מכרז פומבי מס' 4/18

עבודות אחזקה שנתית של תשתיות ומוסדות ציבור


סיור קבלנים:  יום רביעי  29/8/18, שעה 10:00


מועד אחרון להגשה:  יום חמישי 13/9/18, שעה 15:00, במשרדי המועצה.


עלות המכרז: 750 ש"ח


מען לפרטים: לציון 052-4296711ב ב ר כ ה


ורד אמר
מנכ"לית
מועצה מקומית כפר-ורדים