Close Button
Emergency Image
skyblue flower

מדיניות הפרטיות

אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של המועצה המקומית ,תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. וסוקרת, בין השאר, את האופן שבו משתמש אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

רישום

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ואתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

מאגרי מידע ושימוש במידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

·  כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים – כדוגמת (אך לא רק) דואר אלקטרוני ופורומים – וכן במשחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.

·  לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.

·  לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך (כולל מודעות).

·  אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר לתיבת דואר אלקטרונית המשמשת אותך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי. אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

·  ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

·  לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

·  לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

העברת מידע לצד שלישי

אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

·  בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com , או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת אתר כפר ורדים –www.kfarvradim.com ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.

·   אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;

·  אם יתקבל בידי אתר כפר ורדים –www.kfarvradim.com צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

·  בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com;

·  בכל מקרה שאתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

עוגיות Cookies

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתרי המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

אבטחת מידע

אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com מיישמ מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com לא מתחייב  שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com ימחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com לשם ניהול עסקיו – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להשמר באתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה אתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לאתר כפר ורדים – www.kfarvradim.com לפעול כאמור.

כללי

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת,לגברים ונשים כאחד ללא הבדל כל שהוא.

26/11

27/11

28/11