Close Button
Emergency Image

ההרשמה וההגרלה במכרז אינה למגרש ספציפי. ההגרלה מתבצעת לכל קבוצת נרשמים בנפרד (נכים ובני מקום, בהנחה שהמכרז שיפורסם יהיה לבני מקום בלבד) כאשר סדר
בחירת המגרשים ע"י הזוכים יהיה כסדר עלייתם בגורל בהגרלה. הראשון שיעלה בגורל יהיה הראשון לבחור מגרש, השני שיעלה בגורל יבחר מבין המגרשים שטרם נבחרו וכיו"ב.

אין מכרזים נפרדים לפי ייעוד המגרשים, כל המגרשים ששוריינו לבני מקום ייכללו במכרז אחד.

בכל קבוצת נרשמים תינתן עדיפות במסגרת הליך ההרשמה והגרלה וקביעת הזוכים לחסרי דיור (כאשר תינתן עדיפות למשפחה על פני רווקים). ככל שיוותרו מגרשים שלא הוקצו לחסרי דיור,

המגרשים יוקצו ליתרת הנרשמים בקבוצה זו שאינם חסרי דיור.

בקשר לאחד מבני הזוג שהוא בן מקום. הם ייחשבו כמשפחה. יודגש כי כאשר רק אחד מבני הזוג עונה על הגדרת בן מקום, הרי שבן הזוג שאינו בן מקום לא יוכל להגיש הצעה בלי בן/בת הזוג שעונה על הגדרת בן המקום.

אין עלות להשתתפות במכרז. במעמד בחירת המגרשים יפקיד הזוכה בידי נציג הרשות המחאה בנקאית על סך 5,000 ₪ לפקודת רשות מקרקעי ישראל.

עד מועד בחירת המגרשים ניתן לוותר על הזכייה ללא תשלום קנס. לאחר בחירת המגרשים במידה והזוכה מחליט לוותר תחולט ההמחאה הבנקאית על סך 5,000 ₪.

מחיר הקרקע לתשלום למגרש יהיה כאמור עפ"י ממוצע המחירים ששווקו במכרז כשהוא משוקלל למ"ר מגרש. הממוצע למגרש בשטח של כ- 500 מ"ר – כ80,000 שח ללא

מע"מ ולמגרש בשטח של כ700 מ"ר כ-118,000 ₪ ללא מע"מ. – אומדן בלבד, מחירים ללא פיתוח!.

עפ"י הוראות התכנית שימוש מסחרי יותר עד 50 מטר לשימוש הדייר. העברת זכויות תאושר בכפוף להוראות סימנים א' ו-ב' לפרק משנה 5.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

חשוב – הבהרה כי רק מה שיופיע בחוברת המכרז יחייב את רשות מקרקעי ישראל.