פרסום מכרז פומבי מס' 1/18 קליטה וטיפול בפסולת מוצקה וגזם

  

 

 

 

 

מועצה מקומית כפר ורדים

מכרז פומבי 1/18

 

תחנה לקליטת פסולת גושית  וגזם

המפונה מתחום המועצה

 

 

 

 

ינואר 2018

 

 

                © כל הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל


 

מסמכי מכרז פומבי 1/18

המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז

 

הערות

עמוד

מסמך מצורף

המסמך

 

 

 

 הזמנה להציע הצעות

 

 

הצעת הקבלן

מסמך א

 

 

 

הצעת מחיר

 

 

נוסח ערבות הצעה

נספח 1

 

 

תעודת התאגדות

נספח 2

 

 

רישיון עסק

נספח 3

 

 

אישור מורשי חתימה

נספח 4

 

 

אישורים - עסקאות עם גופים ציבוריים

נספח 5

 

 

תצהיר – עסקאות עם גופים ציבוריים

נספח 5א

 

 

אישור רו"ח או עו"ד על מצב פיננסי

נספח 6

 

 

תצהיר אי תאום הצעות

נספח 7

 

 

הצהרת בדבר קרבה משפחתית עובד רשות מקומית או חברת מועצה ברשות המקומית

נספח 8

 

 

סימון מרכז כובד אשפה במועצה גליל מערבי ע"ג מפה

נספח 9

 

 

 

קבלה - דמי השתתפות

 

 

חוזה

מסמך ב'

 

 

נוסח ערבות ביצוע

מסמך ב'1

 

 

העדר תביעות

מסמך ב'2

 

 

אישור לקיום ביטוח

מסמך ב'3

 

 

 

 

 

 

 

   

 


מכרז פומבי 1/18

הזמנה להציע הצעות

לקליטת פסולת המפונה מתחום המועצה

 

 

 1. הגדרות:

המזמין או המועצה - מועצה מקומית כפר ורדים

משרדי המזמין - קומה ב' במרכז המסחרי כפר ורדים;

ראש המועצה -     ראש המועצה המקומית כפר ורדים;

המהנדס -             מהנדס המועצה או מי מטעמו;

״המנהל״ – מנהל מחלקת אחזקה ותשתיות במועצה, לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

הקבלן -                 הקבלן הזוכה במכרז זה;

השירותים תחנת מעבר לפסולת גושית וגזם המפונה מתחומה המוניציפאלי של המועצה בהתאם להוראות מכרז זה;

הפסולת -              פסולת גושית  וגזם.

 

 1. כללי

מועצה מקומית כפר ורדים הינה בעל שטח מוניציפאלי של 4,264 דונם, ובה כ-1,600 בתי אב בהם גרים כ-6,200 תושבים.

המועצה מעוניינת לשפר באופן משמעותי את תחום הטיפול בפסולת גושית וגזם, לרבות גזם בתחום המועצה. על כן, מקדמת המועצה מהלך לשיפור וקידום מערך

הטיפול בפסולת עם דגש על התייעלות אופן האיסוף והפינוי, הפרדה, מחזור פסולת.

המועצה מבקשת לקבל הצעות מחיר לאתר טיפול בפסולת המפונה מתחומה.

 

 1. תיאור השירותים והיקף המכרז

העבודה הינה טיפול בפסולת המפונה מתחום המועצה באתר הפועל עפ"י כל דין, כאשר השיקולים בבחירת האתר המופעל  כדין לפיהם יהיו מחיר ומרחק מנקודת מרכז כובד פינוי הפסולת במועצה.

על הקבלן להוכיח יכולת לקבל את מלוא הפסולת המפונה מתחום המועצה לתקופה של לפחות 24 חודשים, והכל בהתאם להוראות המכרז להלן. כן יתחייב הקבלן כי הפסולת המפונה מתחום המועצה,

בין אם ע"י המועצה ובין אם ע"י התושבים, תהיה קודמות לכל פינוי פסולת אחרת, כך שככל שתיווצר אצל הקבלן מניעות לקבלת פסולת בגין אילוצי מקום, תועדף המועצה על-פני כל אחד אחר.

הקבלן יוכיח כי ברשותו האישורים והרישיונות המתאימים, וכן יתחייב כי האישורים והרישיונות יהיו בתוקף בכל תקופת ההסכם עם המועצה.

 

תקופת ההתקשרות תהיה ל-24 חודשים וכן אופציה ל-24 חודשים נוספים.

 

 1. תקופת ההתקשרות

הקבלן יהיה ערוך לקבלת כל הפסולת המפונה מתחום כפר ורדים באופן מיידי.

 

 1. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים הבאים, במצטבר:

א.         המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין.

ב.          על  המשתתף להיות בעל רישיון לניהול אתר לסילוק פסולת גושית וגזם כדרישת חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.

ג.           המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל.

ד.          יכולת מוכחת לקליטה של לפחות 50 טון פסולת בשבוע.

ה.          המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"), כדלקמן:

 1. בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
 2. בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975.

ו.           המציע עומד בדרישות סעיף 2 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

ז.           המציע עומד בדרישות סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

ח.          המצאת ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה בסכום של 10,000 (עשרת אלפים) ₪, בתוקף עד ליום 08/04/18.

ט.         המציע שילם דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף 10 להזמנה זו.

 

 

 1. מסמכי ההצעה

6.1.             הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת המציע

בהליך (להלן: "הצעת המציע" או "מסמכי ההצעה"). הצעת המציע תכלול כחלק בלתי נפרד ממנה את המסמכים דלהלן:

6.1.1.     מסמך א' - הצעת המציע בצירוף:

6.1.1.1.מכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות שיישלחו למציעים על -ידי המזמין, ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים.

6.1.1.2.נספח 1 - הערבות להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל.

6.1.1.3.נספח 2 - תעודת התאגדות של המציע בהתאם לנדרש בסעיף 5.א. לעיל.

6.1.1.4.נספח 3 - רישיון לניהול אתר לסילוק פסולת גושית וגזם כדרישת חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.

6.1.1.5.נספח 4 - אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות החתימה במציע.

6.1.1.6.נספח 5 - אישורים הנדרשים לפי סעיפים 2(א) ו-2(ב) לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

6.1.1.7.נספח 5א - תצהיר כנדרש בסעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

6.1.1.8.נספח 6- אישור עדכני של רו"ח על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל בהתאם לנדרש בסעיף 5.ג. לעיל.

6.1.1.9. נספח 8 - תצהיר בדבר אי תאום הצעות.

6.1.1.10.  נספח 9 – הצהרה בדבר קרבה משפחתית עובד רשות מקומית או חברה מועצה ברשות מקומית – ימולא ביחס לרשויות המשתתפות במכרז זה.

6.1.1.11.  קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז.

6.1.2.     מסמך ב - החוזה.

6.1.3.     מסמך ב'1 - נוסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן שתוצא על ידי בנק בישראל.

6.1.4.     מסמך ב'2 - העדר תביעות.

6.1.5.     מסמך ב'3 - נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת לב המציעים מופנית לכך שהמזמין יעמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן ואי עמידה בהן תיחשב להפרת התחייבויות המציע. על המציע לבדוק את נוסח אישורי המבטח (לרבות מול חברת הביטוח במידת הנדרש) עוד קודם להגשת הצעתו ולוודא כי הוא מסוגל להמציאם במלואם. הסתייגויות ו/ או הערות ביחס לדרישות הביטוח יועלו אך ורק במסגרת פניה לקבלת הבהרות לפני הגשת ההצעה.

 

6.2.             המזמין יהיה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעתו הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע.

 

6.3.             המזמין יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או לדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי המזמין בגין השימוש בזכותו זו.

 

 1. שאלות הבהרה

7.1.             ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב למזמין עד ליום ___15/2/18__ בשעה 14:00, לפקס' מס' 04-9979131 ולמייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (לידי מוטי מזרחי). על הפונים לאשר טלפונית את הגעת הפקס בטלפון מס' 04-9977142 שלוחה 0. יש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את מספר המכרז ואת שמו של הפונה. תשובות יינתנו עד ליום 22/2/18.

 

7.2.             מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו (לרבות ביחס לדרישות הביטוח), לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 

7.3.              תשובות והבהרות לשאלות שהופנו למזמין בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת מפגש/י המציעים יופצו בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי המזמין יחייבו את המזמין והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 

 1. תשלום דמי השתתפות במכרז

השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי השתתפות במכרז בסך כולל של 1,000 ₪ (אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת המזמין.

 

קבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות יתאפשרו החל מיום 29/1/18 במשרדי המועצה, בימי קבלת קהל בלבד. תשלום דמי ההשתתפות כאמור מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

 

 1. הצעת המציע:

              א.            על המציע לרשום בהצעת המציע (הכלולה במסמך א' - הצעת הקבלן) את השירות לטון, כאשר המחיר המירבי הינו 200 ₪ לטון + מע"מ.

               ב.               על המציע לציין בהצעת הקבלן את מיקום שער הכניסה לאתר קליטת הגזם והפסולת הגושית וכן לציין את המרחק האוירי ממרכז כיכר 8 ברחוב תבור בכפר ורדים.

               ג.             יובהר כי במידה והמחיר, מיקום שער הכניסה והמרחק הנ"ל לא יופיעו בהצעה באופן ברור וחד משמעי, רשאי המזמין לפסול את ההצעה על הסף.

 

 1. ערבות לקיום ההצעה:

א.             המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת המזמין להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה (כנספח 1 למסמך א') בסכום 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) הערבות תהיה בתוקף עד ליום 8/4/18. המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את משך תוקפה של הערבות.

 

מובהר בזאת כי המזמין עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבויות שהוגשו להבטחת קיום ההצעה. לפיכך, על המציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת ההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי סעיף זה ותואם במדויק את הנוסח המצורף כנספח 1 למסמך א'.

 

ב.              הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהזמנה זו ובהצעת המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות בהזמנה זו ובהצעת המציע כאמור במלואן ובמועדן, יהיה המזמין רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין, על נזקים שנגרמו לו בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה למזמין על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך.

מבלי לגרוע מהאמור, המזמין יהיה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון, לחלט את סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות המפורטות להלן:

 1. המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 2. המציע מסר למזמין מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
 3. המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;
 4. המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה, כולן ו/או חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם המזמין.

הכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה למזמין על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך.

 

ג.               קבע המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור לעיל – יהיה המזמין רשאי לפסול את אותה הצעה.

 

 1. הגשת ההצעות

11.1.      המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.

 

11.2.      על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת ההצעות. המזמין רשאי לבקש מהמציעים להאריך את

משך תוקפן של ההצעות והערבות להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות

שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם נקבע הזוכה בהליך, או אם נקבע זוכה אך טרם התקבל אישור שרי הפנים והאוצר.

 

11.3.     ההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר תוגש בשני עותקים. מסמכי ההצעה יוגשו במעטפה סגורה, שתוכנס לתיבת המכרזים.

על המעטפה יצוין מספר המכרז ושמו המלא של המכרז בלבד. את המעטפה הסגורה יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת במשרדי המועצה.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 4/3/18  עד השעה 12:00.

 

הצעה שתוגש לאחר מועד זה, לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח – ככל שיהיה בכך צורך.

 

תיבת המכרזים תיפתח במשרדי המועצה ביום שני 5/3/18 בשעה 19:00. פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית.

 

11.4.      כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו (במידה שישלחו) למציעים על-ידי המזמין, ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, כתב מחירים,

יסומנו בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף כל מסמך - חתימה מלאה וחותמת המציע בדיו כחול, למעט הערבות (נספח 1 למסמך א') אשר תיחתם על ידי הבנק

 

11.5.     על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו בצבע כחול.

 

11.6.      המזמין רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור                     

תשלח לכל מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף                     

זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות.

 

11.7.      מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה המזמין רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע,

או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד, או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

11.8.      ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.

 

11.9.   הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ההליך,

הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או

בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד - עלולה להיפסל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

 

 1. בחירת ההצעה הזוכה

המציע הזוכה בהליך זה יהיה המציע שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר לפי המשקולות הבאים:

12.1.          מחיר השירות לטון – 60% מהציון המשוקלל:

 

12.2.          מרחק אווירי מכיכר 8 ברחוב תבור בכפר ורדים  - בהתאם למפה בנספח 10 - 40% מהציון המשוקלל. יחושב ממקום שער הכניסה לאתר פינוי הפסולת של המציע,

כפי שימסר ע"י המציע. חישוב משקולת זו תהיה לפי (מרחק בק"מ בין נקודת מרכז כובד פינוי פסולת במועצה לשער הכניסה של אתר המציע)

בחזקה שלישית = משקל מרחק המציע.משקל מרחק המציעהקטן ביותר יקבל ציון 40, וכל הצעה אחרת תחושב כך: משקל מרחק המציע הקטן ביותר יחולק במשקל מרחק המציע ויכופל ב-40.

 

 1. התקשרות עם המציע הזוכה

13.1.           המזמין יודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליך, את המועד שנקבע לחתימה על ההסכם בהודעה מראש של 10 ימים או כל מועד אחר שיקבע המזמין שיעלה על 10 ימים.

עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא למזמין את המסמכים הבאים ולקבל אישור המזמין:

                       1)     ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת המזמין, לקיום התחייבויות המציע, בסכום 50,000 (חמישים אלף) ₪, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הגשת ההצעות בתוספת מע"מ. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בתוספת חודשיים לאחר השלמת קיום התחייבויות המציע על פי החוזה. נוסח הערבות ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך ב'1 המצורף להזמנה זו.

                       2)     אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך ב'3 להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח בישראל.

                      3)     כל מסמך אחר שיידרש על ידי המזמין.

13.2.     לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות למזמין על פי כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה, יהיה המזמין רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל.

 

 1. תנאים נוספים

14.1.     המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכרז וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכרז כאמור לעיל או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת פינוי הפסולת. בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.

14.2.      אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לקבל אישורים והיתרים לעבודה ולהמציא אישורים ומסמכים הנדרשים ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של הקבלן במקרה של עיכובים בקבלתם.

14.3.      המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר מסור להחלטתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין מבלי שתעמוד למציע כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין בגין שימוש בזכות זו.

14.4.      המזמין שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר שהוצע על ידו.

14.5.      המזמין יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה.

14.6.      כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות ההליך.

14.7.      ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של המזמין, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמין עד למועד הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

14.8.      חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתו, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם המזמין בהסכם במידה שהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי המזמין ו/או מי מטעמה בעתיד.

14.9.      קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של המזמין ו/או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מאת המזמין, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות הישירות שהוציא בגין הכנת הערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או מי מטעמו.

14.10.   קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע שזכה, מידית עם הודעת המזמין, להפסיק עבודתו ע"פ החוזה שנחתם עימו במסגרת המכרז בכל שלב שהוא. המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד ההפסקה כפוף לתנאי החוזה ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או מי מטעמו.

14.11.   המזמין אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר.

 

                                      בכבוד רב,

סיון יחיאלי – ראש המועצה

המועצה המקומית כפר ורדים

 

 

הצהרת הקבלן:

 

אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו.

 

_________________________

הקבלן

(חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד)

 

 

אישור

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ (להלן: "המציע") מאשר בזאת כי ביום _________ חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________,

בשם המציע, כי אצל המציע התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על

הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.                            

___________________

עורך - דין (חתימה + חותמת)


 

מסמך א

 

מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 1/18

 

הצעת הקבלן

 


מסמך א

מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 1/18

הצעת הקבלן

 

שם הקבלן: ________________________

תאריך: ____________

לכבוד

מועצה מקומית כפר ורדים

 

א.ג.נ.,

 

הנדון:      הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי 1/18

תחנת איסוף פסולת גושית וגזם המפונה מתחום המועצה

1.           אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל מסמכיה ונספחיה (כל מסמכי ההצעה המפורטים בסעיף 6 להזמנה), הנקראים ביחד – "מסמכי ההצעה", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על מסמכיה ונספחיה כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו.

2.           אנו מצהירים כי קראנו בעיון את מסמכי ההצעה לרבות החוזים, עיינו בתוכניות הרלבנטיות וכן במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע השירותים האמורות.

3.           הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי ההצעה על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי-הבנה או אי-ידיעה כשלהי של תנאי כלשהו מתנאי מסמכי ההצעה ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו.

4.           הננו מתחייבים לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם יחד, לפי המחיר שהצענו בהצעת המחיר והננו מקבלים על עצמנו לקבל את כל כמות הפסולת שתפונה מהמועצה במשך כל תקופת ההתקשרות לשביעות רצונו הגמור של המזמין.

5.           אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים כי תוך 10 (עשרה) ימים מיום הודעתכם על כך, או תוך זמן אחר שייקבע על ידכם שלא יפחת מעשרה ימים, אנו נבוא ונחתום על החוזה, התנאים הכלליים וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ונפקיד בידיכם במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכותכם כאמור בסעיף 13(א)(1) להזמנה להציע הצעות. עם הפקדת הערבות הנ"ל וקיום יתר התנאים כאמור במסמכי ההזמנה לרבות הקבוע בסעיף 13 להזמנה להציע הצעות תוחזר לנו הערבות הבנקאית שנפקיד עם הצעה זו הכל כמפורט בסעיף 13 לעיל.

              אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכל התחייבות כלפינו ותהיו זכאים למסור את העבודה למציע אחר, ובנוסף אתם תהיו זכאים לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש שאתם זכאים לו בגין נזקיכם ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחר העומדים לרשותכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.

6.           ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ידוע לנו שביצועו של המכרז עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים /או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז כאמור לעיל או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכה במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע השירותים. אנו מסכימים ומאשרים את האמור לעיל, ומוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגדכם בעניין זה. אין באמור כדי לגרוע מחובתנו אם הצעתנו תיבחר להמציא מסמכים ו/או לקבל אישורים והיתרים לעבודה כאמור במסמכי המכרז ומאחריותנו במקרה של עיכובים בקבלתם.

7.           אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם התחלנו בביצוע השירותים ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או הפסקתן.

8.           אתם תהיו רשאים לנכות את הפיצויים מכל סכום המגיע לנו מכם בין עפ"י החוזה או עפ"י כל חוזה אחר בינינו וכל ערבות בנקאית שנמציא לכם, עפ"י החוזה או כל חוזה אחר בינינו תבטיח גם את התחייבותנו לתשלום הפיצויים כאמור.

10.         אתם תהיו רשאים להמחות ו/או להסב את זכויותיכם והתחייבויותיכם כלפינו, כולן או מקצתן, לתאגיד בשליטתכם ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות. אין באמור כדי להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי שלא קיבל על עצמו בכתב כאמור.

תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותן אליכם או לתאגיד עירוני אחר.

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך 14 יום מקבלת דרישה בכתב מהנמחה. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות הבנקאית.

10.         הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין.

11.         כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם בסך של 10,000 ₪. אם הצעתנו לא תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בסמוך למועד חתימת החוזה, לאחר שנמציא לכם ערבות בנקאית מתאימה כמפורט בחוזה המצורף להזמנה זו – נספח ב'.

12.         אנו מסכימים בפירוש שכל עוד לא חתמנו על החוזה ואף במקרה שהחוזה לא ייחתם על ידינו, אתם תהיו זכאים לראות בהצעתנו זו וקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביניכם ובינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרות כאמור במסמך לקבלת הצעות זה, ובייחוד מזכותכם למסור את ביצוע השירותים לכל אחד אחר וכן לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מערבות קיום ההצעה מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.

13.         אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן שירותים וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה או בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.

14.         אנו מצהירים:

א.          כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנונה או בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

ב.           כי אנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושלא קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל המונעות בעדנו לחתום על מסמכי ההצעה.

ג.            כי יש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא ההזמנה להציע הצעות.

ד.           כי אנו בעלי רישיון לניהול אתר לסילוק פסולת גושית וגזם, כדרישת חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.

ה.           כי נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.

ו.            כי נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.

ז.           כי נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.

15.         אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.

16.         ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד התשלום לרשויות.

17.         אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי-מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

18.         "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.

19.         הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של 6 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.

 

 

________________                                                              __________________              

         תאריך                                                                                 החברה הקבלנית

                                                                                           (מורשי החתימה וחותמות החברה)

 

 

 

 

              שם החברה הקבלנית:      _____________________

 

שמות מורשי החתימה*:  _____________________      

 

              כתובת:                              _____________________

 

מס'  טלפון:                       _____________________

 

מס' פקס:                                        _____________________

 

מספר עוסק מורשה:        _____________________

 

 

הערה:   יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את החברה הקבלנית בחתימתם (נספח 4).


הצעת מחיר

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

למכרז פומבי 1/18

 

תחנה לקליטת פסולת גושית וגזם המפונה מתחום המועצה המקומית כפר ורדים

 

(יש להגיש במעטפה נפרדת - בשני עותקים)

 

 

 1.   עלות השירות לפי טון  המוצע ע"י המציע ________ ₪ לטון (מחיר מירבי במכרז זה הינו ____ ₪ לטון.)

 

 1.   מרחק שער הכניסה של אתר קליטת הפסולת ממרכז כיכר 8 ברחוב תבור בכפר ורדים: ________________ ק"מ
 2. המחיר הינו ללא מע"מ.

 

 

תאריך: ____________________________________________

 

שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

חתימה וחותמת של התאגיד המציע:________________________                        

 


 

נספח 1

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז פומבי 1/18

נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

תאריך: ___________________

לכבוד

מועצה מקומית כפר ורדים

 

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות מס'         

 

לבקשת ____________ אנו הח"מ בנק _________סניף _____ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 10,000 (במילים: עשרת אלפים) שקלים חדשים שתדרשו מאת _______________ (המציע) בקשר עם מכרז פומבי 1/18.

 

 

לסכום הערבות לא יתווספו הפרשי הצמדה כלשהם.

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק - דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 8/4/18.

                                                                                                                                                בכבוד רב,

       ____________________                                                                       

                                                                                                                                                 (בנק)                                       
נספח 2

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 1/18

 

תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

הגשת ההצעות המאשרת

כי המציע הינו תאגיד רשום

המתנהל על פי דין

 

 

 

 

 

 


נספח 3

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 1/18

 

רישיון עסק

 

 


נספח 4

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 1/18

 

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

לכבוד

מועצה מקומית כפר ורדים

 

 

 

הנדון:    אישור זכויות חתימה

 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: ____________________ (שם התאגיד ומס' התאגיד), מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה ________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

 

                                                

תאריך: ____________________                                       ____________________

                                                                                                     חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח

 

 

 

*ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

** נא מחקו את המיותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 5

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 1/18

 

יש לצרף:

1.                אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975.

2.                אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975.

3.                תצהיר בנוסח המופיע להלן (נספח 5א).

 


נספח 5א

 

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 1/18

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בכתב כדלהלן:

 

 1. אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ (להלן: "התאגיד").

 

 1. אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") וכחלק ממכרז פומבי 1/18 של מועצה מקומית כפר ורדים תחנת איסוף גזם המפונה מתחום המועצה המקומית כפר ורדים.

 

 1. הנני מצהיר/ה כי: [סמן ü בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת]

¨       עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

או -

¨       עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 1. הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 1. אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

 

חתימת המצהיר/ה

 

אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

תאריך

 

חתימה וחותמת


נספח 6

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 1/18

אישור רו"ח או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל


 

נספח 7

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 1/18

הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות

 

לכבוד

מועצה מקומית כפר ורדים

א.ג.נ.

 

הנדון: הצעה במכרז פומבי 1/18 ל תחנה לקליטת פסולת גושית וגזם המפונה מתחום המועצה המקומית כפר ורדים

 

תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום _________ (להלן "החברה") הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן:   

 

 1. החברה לא תיאמה את הצעתה במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי.
 2. החברה לא מנעה מקבלן ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.
 3.  החברה מתחייבת שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות המכרז.
 4. אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתום.

_________________

                                                                                                       חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם החברה את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________

עו"ד (חתימה + חותמת)
נספח 8

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 1/18

הצהרת הקבלן/ מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד הרשות המקומית

או חבר המועצה

 

המועצה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 

 1.  סעיף 103א'(א) לצו המועצות המקומית, תשי"א-1950, כדלקמן:

 

א.            "(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 10% בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".

ב.             הוראה זהה קיימת גם בכלל 12 של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ' 3114).

 

 1. סעיף 142 לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על-ידו עצמו על על-ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 

 1. בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד רשות.

 

 1. הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 1. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103א'(ג) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950, לפיהן מועצת הרשות ברוב חבריה מחבריה או עפ"י החלטת שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 103א'(א) הנ"ל ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 

______________________________________________________________________

הצהרה

 

אני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס' _______________ שפורסמו ע"י העמותה, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

1.           קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר

א.          בין חברי מועצת הרשות יש/אין (מחק את המיותר) לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

ב.          לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין (מחק את המיותר) לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 10% בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

ג.           יש/אין לי (מחק את המיותר) בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה.

 

2.           ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

3.           אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________   

 

הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה המקומית ולחבר המועצה

 

המועצה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 

 1.  סעיף 103א'(א) לצו המועצות המקומית, תשי"א-1950, כדלקמן:

 

ג.              "(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 10% בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".

ד.             הוראה זהה קיימת גם בכלל 12 של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ' 3114).

 

 1. סעיף 142 לצו המועצות המקומיות, תשי"א-1950, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על-ידו עצמו על על-ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 

 1. בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד רשות.

 

 1. הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 1. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103א'(ג) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950, לפיהן מועצת הרשות ברוב חבריה מחבריה או עפ"י החלטת שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 103א'(א) הנ"ל ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 

______________________________________________________________________

הצהרה

 

אני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס' _______________ שפורסמו ע"י העמותה, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

1.           קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר

א.          בין חברי מועצת הרשות יש/אין (מחק את המיותר) לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

ב.          לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין (מחק את המיותר) לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 10% בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

ג.           יש/אין לי (מחק את המיותר) בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה.

 

2.           ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

3.           אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________   


 

נספח 9

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 1/18

 

 

מפת מרכז כובד האשפה במועצה מקומית  כפר ורדים

 

 

 

 


מסמך ב'

 

 

החוזה

 

 

המהווה חלק בלתי נפרד

ממכרז פומבי 1/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמך ב

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 1/18

שנערך ונחתם בכפר ורדים, ביום ________ לחודש _______ שנת 2018

 

ב י ן

 

מועצה מקומית כפר ורדים

שכתובתו לצורכי חוזה מרכז מסחרי כפר ורדים

(להלן: "המזמין" או "המועצה")

מצד אחד

 

ל ב י ן

_____________________________

__________________________

שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________

(להלן: "הקבלן")

מצד שני

 

הואיל:         והמועצה מעוניינת בקבלתהשירותים המתוארים להלן בחוזה, על יסוד מכרז מס' 1/18  (להלן: "המכרז");

 

והואיל:        והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז מיום _____________________ למתן השירותים נשוא המכרז (להלן: "ההצעה");

 

והואיל:        וברצון המועצה להזמין מהקבלן שירותי קבלת פסולת גושית וגזם בהתאם לתנאי המכרז, והקבלן מעוניין לספק את השירותים למועצה ולרשויות המועצה והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובכפוף להוראות הסכם זה.

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

פרק א' – כללי

תנאי החוזה לקליטת פסולת גושית וגזם

 1. הגדרות ומסמכי החוזה:

 

השירותים תחנת מעבר לטיפול פסולת גושית וגזם המפונה מתחומה המוניציפאלי של המועצה בהתאם להוראות מכרז זה;

הפסולת -              פסולת גושית וגזם.

 

 

״המזמין״ או "המועצה" – מועצה מקומית כפר ורדים.

"ראש המועצה" – ראש המועצה המקומית כפר ורדים.

"המהנדס" – מהנדס המועצה המקומית כפר ורדים או מי מטעמו.

״המנהל״ – מנהל מחלקת אחזקה ותשתיות במועצה, לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

״הקבלן״ - הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו במתן השירותים או כל חלק מהם.

״השירותים״ – אתר איסוף פסולת גושית וגזם אשר תפונה מתחום המועצה.

"אתר האיסוף" או ״מקום השירותים״ או "אתר השירותים" – אתר האיסוף אשר אליו תאסף פסולת גושית וגזם שתפונה מתחום המועצה, לרבות כל מקרקעין אחרים העומדים לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה.

"התמורה" - הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה החודשית.

"מדד" – מדד המחירים לצרכן (כללי) המפורסם ע"י הלמ"ס או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

"המדד הידוע" – המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, קרי ביום 4/3/18.

חוק הפרשנות, התשמ״א-1981, יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור.

במסמך זה לשון יחיד כוללת ברבים ולהיפך לשון זכר כוללת נקבה ולהיפך.

"חודש" או "חודש קלנדרי" פירושו – חודש לוח גרגוריאני כולל שבתות, מועדים וחגים.

מסמכי החוזה

              המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, בין אם צורפו לחוזה זה (מסמך ב) בעת חתימתו ובין אם לא, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייקראו ויפורשו ככל שניתן כמשלימים זה את זה:

 

הערות

עמוד

מסמך מצורף

המסמך

 

 

 

 הזמנה להציע הצעות

 

 

הצעת הקבלן

מסמך א

 

 

 

הצעת מחיר

 

 

נוסח ערבות הצעה

נספח 1

 

 

תעודת התאגדות

נספח 2

 

 

רישיון עסק

נספח 3

 

 

אישור מורשי חתימה

נספח 4

 

 

אישורים - עסקאות עם גופים ציבוריים

נספח 5

 

 

תצהיר – עסקאות עם גופים ציבוריים

נספח 5א

 

 

אישור רו"ח או עו"ד על מצב פיננסי

נספח 6

 

 

תצהיר אי תאום הצעות

נספח 7

 

 

הצהרת בדבר קרבה משפחתית עובד רשות מקומית או חברת מועצה ברשות המקומית

נספח 8

 

 

מפת מרכז כובד אשפה במועצה גליל מערבי

נספח 9

 

 

 

קבלה - דמי השתתפות

 

 

חוזה

מסמך ב'

 

 

נוסח ערבות ביצוע

מסמך ב'1

 

 

העדר תביעות

מסמך ב'2

 

 

אישור לקיום ביטוח

מסמך ב'3

 

 

 

 

 

 

 

כל אחד מהמסמכים הנ"ל ייקרא להלן בשמו ו/או עפ"י מספר המסמך הכתוב לצדו ו/או באופן כולל כ"מסמכי תנאי השירותים".

 

              הקבלן מצהיר כי הוא קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי השירותים הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם.

 

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו.

 

 1. כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד.

 

 1. ניהול רישום קבלת פסולת מהמועצה

4.1.             המנהל רשאי לבדוק את השירותים ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן במתן השירותים. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראותיו הוא, על ידי הקבלן.

4.2.             אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על ביצוע השירותים אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את חובותיו במלואן. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.

4.3.             בתחנת הקליטה ינוהל רישום:

4.4.             אחת לחודש יועברו הפנקסיםלמזמין עם העתק הפנקס הרלוונטי למועצה כשהם חתומים ע"י הקבלן.

4.5.             המנהל רשאי להוסיף לפנקס הסתייגויות והערות בדבר מתן השירותים או בדבר הנתונים שנרשמו ביומן, וכן כל דבר אחר שלדעת המנהל יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במתן השירותים, בציון תאריך הרישום, ויעבירם בתוך 14 יום מיום שקיבל את הפנקס למזמין ולקבלן. לא העיר או הסתייג המנהל מהמפורט בפנקס, רואים אותו כמי שאישר את האמור בו.

4.6.             הקבלן ישיב להערות ולהתסייגויות המנהל בתוך 7 ימים מיום שקיבל את ההערות או ההסתייגויות ישירות למזמין ולמנהל.

4.7.             הרישומים בפנקס, פרט לאלה שהקבלן או בא-כוחו המוסמך הסתייג מהם, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.

 

 1. הסבת חוזה

5.1.              אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן.

5.2.             בכל מקרה בו הקבלן הנו חברה (להלן: "חברת הקבלן") מתחייב בזאת הקבלן שלא יהיה כל שינוי בשליטה בחברת הקבלן כל עוד לא השלים הקבלן להנחת דעת המזמין את ביצוע המבנה.

5.3.             המזמין רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, לתאגיד בשליטתו (להלן: "תאגיד עירוני"), ללא צורך בהסכמת הקבלן, ובלבד שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות.

התאגיד העירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור, יהיה רשאי לשוב ולהמחותן לתאגיד אחר, לרבות למזמין.

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לקבלן לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. הקבלן יגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך 14 יום מקבלת דרישה בכתב מהממחה. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות הבנקאית ויתר הבטוחות.

5.4.             אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוען של השירותים, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוען של השירותים או חלק מהן, לאחר. הודיע הקבלן למזמין בכתב על רצונו למסור את ביצועם של חלק כלשהו מהשירותים לקבלן משנה שיצוין בהודעה, לא ימסור הקבלן את העבודה לקבלן המשנה, אלא לאחר קבלת אישורו של המזמין בכתב.

5.5.             נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין לא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי השירותים, באי-כוחם ועובדיהם.


 

 1. היקף החוזה

הוראות החוזה חלות על מתן השירותים, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 1. סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים

7.1.         בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות - לעניין הביצוע - נקבע ברשימה שלהלן:

7.1.1.     הוראות המנהל שיתקבלו בכתב.

7.1.2.     חוזה זה.

7.1.3.     כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

7.1.4.     בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים הישראלים, חייב הקבלן לפנות אל המנהל ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.

7.1.5.     בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין הנספחים לבין עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו והוראות המנהל תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.

7.2.              גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמנהל מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה – יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, , בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של המנהל, לא יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.


 

 1. מתן השירותים

8.1.             הקבלן יבצע את השירותים בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותי המנהל.

8.2.             המנהל רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע השירותים, הוראות לביצוע השירותים. הוראות המנהל מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח׳.

 

 1. ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים

9.1.             להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה "ערבות ביצוע" ערבות בנקאית בנוסח מסמך ב'1 למסמכי המכרז בגובה של 3 חודשי תמורה חודשית כולל מע"מ. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה חודש מדד הבסיס. הערבות תהיה בתוקף למשך תקופת חוזה זה ועוד חודשיים.

9.2.             הוארכה תקופת ההסכם או עומד להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי יחדש הקבלן את הערבות 60 ימים לפני סיומה של הערבות. מובהר, כי הערבות מבטיחה גם את התחייבות הקבלן לחדשה כאמור.

9.3.             קבלן שלא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת המזמין.

 

 1. מסירת הודעות

כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השני.

הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.

פרק ב' – בדיקות מוקדמות

 

 1. בדיקות מוקדמות

11.1.           רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את כמויות הפסולת המפונה וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.

11.2.           המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך מתן השירותים אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן 11.1.

11.3.          רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו.

 

 

פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח

 

 1. השגחה מטעם הקבלן

הקבלן ישגיח על האתר לצורך ביצוע השירותים.

 

 1. כניסה והרחקת לא מורשים

13.1.          הקבלן יוודא, כי לאתר יכנסו רק מורשים מטעמו, והוא ידאג להרחיק ממקום ביצוע השירותים כל אדם שאינו מורשה להכנס לאתר ההטמנה.

13.2.          אין באמור בסעיף 13.1 כדי להטיל אחריות על המועצה או על מי מטעמה, והאחריות כי באתר ישהו רק המורשים לכך הינו על הקבלן באופן בלעדי.

 

 1. שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר השירותים

14.1.          הקבלן מתחייב שהאתר יהיה מגודר ויקפיד על שאר אמצעי הבטיחות באתר כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים.

14.2.          אין באמור בסעיף 14.1 כדי להטיל אחריות על המועצה או על מי מטעמה, והאחריות כי האתר יגודר וכל אמצעי הבטיחות יהיו באתר הינו על הקבלן באופן בלעדי.

 

 1. אחריות לנזק, ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטים

15.1.           כללי

15.1.1.  אחריות הקבלן לכל נזק שיגרם למועצה ו/או למי מטעמה בתחומי האתר.

15.1.2.  הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מיד לדרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על המועצה ו/או שהמועצה תהיה חייבת לשאת בהם, ביחד ולחוד אף שטרם נשאו בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בקבלן ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או במי מטעמו ו/או באופן מתן השירותים. כל סכום שיגיע כאמור לעיל להמועצה מאת הקבלן, יישא הפרשי ריבית  הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי המועצה מהקבלן ועד תאריך התשלום בפועל.

15.1.3.  מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר.

15.2.         נזק לגוף ולרכוש

15.2.1.  הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למועצה ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיהם, למועסקיהם, קבלני משנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו (לרבות בעלי חיים) מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם בשלמות מצד הקבלן ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות המנהל, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות למשאית ו/או לכלי הצבירה, וישלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה ראשונה מאת המועצה ולפצות את המועצה על חשבונו הוא בגין כל תביעה אשר תוגש נגדן בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמות של השירותים הכלולים בהסכם.

15.2.2.  לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליו, כמי שממונה היחיד והבלעדי עליו ובעליו היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה ממנו – כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר, ושל כל הבנוי או הנמצא בו כבעליו היחיד והבלעדי.

15.2.3.  טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע במתן השירותים או כי לא היה ליקוי במתן השירותים או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו – עליו נטל ההוכחה.

15.2.4.   אין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו על פי דין.

15.3.          שיפוי

15.3.1.  מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו על פי סעיף ‎15 זה, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המועצה בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק אחר.

15.3.2.  בנוסף לאמור לעיל, יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את המועצה בגין כל סכום שתחויב המועצה לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, קודם שתשלם המועצה בפועל את הסכום שהתחייבה בו ו/או עליה לשאת בו וכן תהיה המועצה זכאית לנכות סכום כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן מהמועצה ובכל מקרה שהמועצה תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור – מתחייב הקבלן לשלם כל תשלום כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שהמועצה נשאה ו/או צריכה לשאת בהן בקשר לכך, לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים.

15.3.3.  אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים למועצה לפי הסכם זה או על פי כל דין.

15.3.4.  להבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את המועצה על פי סעיף ‎15 זה על תתי סעיפיו, רשאית המועצה לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, וזאת על פי חוות דעת יועצה המשפטי של המועצה.

15.3.5.  מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי הקבלן, בהתאם לסעיף 9 להסכם לעיל, נועדה גם לפיצוי למועצה ו/או הצדדים שלישיים בגין הנזקים המפורטים בסעיף ‎15 זה, לרבות נזקים שייגרמו על ידי כלי רכב, כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי (נוסח חדש), תש"ל-1970.

15.3.6.  המועצה ו/או מי שהוסמך לכך על ידה, רשאי לחלט את הערבות לביצוע במלואה או בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי המועצה ו/או רשויות המועצה בגין הנזקים שפורטו בסעיף ‎15 זה.

15.3.7.  האחריות הכוללת למתן השירותים לפי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המועצה ו/או מי ממנהלי המועצה ו/או מי מטעמה אחריות, ע"פ כל דין פקודת הבטיחות בעבודה (נ"ח), תש"ל-1970, או ע"פ חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1951, או ע"פ תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת – יפצה הקבלן את המועצה ו/או מי ממנהלי המועצה ו/או מי מטעמה, ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם להם כתוצאה מכך וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

15.3.8.  מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות הקבלן ו/או אחריותו לפי סעיף ‎15 זה.


 

15.4.          ביטוח

15.4.1.  מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת חוזה זה, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי הקבלן, המצורף כמסמך ב'3 למסמכי ההזמנה להציע הצעות ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "האישור") וזאת לפי המוקדם מבין – יום חתימת חוזה זה, או יום קבלת האישורים הרלוונטיים לכניסתו לתוקף של הסכם זה, על פי הקבוע בהסכם – ולמשך כל תקופת מתן השירותים (להלן: "ביטוחי הקבלן"):

15.4.1.1.  ביטוח הנכסים (מבנים ותכולה);

15.4.1.2.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;

15.4.1.3.  ביטוח חבות מעבידים;

15.4.2.  הקבלן יבצע את ביטוחי הקבלן בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין, אשר תאושר על ידי המועצה, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.

15.4.3.  ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של המועצה ו/או רשויות המועצה וכי המבטח מוותר על זכות תכלוף ו/או שיתוף ביטוחי המועצה.

15.4.4.  ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה על כך בדואר רשום 30 (שלושים) יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום כאמור והמועצה נתן אישורו, בכתב ומראש, לכך.

15.4.5.  הקבלן מתחייב להמציא למזמין העתק מקור של "אישור על קיום ביטוחי הקבלן" (מסמך ב'3) כשהוא חתום כדין ע"י המבטח, במועד כאמור בסעיף 15.15.1. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור לאמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות הסכם זה.

15.4.6.  הקבלן יחזור וימציא את מסמך "אישור על קיום ביטוחי הקבלן" (מסמך ב'3), מדי תום תקופת ביטוח בכל תקופת ההסכם, לרבות אם תוארך. הקבלן מתחייב כי ימישך להחזיק בביטוח אחריותמקצועית לפחות 7 שנים מתום תקופת ההתקשרות עם המועצה, וימשיך להמציא אישורים על המשך כיסוי הביטוחי כל שנה בעת פג תוקף של פוליסת הביטוח.

15.4.7.  לפי דרישת המועצה יגדיל הקבלן את סכומי ביטוחי הקבלן (ו/או יערוך ביטוחים נוספים לפי דרישות רשויות מוסמכות), או איזה מהם בסכום ובאופן שיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באותה עת, לפי קביעת המועצה, אשר תהא סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.

15.4.8.  מוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות כלשהי על המועצה בכדי להוות צמצום לאחריותו של הקבלן, לפי הסכם זה או כל דין.

15.4.9.  בנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים הקבלן בין אם בעצמו ו/או בין אם על ידי צדדים אחרים ביטוחי רכב כמפורט להלן:

15.4.9.1.  ביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי הקבלן.

15.4.9.2.  ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של המועצה ורשויות המועצה, כתוצאה משימוש ברכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של 1,000,000 ש"ח (מיליון ש"ח) למקרה ולכל כלי רכב.

15.4.10.  הקבלן פוטר את המועצה, וכל הפועלים מטעמה, מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה (או שהיה זכאי לקבל שיפוי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר). הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

15.4.11.  הקבלן יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף בקשר עם הפרויקט, ובתנאי שכל ביטוח נוסף שיערוך הקבלן לרכוש ו/או לאחריותו, לרבות במפורש ביטוח אחריות מקצועית, יורחב לכסות את אחריות המועצה ו/או מנהליה למעשיו ומחדליו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא שיערוך הקבלן, ייכלל ויתור המבטח על זכותו לשיבוב כלפי המועצה ו/או רשויות המועצה וכלפי כל הבאים מטעמם ו/או במקומם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

15.4.12.  הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות המועצה על פי ביטוחי הקבלן לרבות הביטוח הנוסף.

15.4.13.  הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי המועצה, באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים, אשר הוא נדרש לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן על ידם והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. הקבלן מאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות האחריות בביטוחים השונים, כמפורט באישור, הינם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

15.4.14.  אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה, תהיה המועצה רשאית, אך במפורש לא חייבת, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את דמי הביטוח ככל שמתחייב מהעניין. המועצה תיהיה רשאית לנכות כל סכום ששולם בגין הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, מכל סכום אשר יגיע לקבלן מהן בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

15.4.15.  הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכום שיושת עליהם עקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.

15.4.16.  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבלן על כך בכתב למבטח, למועצה. הקבלן מתחייב לנהל כל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם המועצה בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לנהל המשא ומתן בעצמה.

15.5.          נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות

בכפוף לאמור בסעיפים ‎15 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן:

15.5.1.  טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:

15.5.1.1. הקבלן יידע את המועצה אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין כל אירוע באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור.

15.5.1.2. המועצה תידע בכתב את הקבלן בדבר כל דרישה כספית שתוגש לה, בגין נזקים שאירעו, על פי טענת המתלונן, בעת פעילותו של הקבלן באתר העבודה.

15.5.1.3. הקבלן מתחייב, בתוך תקופה של 21 (עשרים-ואחד) יום ממועד שיגור המכתב אליו, למסור למועצה כתב ויתור או סילוק מצד המתלונן, או להעביר אל המועצה הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדה.

15.5.1.4. המועצה תהיה רשאית לחייב את חשבון הקבלן בכל עת, אשר יהא חייב לפרוע את הסכום, תוך 7 (שבעה) ימים ממועד קבלת הדרישה.

15.5.2.   טיפול בתביעות קטנות

15.5.2.1. הקבלן מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כתביעה הנופלת לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית.

15.5.2.2. ביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבון המועצה או על-ידי חיובו של הקבלן לפי שיקול דעת המועצה.

15.5.2.3. המועצה תעביר לקבלן כל תביעה המוגשת נגדה, כתביעה קטנה, בין אם הוגשה נגדו באופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגדם ביחד עם הקבלן, ועל הקבלן תוטל החובה לטפל בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות.

15.5.2.4. אין באמור כדי לגרוע מזכות המועצה לייצג עצמו בבית משפט, באם יחפוץ בכך.

15.5.2.5. למען הסר ספק הקבלן, מוצהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית לקזז כספים המגיעים, או אשר עשויים להגיע ממנו לקבלן, מכל מקור שהוא, לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם עמה או שיחתם עמה, מכל סכום לו תהא זכאית כלפיו.

 

 1. נזיקין לעובדים

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב מתן השירותים, בכפוף לאמור בסעיף 15 לעיל.

 

 1. פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע השירותים ובקשר לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה.

 

פרק ד' - התחייבויות כלליות

 

 1. גישת המנהל לאתר השירותים

הקבלן יאפשר למנהל או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה לאתר, על מנת לוודא כי מתקיימים הוראות חוזה זה.

 

 1. זכויות פטנטים וכיו״ב

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי מתן השירותים.

 

 1. שמירת דינים

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים, לתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין הרלוונטי למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה, לרבות תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), תש"ן-1990.

 

 

פרק ה׳ - עובדים

 

 1. אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם מתן השירותים, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.

 

פרק ו׳ - ציוד, חומרים ועבודה

 

 1. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

22.1.          הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים למתן היעיל של השירותים.

22.2.          הקבלן ישתמש במתקנים וחומרים המיועדים לביצוע השירותים המתאימים להוראות כל דין למתן שירותי קליטת פסולת גושית וגזם.

22.3.          הקבלן ידאג, כי כל המשקלים וכל ציוד המחייב ביקורת ו/או אימות דיוק יאושרו אישור בהתאם להוראות פקודת המשקולות והמידות והתקנות, הצווים וההוראות שתוקנו מכוחה.

22.4.          הקבלן ימסור את האישורים המתאימים לדיוקם של המשקלים באתר עפ"י דירשתם של המועצה או מנהלי השפ"ע ברשויות המועצה.

22.5.          הקבלן יאפשר למועצה לבדוק את המשקל באתר בכל עת שיבקש זאת, ולאחר תאום מראש. ככל שיימצא שהמשקל אינו מדויק כמתחייב עפ"י כל דין, יישא הקבלן בתיקון המשקל ובעלות הביקרות שהוזמנה ע"י המועצה.

 

פרק ז׳ – תקופת ההסכם ומתן השירותים

 

 1. תקופת ההסכם

23.1.                הסכם זה יהיה בתוקף במשך 24 חודשים מיום חתימת הסכם זה, או במועד קבלת כל האישורים הרלוונטיים לכניסתו לתוקף (המאוחר מבין השניים) (להלן: "תקופת ההתקשרות").

23.2.                למועצה אופציה להאריך תקופת הסכם זה ב-24 חודשים נוספים, אשר יחלו מיום סיום תקופת ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות השניה").

23.3.                 בתקופת ההתקשרות השניה יחולו כל הוראות הסכם זה, לרבות ההתניות והתחייבויות הקבלן, לרבות מסירת ערבות ביצוע ועריכת ביטוחים מתאימים.

 

 1. שעות וימי מתן השירותים

24.1.          בימי עבודה שאינם שבת וחג יפעל האתר לכל הפחות משעה 05:30 ועד השעה 16:00. בימי ערב שבת (למשל: יום שישי) וערב חג יפעל האתר עד שעה לפני כניסת השבת והחג.

24.2.            הקבלן יתן עדיפות למועצה במתן השירותים, כך שלא יעוכבו משאיות המפנות את הפסולת מהמועצה ביחס למפני פסולת אחרים, וכן ביחס לכל פרט אחר ביחס למתן השירותים.

 

 1. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש

25.1.          אם הקבלן יפר הוראה מהוראות חוזה זה, כך שלא יוכל לקיים את התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה, בין בתקופת ההתקשרות ובין בתקופת ההתקשרות המאורכת,   ישלם הקבלן למזמין את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום בו לא יכול היה לתת את השירותים למועצה ו/או לרשויות המועצה ועד למועד בו שב הקבלן לתת את השירותים בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד, ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו שולם הפיצוי בפועל.

25.2.           המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן 25.1 מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו למתן השירותים או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

25.3.          אם לא יצוין סכום הפיצוי באחד מהמסמכים המצורפים לחוזה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות הצעתו של הקבלן – יהווה סכום הפיצוי 300 ₪  לכל יום של איחור בתוספת הצמדה למדד כאמור בסעיף קטן 25.1.

25.4.          הפיצוי המוסכם אינו גורע מזוכתה של המועצה לתבוע את נזקם עפ"י כל דין, לרבות לא לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

 

 1. כח עליון:

26.1.          הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה.

26.2.          הצד המסתמך על טענת כח עליון (להלן: "הצד המפר") יודיע לצד האחר מיד ובכתב, על מהות המאורע של כח עליון והשלכותיו על המשך ביצוע החוזה כולו או כל הוראה מהוראותיו.

26.3.          גרם המאורע לדחיית ביצוע הוראה מהוראות החוזה לפרק זמן מסוים, יידחו כל ההתחייבויות של הצדדים לפי החוזה או התחייבויות הנוגעות לאותה הוראה לפי העניין לאותו פרק זמן שמתחייב מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח עליון יהיה איחור מוצדק.

26.4.          גרם המאורע לסיכול אפשרות הביצוע של החוזה, יבוא החוזה לקיצו וכל צד ישא בהוצאותיו ובנזקיו.

26.5.          המונח כח עליון (FORCE MAJEURE) בסעיף זה פירושו אך ורק – ACT OF GOD, - ובנוסף לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילות של הצד המפר בנסיבות שאינן בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע העבודה, הפרעה מאורגנת למהלך התקין של פעילותו, השבתת מרבית עובדיו או מתקניו כתוצאה מביצוע של הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים מלחמתיים.

 

 1. שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

27.1.          הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

27.2.          לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

פרק ח׳ – שינויים

 

 1. שינויים

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות תוספת או צמצום שטח המועצה ואו הכמות ממנה תפונה הפסולת והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

 

פרק ט׳ - מדידות

 1. מדידת כמויות

הכמויות שיפונו לאתר ההטמנה בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי הקבלן באמצעות משקל תקין ומאושר, וירשמו בפנקס.

 

פרק י' - תשלומים

 

 1. תשלום התמורה

30.1.          התמורה אותה יקבל הקבלן תהיה בהתאם להצעתו במכרז.

30.2.          התמורה הקבועה בסעיף 30.1 לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין קיום כל התחייבות מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.

30.3.          אחת לשנה, קרי בכל ראשון לינואר, תעודכן התמורה ב"שיעור העדכון", כמשמעותו בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) תשנ"ג-1992, כפי שיפורסם ע"י שרי הפנים והאוצר, או כל עידכון אחר שיבוא במקומו.

30.4.          מהתמורה שנקבעה על ידי המנהל ינוכה כל סכום המגיע למועצה מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המועצה לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

30.5.           התמורה תשולם לקבלן 45 יום מיום שהקבלן ימסור למועצה חשבונית המס.

30.6.          ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם.

 

 1. תשלומי יתר

אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למועצה, תוך 15 יום ממועד דרישתה בכתב, בתוספת ריבית פיגורים של החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנה לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

 

 

פרק י״א - סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

 

 1. הפרות ההסכם

32.1.          מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24 ו-30 הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

32.2.          הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

32.3.          ניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

 

 1. סיום ההסכם

33.1.          המזמין יהיה רשאי לסיים הסכם זה גם לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המאורכת, לפי העניין, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

33.1.1.  כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את השירותים בהתאם לדין וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות.

33.1.2.  כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר – בלי הסכמת המזמין בכתב.

33.1.3.  כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה להוראות המנהל לסלקו מביצוע השירותים.

33.1.4.  כשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או כשהקבלן עשה סידור עם נושיו או לטובתם ו/או כשהקבלן בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה שלא בוטלה תוך 7 ימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על הקבלן כפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי הקבלן והעיקול לא הוסר תוך 10 ימים ממועד הטלתו.

33.1.5.  כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל.

33.1.6.  כשרישיון העסק של הקבלן בוטל או שהקבלן הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.

33.2.          בוטל הסכם זה, יחולו ההוראות שלהלן:

33.2.1.  הקבלן יגיש חשבונית מס עליה יחולו הוראות סעיף 30 בתנאי החוזה ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

33.2.2.  עלה הסכום הכולל של התשלומים ששולמו לקבלן לפני ביטול ההסכם, על הסכום המגיע לקבלן על פי חשבונית המס בסעיף 33.2.1 – יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

33.3.          ביטול ההסכם, לפי סעיף קטן 33.1, אין בהו משום ביטול החוזה על ידי המזמין.

33.4.          הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין ולא לגרוע מהן.

 

 1. קיזוז

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על פי כל דין.

 

 1. אי אפשרות המשכת מתן השירותים

35.1.          אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך במתן השירותים, כולם או מקצתם, מפאת כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין ייתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך במתן השירותים, כולם או מקצתם, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת מתן השירותים כאמור.

35.2.          הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת מתן השירותים יהיה הסכום המגיע לו בעד התקופה שעד מועד הפסקת מתן השירותים בלבד.

35.3.          תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן. בכל מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לפיצויים עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע השירותים כאמור.

 

 1. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש:

במקרה של עיכוב במתן לעומת המועד כפי שנקבע בחוזה ו/או במסמכי החוזה, ישלם הקבלן למועצה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין העיכוב הנ"ל בסך של 300 ₪ (שלוש מאותשקלים חדשים) בתור פיצוי קבוע ומוסכם מראש בעד כל יום של איחור, ללא צורך בהתראה תחילה. את דמי הפיצויים הנ"ל רשאי המועצה לנכות ו/או לקזז מכספים שמגיעים ו/או שיגיעו ממנו לקבלן על סמך חוזה זה או על סמך כל חוזה אחר, ו/או מפיקדון הערבות.

 

 1. מס ערך מוסף

37.1.          המחירים הנקובים בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

37.2.          המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה זה.

37.3.      על אף האמור בסעיף קטן 37.2 אם איחר הקבלן בהגשת חשבון או לא הגיש הקבלן חשבון, כאמור בסעיף 30.5 בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מ-30 יום מיום מתן השירותים, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף – ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 30.5.

 

 1. למען הסר ספק, רק האמור בהסכם זה ובנספחיו מחייב את המועצה.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

                        __________________                                    __________________

                                      המועצה                                                                   הקבלן

 

 

 

אישור חתימת מנהל ההקמה

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. ________, רשאים לחתום בשם ___________ (להלן: "הקבלן "), וכי חתימת ה"ה _______ ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין, וכי התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

 

תאריך: ___                                    חתימה:                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

מסמך ב'1

מכרז פומבי  1/18

נוסח ערבות בנקאית

 

תאריך: ___________________

לכבוד

מועצה מקומית כפר ורדים

 

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות מס'         

 

לבקשת ________________ אנו הח"מ בנק                         סניף _____ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________ ש"ח (במילים: _______ ש"ח)  שתדרשו מאת                              (הקבלן).

 

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן (כללי) כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") באופן הבא:

"המדד הבסיסי" היינו מדד חודש ______________ (* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות).

"המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.

לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק - דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ (התאריך שיירשם יהיה 60 חודשים ממועד הנפקת הערבות).

 

                                                                                                                   בכבוד רב,

 

                       ___________________________

                                 
       (בנק)

 

                                                     
מסמך ב'2

מכרז פומבי 1/18

נוסח כתב העדר תביעות

לכבוד

______________

א.ג.נ.,

 

הנדון:  כתב וויתור / הצהרת העדר תביעות

 

אנו הח"מ _______________________________ אשר ביצענו עבודות בתחום המועצה המקומית כפר ורדים עבור  המועצה המקומית כפר ורדים  עפ"י מכרז פומבי 1/18 מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון הסופי המצטבר המאושר על ידכם ועל ידנו והוא _______________ ש"ח  (במילים: _______________________________________ ש"ח).

 

אנו מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _________________ ש"ח לא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד המועצה המקומית כפר ורדים בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע מכרז פומבי 1/18.

 

למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לנו מאת המועצה המקומית כפר ורדים בנוגע לביצוע חוזה מכרז פומבי 1/18.

 

בכתב התחייבות זה, "המועצה המקומית כפר ורדים " - לרבות תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות העירייה לפי מכרז פומבי 1/18, כולן או חלקן.

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

_____________________                                                                _____________________

תאריך                                                                                                                     חתימה וחותמת

 

 

מסמך ב'3

מכרז פומבי 1/18

נוסח אישורי המבטח

 

לכבוד:

מועצה מקומית כפר ורדים

 (להלן: "המזמין")

 

 

הנדון: אישור על קיום ביטוחים

של   ………………………………………(להלן:  "הקבלן")

                                            

 

אנו החת"מ ________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:

 

אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות ביטוח בקשר ביו היתר למתן שירותים  של קליטה וטיפול בפסולת גושית וגזם.

 

 

 1. תקופת הביטוח

מתאריך ________________ עד תאריך ______________.

 

 1. שם המבוטח

הקבלן ו/או המזמין בגין מעשיו ומחדליו של הקבלן  

 

 1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

אשר יכסה נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שלישי לרבות המזמין ועובדיו, או כל צד שלישי אחר, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על ידי הקבלן כאשר גבול האחריות הינו 4,000,000 ₪ לאירוע ולתקופה.

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, זיהום תאונתי, שימוש במנופים , מכשירי הרמה, כלים סניטרים פגומים, טעינה ופריקה, עבודה בגובה, חבות המבוטח בגין שימוש ברכב שאין חובה לבטחו וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת. רכוש המזמין ועובדיו וכל אחד מיחידי המבוטח יהוו צד שלישי כמשמעו בפוליסה.

נזקים על ידי רכב שאינו חייב בביטוח חובה, רכוש/גוף במלא גבול האחריות.

ככל שיש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרותו בפקודת התעבורה שאין חובה חוקית לבטחו, יכלל כיסוי עבור נזקי הגוף הנובעים משימוש בנ"ל עד לסך של 2 מליון ₪.

כיסוי עודף מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי צד שלישי רכוש עד לסך 1 מליון ₪ לאירוע.

 

 1. ביטוח חבות מעבידים

 ביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי עובדי הקבלן, במישרין או בעקיפין, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם.

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, ביצוע עבודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.

גבול האחריות בפוליסה הינו  6,000,000 ₪ לתובע ו- 20,000,000 ₪  לאירוע, ולכל שנת ביטוח אחת.

הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין במקרה ויחשב כמעבידו של עובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה.

 

 1. הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל

5.1    ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי המזמין.

5.2    הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין, ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

5.3    מו"מ בזה כי ביטוחיהקבלןכוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו לרעה, ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב למזמין לפחות 30 יום מראש.

5.4    ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם  הקבלן ולפיכך לא יחולו בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

5.5    הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנובעות ממקרה ביטוח והחובות המוטלים על פי הפוליסה.

5.6    הפוליסה כוללת סעיף השבה אוטומטית לקדמות של סכום הביטוח ו/או גבולות האחריות בקרות אבדן או נזק ו/או אירוע העשוי להיות מכוסה בפרקי החבויות וזאת תמורה תוספת פרמיה שתחושב פרו-רטה מיום ההשבה כאמור ועד לתום תקופת הביטוח.

5.7    כן כולל הביטוח תנאי מפורש לפיו הפרת תנאי הפוליסה על ידי הקבלן לא תפגע בזכויות המזמין לשיפוי על פי הביטוח ובתנאי שנעשה בתום לב.

5.8    בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.

5.9    למען הסר ספק כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה על ידי הקבלן.

ולראיה באו על החתום

 

_____________________                                                                __________________

תאריך                                                                                         חתימת חברת הביטוח

פירוט נתוני הפוליסות

פוליסת צד שלישי מס'                                              השתתפות עצמית :______________________

 

פוליסת חבות מעבידים מס' _______________השתתפות עצמית: ______________________

 

פוליסת אחריות מקצועית מס'_____________השתתפות עצמית:_______________________