Close Button
Emergency Image

מחלקת הנדסה אחראית להעביר למחלקת הגבייה נתונים אודות גודל הנכסים ובצע חישובי ארנונה עפ"י צו הארנונה

במסגרת זו נעשה פיקוח על שינויים ותוספות בנייה אשר דורשים עדכון בחיובי הארנונה.

חישובי הארנונה מבוצעים על בסיס תכניות מאושרות של היתרי הבנייה ותוך בדיקה פיסית של הנכס. חישוב ארנונה ראשון יתבצע עם אכלוס הבית ועדכון חישובי ארנונה יתבצע מעת לעת בהתאם לתוספות בנייה, שינויים פנימיים, מכירה של נכס או בדיקה אקראית בתיאום מראש.

מים

הגוף המטפל בכל נושאי המים של כפר ורדים הוא תאגיד המים האזורי – מעיינות זיו. בחאריות התאגי כלל התחזוקה, שדרוג ופיתוח של תשתיוטת הביוב ובמים של כפר ורדים. התאגיד אחראי על התשתיות האזוריות וכולל 4 מתקני מיים ראשיים, 16 תחנות סניקה לשופכין כאשר מכון טיהור נט"ש נענתון מטפל במי השופכין של כפר ורדים יחד עם מספר רשויות נוספות באזור. באתר מעיינות זיו תוכלו למצוא מידע על תעריפי המים, הסברים למילוי טפסים טפסים מכוונים ועוד. קושור לאתר התאגיד ניתן למצוא בעמוד זה – מידע לתושב