Close Button
Emergency Image

קצין ביקור סדיר ומענה לתלמידים בעלי צרכים נוספים

ביקור סדיר:

קצין הביקור הסדיר (הקב"ס) פועל בכל רשות מקומית מתוקף חוק חינוך חובה ותפקידו למנוע נשירת תלמידים ממערכת החינוך באמצעות איתור, מעקב וטיפול. פעילות הקב"ס מתמקדת קידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו מימוש מיטבי. הקב"ס נמצא בקשר עם כל הגורמים המטפלים בתלמיד לקביעת דרכי התערבות חינוכית מתוך התחשבות בחוזקות שיצמיחו את התלמיד.

מענים לתלמידים בעלי צרכים נוספים:

מערכת החינוך בכפר ורדים דואגת למענה לתלמידים בעלי צרכים נוספים בהתאם לחוק החינוך המיוחד לפיו ,זכאי כל ילד בגילאים שבין   3-21 שאובחנה אצלו לקות כלשהי לקבל טיפולים מותאמים במימון המדינה  וזאת מתוך מטרה לאפשר לתלמידים אלו להשתלב בחברה ולקיים חיים חברתיים ומקצועיים תקינים ככל האפשר.

תלמידי כפר ורדים שנמצאו זכאים עפ"י חוק החינוך המיוחד משובצים במסגרות חינוכיות מותאמות שחלקן נמצאות בתוך הרשות וחלקן מחוצה לה. התאמת המסגרת ושיבוץ התלמיד נעשה בהתבסס על עבודת ועדת זכאות ואפיון המורכבת מנציגי הפיקוח במשרד החינוך, נציגי מחלקת החינוך במועצה ,צוות המסגרות החינוכיות, מנהלת השפ"ח  והורים . בוועדה  דנים בצרכיו של התלמיד ומתאימים לו מסגרת המוסכמת על כולם.

המענים להם זכאים  תלמידים בעלי צרכים נוספים :

  • תוכנית לימודים מותאמת אישית ע"י הצוות החינוכי.
  • הוראה, לימוד וטיפול בתחומים נוספים באופן פרטני.
  • שירותים נלווים, כגון: הסעות, ארוחות, שירותים רפואיים, פרא-רפואיים, פסיכולוגיים וסוציאליים.

 

תחומי אחריות נוספים באחריות מחלקת החינוך:

  • מעקב אחר השתלבות התלמידים במסגרות
  • טיפוח השילוב במסגרת החינוך הרגיל ובקהילה
  • מתן מענה לפניות הורים
  • הקמת מסגרות חנ"מ בישוב

 

בכפר ורדים פועלות מספר מסגרות חינוכיות הנותנות מענה לתלמידים בעלי צרכים נוספים:

 

כיתת תקשורת לגילאי ד'-ו' בבי"ס "קשת".

כיתות רגשיות בחט"ב ותיכון "אמירים"

כיתות תקשורת בחט"ב ותיכון "תפן".

כיתות סי.פי בחט"ב ותיכון "תפן".

 

בכתות אלו  לומדים תלמידים תושבי הכפר ותלמידי חוץ.

בנוסף לאלו, תלמידים תושבי הכפר המשובצים במסגרות מותאמות  מחוץ לכפר ורדים מוסעים בהסעות ייעודיות וזאת בהתאם להחלטת ועדת הזכאות.

לפניות ולמידע נוסף:

שירי סלע

קבסית ורכזת צרכים נוספים בחינוך

04-9977709