Close Button
Emergency Image

בית חינוך "אמירים" הינו בי"ס שש שנתי מכיתה ז' ועד י"ב המציע מגוון מגמות איכותיות הן בתחום המדעים והן בתחום האומנויות. בביה"ס 18 כיתות אם, מתוכם 4 כיתות חנ"מ לקשיים רגשיים. ביה"ס מהווה מקום מוגן עבור כל באיו ומבטא את ערכי ה"חינוך האישי" בעשייה הקוגניטיבית, החברתית והרגשית תוך דיאלוג וחיבור משמעותי עם ההורים והקהילה.

אנו מדגישים את ערכי אהבת הארץ ומפתחים אצל תלמידנו אחריות חברתית ואישית.

בהוראה והלמידה אנו מעודדים למצוינות בתחומים מגוונים גם דרך למידת חקר  מתוך התאמה ומענה ליכולות התלמידים.

אנו מאמינים ביכולת של התלמידים ומאמינים בזכות של כל ילד להגשמה עצמית. בעזרת ה"חינוך האישי", המאפשר מפגשים של התלמידים עם המחנכים בקבוצות קטנות, אנו מעודדים את התלמידים להביא לידי ביטוי את הכישורים האישיים ומקנים להם כלים למימוש הפוטנציאל הטמון בכל אחד מהם.

דגש מיוחד ניתן בבית הספר לתחום הערכי-חברתי. התכנית החינוכית-חברתית כוללת מערך מגוון של פעילויות בנושאי חברה ותרבות המסייעים לנו להכשיר את התלמידים  להיות בוגרים בעלי מיומנויות למידה וחשיבה עצמאית, מעורבים ורגישים חברתית, תורמים ומשפיעים בקהילה.

שרון בינדר
מנהלת בית חינוך אמירים
04-9575466