Close Button
Emergency Image

אירועים המוניים

אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף (למשל, אירועים בפארקים, בטיילת, ברחובות העיר, בכיכרות העיר, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת).

אירוע חד פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר.
בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש במחלקת רישוי עסקים ם 45 יום לפני האירוע.

לבקשה יש לצרף תכנית עסק, המשולבת בתכנית בטיחות, ונספח בטיחות ערוכים וחתומים בידי בעל מקצוע מוסמך מורשה נגישות ומהנדס בטיחות.

התכניות ייבדקו בידי מהנדס המועצה ורק לאחר שמהנדס המועצה יאשר את התכניות בחתימתו, יהיה ניתן להגיש את הבקשה.

לתכנית יצורף נספח בטיחות מפורט בו יפורטו כל בעיות הבטיחות ופתרונותיהן בסידורי בטיחות באתר. המהנדס הבטיחות  יידרש להכין דו"ח בסיום הביקורת שלו באתר, שיוגש בחתימת ידו, ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח, בסמוך לתחילת האירוע.

שימו לב!
לאירוע פרטי הנערך בשטח ציבורי, נדרש אישור מנכ"ל המועצה.

לקבלת האישור יש לפנות במייל ל: [email protected]

מיד עם הגשת הבקשה, יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור, כדי שיוכל לתאם את מועדי הביקור שלהם באתר ואת הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.

מגיש הבקשה יתאם סיור ספקים  (יועץ בטיחות, קונסטרוקטור, חשמלאי, משטרה, מפיק טכני ורישוי עסקים) 4 שעות לפני תחילת האירוע .

רישיון העסק יינתן רק לאחר  אישור סופי של נציג המשטרה וקבלת כל האישורים הסופיים הנדרשים.