Close Button
Emergency Image

גזברות המועצה אחראית על כל משק הכספים ברשות בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה:

ניהול התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח + פיקוח ובקרה על ביצועם.

ניהול תזרים המזומנים.

ניהול החשבונות והדיווח הכספי.

ניהול השומה והגבייה.

ניהול השכר.

 

מחלקות יחידות הגזברות:

שםתפקידטלפוןכתובת מייל
אילן עמרם גזבר04-9076704gizbar@k-vradim.org.il
רותי וינר מנהלת גבייה04-9076714 ruth@k-vradim.org.il
זהבה כהן פקידת גבייה04-9076710zehavac@k-vradim.org.il
סאפי עאסימנה"ח ראשי 04-9076723 Safi@k-vradim.org.il
לירון אליהומנה"ח 04-9076712 liron@k-vradim.org.il
קלודין נבואניחשבת שכר 04-9076707klodeen@k-vradim.org.il

 

 

 

אילן עמרם
גזבר
04-9076704