מכרז מס' 06/2018 אספקת שירותי רו"ח

מכרז מס' 06/2018 אספקת שירותי רו"ח


1.             מועצה מקומית כפר ורדים (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי רו"ח בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

2.             את מסמכי ההצעה הכוללים את תנאי ההתקשרות ומסמכים נלווים, ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה, תמורת סך של 300₪  (שלא יוחזרו) בימים א'-ה' בשעות העבודה וזאת עד תאריך 3/9/18 שעה  15:00.

3.             את ההצעה בצרוף כל תנאי ההתקשרות והמסמכים הנלווים, יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה במשרדי המועצה לא יאוחר מתאריך  3/10/18   שעה 13:00. המעטפה תיחתם בחותמת המועצה, ירשמו עליה תאריך ושעת המסירה, והיא תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי המועצה.

4.             על מועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי ההזמנה.

5.             המועצה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.



ב ב ר כ ה


ורד אמר
מנכ"לית
מועצה מקומית כפר-ורדים