Close Button
Emergency Image

גזברות המועצה אחראית על כל משק הכספים ברשות בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה:

ניהול התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח + פיקוח ובקרה על ביצועם.

ניהול תזרים המזומנים.

ניהול החשבונות והדיווח הכספי.

ניהול השומה והגבייה.

ניהול השכר.

ספי בארי
גזבר