחר;

(2)     מכירת הרכב;

(3)     הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

(4)     העתקת מקום המגורים;

(ו)     העביר בעל רכב שבידו תו אזורי את בעלותו ברכב או הפסיק את השימוש הקבוע ברכב או העתיק את מקום מגוריו, יודיע על כך לראש המועצה בתוך שבעה ימים מיום העברת הבעלות ברכב, הפסקת השימוש ברכב, או העתקת מקום מגוריו, לפי הענין וישיב את התו האזורי ואת תווי האורח שברשותו לראש המועצה.

(ז)     התו האזורי יודבק על השמשה הקדמית של הרכב, בפינה הימנית העליונה.

(ח)    בלי לגרוע מהוראות כל דין, מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג), ושימוש בתו האזורי שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו), עבירה על חוק עזר זה.

(ט)    תוקף התו האזורי יהיה עד 31 בדצמבר של כל שנה זוגית שלאחר שנת נתינתו.

סמכויות פקח

19. (א) פקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מקום חניה מוסדר, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

(ב)     לא יפריע אדם לפקח ולא ימנעו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

אחריות חניה

20. נמצא רכב עומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חוק עזר זה, רואים את בעל הרכב, את נהגו, וכן אדם אחר האחראי לרכב, כמי שהעמידו כאמור, זולת אם הוכיח שהוא לא העמיד את הרכב באותו מקום וכן ברשות מי היה הרכב באותה שעה או שהרכב נלקח בלא הסכמתו.

תוספת ראשונה

(סעיף 9(ג))

 

בעד גרירת רכב והחסנתו, או נעילת רכב ושחרורו ישולמו בעת השחרור אגרה או תשלום לגורר המורשה בשיעור של 200 שקלים חדשים.

תוספת שניה

(סעיפים 3 ו-18)

 

 

 

שיעור האגרה בשקלים חדשים

בעד חניה במקום חניה מוסדר, לכל רכב -

 

 

(א)           אגרת הסדר חניה, לכל שעה או חלק ממנה

5

 

(ב)            לבעלי תו אזורי כאמור בסעיף 18, למעט באזור מגוריהם,                 לכל שעה או חלק ממנה

מחצית הסכום שנקבע בפסקה (א)

 

תוספת שלישית

(סעיף 18(ג))

בקשה למתן תו אזורי

 

אני החתום מטה ........................ נושא ת"ז מס' ........................ שכתובתי ........................מצהיר בזה כי הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.

 

אבקש להמציא לי תו אזורי לפי סעיף 18(ג) לחוק עזר לכפר ורדים (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ה-2005.

 

אני מתחייב להשתמש בתו האזורי בהתאם להוראות חוק העזר האמור.

 

תאריך

 

חתימה

 

 

י"ג בתשרי התשס"ה (28 בספטמבר 2004)

רון מוסקוביץ

ראש המועצה המקומית כפר ורדים

אני מסכים.                אני מסכים.

אברהם פורז              מאיר שטרית

שר הפנים                 שר התחבורה