Close Button
Emergency Image

בית חינוך תפן, נוסד כבית ספר "אלטרנטיבי" ברוח דמוקרטית לתלמידים מעיירות פיתוח, ישובים קהילתיים, כפרים ערביים, מושבים ועוד, כשלושים יישובים שונים השייכים לחמש עשרה רשויות מקומיות. בבית הספר לומדים כ- 600 תלמידים מגן ועד כתה י"ב ובנוסף שולבו גם כיתות חינוך מיוחד. אבני היסוד המרכזיות של תפן הן:

  • רצף גילי והטרוגניות – בית הספר תפן כולל בין כתליו ילדים מגיל גן ועד כיתה יב', וכן כיתות לילדים אוטיסטים וילדי CP .המרחב הרב גילי יוצר סביבה טבעית של התחנכות, ובה מרחב גדול של אפשרויות למידה והתנסות בתוך קבוצת השווים.
  • אינטימיות – בית הספר בנוי בצורה צרה וארוכה, באופן מכוון. העובדה שבכל שכבת גיל מספר תלמידים קטן יחסית לבתי ספר אחרים, מאפשרות הכרות אינטימית בין המחנכים לבין התלמידים ועבודה חינוכית ארוכת טווח הנשענת על חניכה.
  • למידה משמעותית – בית הספר תפן אינו רואה את עצמו כמעביר ידע ובוחן, אלא כמפתח כישורי למידה חשיבה וחקר וכמשתמש בתהליכי הלמידה כאמצעי חינוכי לפיתוח יכולות, כישורים, ואישיות. בהתאם לכך מעוצבים תהליכי הלמידה בבית הספר
  • דיאלוג דמוקרטי ושיתופיות -מתוך האמונה באחריות האישית ומתוך הרצון לאפשר את התפתחותה בית הספר רואה בקהילה בכלל ובתלמיד בפרט שותפים בעיצוב אורח החיים בבית הספר, ומקיים תרבות דיאלוגית ומשתפת בעלת מאפיינים דמוקרטיים במרחב גדול של תחומים.

 

בית הספר מחולק לשלוש חטיבות מרכזיות :

חטיבת היסודי והגיל הרך – החטיבה בנויה משני גנים (גן פרפר וגן החלומות) וכיתה אחת מכל שכבה מ א' ועד ו'. סה"כ לומדים בחטיבה כ 200 ילדים.

חטיבת העל יסודי – בנויה משתי כיתות בשכבה מ ז' ועד יב'. בחטיבה יש 11 מגמות: מוזיקה, תיאטרון, מחול, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מכטרוניקה, חינוך גופני, ספרות (מוגבר), אומנות ותיירות.

חטיבת החינוך המיוחד – בחטיבה לומדים תלמידים ב 3 כיתות נכויות פיזיות (CP) ו3 כיתות תקשורת. הבוגרים של החטיבה נשארים ללמוד עד גיל 21. תלמידי החנ"מ אשר ניגשים לבגרות משתלבים בכיתות ובמגמות של בית הספר.

איתי דינר
מנהל בית ספר
04-9872551