Close Button
Emergency Image

מחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה אחראית על מדיניות הבניה והפיתוח בכפר ורדים. המחלקה מהווה סמכות מקצועית בכל הנושאים ההנדסיים הקשורים בתכנון ופיתוח המרחב הציבורי, אישורי תכניות בנייה, תנועה, בטיחות, מבני ציבור וחזות הכפר.

פעילות מחלקת הנדסה:

שוטף: 

טיפול בנושאים שוטפים של פיקוח בנייה, ארנונה, בדיקה ואישור תכניות, אחזקה, בטיחות המרחב הציבורי, תנועה וחנייה וקשר עם גופים ציבוריים אשר עוסקים בתחום ההנדסה.

פיתוח: 

המחלקה עוסקת בפיתוח והקמת של תשתיות ציבוריות לשכונות מגורים, הקמת מבני ציבור, הקמת גנים ציבוריים, הנגשת המרחב הציבורי, שיפור התשתיות והקמת תשתיות חדשות.

תכנון ארוך טווח:

מחלקת הנדסה עוסקת בתכנון אסטרטגי ותכנון ארוך טווח בכל הקשור לצמיחה הדמוגרפית של כפר ורדים ותכנון סטטוטורי תוך עדכון וייזום תכניות בניין (תב"ע) עיר חדשות וקיימות.

רישוי בנייה

מחלקת ההנדסה בכפר ורדים היא חלק ממרחב תכנון משותף של הועדה המרחבית מעלה הגליל במעונה. הליכי הרישוי מתנהלים בד בבד ובאישור שני הגורמים.  הסמכות למתן היתרי בנייה נתונה לוועדה המרחבית. בקשה להיתר בנייה מתבצעת מול הועדה המרחבית והוועדה המרחבית מבקשת את חוות דעת של מחלקת הנדסה במועצה. למידע נוסף והכוונה ניתן לפנות למחלקת הנדסה.

קישור לאתר הועדה 

אישור אכלוס (טופס 4)

טופס 4 מונפק ע"י הועדה המרחבית לתכנון ובנייה.

תנאי לטופס 4 הינו אישור של מחלקת הנדסה. לצורך אישור יש להזמין את מהנדס המועצה או מי מטעמו לסיור בנכס ולאחר שהושלמו כל הדרישות שנדרשו בשלב היתר הבנייה ו/או דרישות נוספות לגופו של עניין.

במעמד זה ייבדק הנכס לצורך חישובי ארנונה.

ארנונה

מחלקת הנדסה אחראית להעביר למחלקת הגבייה נתונים אודות גודל הנכסים ובצע חישובי ארנונה עפ"י צו הארנונה במסגרת זו נעשה פיקוח על שינויים ותוספות בנייה אשר דורשים עדכון בחיובי הארנונה.

חישובי הארנונה מבוצעים על בסיס תכניות מאושרות של היתרי הבנייה ותוך בדיקה פיסית של הנכס. חישוב ארנונה ראשון יתבצע עם אכלוס הבית ועדכון חישובי ארנונה יתבצע מעת לעת בהתאם לתוספות בנייה, שינויים פנימיים, מכירה של נכס או בדיקה אקראית בתיאום מראש.

בנייה ושיפוצים

תושבים אשר מעוניינים לבצע שיפוץ או  תוספת בנייה בביתם נדרשים להגיש בקשה להיתר בעבודות הטעונות היתר בנייה. במקביל בכל עבודה של שיפוץ או תוספת בנייה התושב מחויב בהודעה למחלקת הנדסה ובהפקדת ערבות עם התחייבות לשמירה על המרחב הציבורי וכללי עבודת קבלנים בתחומי כפר ורדים.

נושא הפיקוח מתחלקת לשני נושאים עיקריים:

באחריות הועדה המרחבית לתכנון ובנייה:

פיקוח של הועדה המרחבית לתכנון ובנייה בנושא התאמה של העבודות בשטח להיתרי הבנייה שניתנו לרבות אכיפה לעניין חוק התכנון והבנייה.

 

באחריות מחלקת הנדסה: אכיפה בכל הקשור לשמירה על התשתית הציבורית (כבישים, מדרכות, תאורת רחוב, גינון וכו'). אכיפה בנושא ימים ושעות עבודה של קבלנים

 

בימים א' – ה' 7:00 – 19:00

ימי שישי וערבי חג 7:00 – 14:00

שבתות וחגים חל איסור על עבודות בנייה

דורון לבב - מהנדס המועצה
054-3895132