Close Button
Emergency Image

מחלקת ההנדסה בכפר ורדים היא חלק ממרחב תכנון משותף של הועדה המרחבית מעלה הגליל במעונה. הליכי הרישוי מתנהלים בד בבד ובאישור שני הגורמים. הסמכות למתן היתרי בנייה נתונה לוועדה המרחבית. בקשה להיתר בנייה מתבצעת מול הועדה המרחבית והוועדה המרחבית מבקשת את חוות דעת של מחלקת הנדסה במועצה. למידע נוסף והכוונה ניתן לפנות למחלקת הנדסה.

אישור אכלוס (טופס 4)
טופס 4 מונפק ע"י הועדה המרחבית לתכנון ובנייה.
תנאי לטופס 4 הינו אישור של מחלקת הנדסה. לצורך אישור יש להזמין את מהנדס המועצה או מי מטעמו לסיור בנכס ולאחר שהושלמו כל הדרישות שנדרשו בשלב היתר הבנייה ו/או דרישות נוספות לגופו של עניין.
במעמד זה ייבדק הנכס לצורך חישובי ארנונה.

בנייה ושיפוצים
תושבים אשר מעוניינים לבצע שיפוץ או תוספת בנייה בביתם נדרשים להגיש בקשה להיתר בעבודות הטעונות היתר בנייה. במקביל בכל עבודה של שיפוץ או תוספת בנייה התושב מחויב בהודעה למחלקת הנדסה ובהפקדת ערבות עם התחייבות לשמירה על המרחב הציבורי וכללי עבודת קבלנים בתחומי כפר ורדים.

פיקוח בנייה
נושא הפיקוח מתחלקת לשני נושאים עיקריים:
באחריות הועדה המרחבית לתכנון ובנייה:
פיקוח של הועדה המרחבית לתכנון ובנייה בנושא התאמה של העבודות בשטח להיתרי הבנייה שניתנו לרבות אכיפה לעניין חוק התכנון והבנייה.
באחריות מחלקת הנדסה:
אכיפה בכל הקשור לשמירה על התשתית הציבורית (כבישים, מדרכות, תאורת רחוב, גינון וכו').