Close Button
Emergency Image

ועדות המועצה

הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי – מקצועי של הרשות המקומית. הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים, מלבנים את הסוגיות שעומדות על סדר היום ומגבשים תהליכי עבודה והחלטות בהתאם לנושאים המועלים בוועדות.
להלן הוועדות במועצה המקומית כפר ורדים, לקבלת מידע על הוועדה יש ללחוץ על הקישור של ועדה זו:

ועדת הנהלה
ועדת הנהלה במועצה המקומית כפר ורדים
תפקיד ועדת הנהלה לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין ומילוי כל תפקיד אחר שיוטל עליה ע"י המועצה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
אייל שמואלי  יו"ר [email protected] 054-6431177
שרונה מאייר שלו [email protected] 050-6952112
עופר חלה [email protected] 052-9453257
טוביה ארז [email protected] 050-5314571
יואב ניצב [email protected] 054-6686308
יורם איילון [email protected] 050-4401010
קרן אדיב דרוקמן [email protected] 052-4899835
עופר כהן [email protected] 050-4447386

 

ועדת הנחות במועצה המקומית כפר ורדים

תפקידה של ועדת הנחות: קבלת בקשות להנחה, העברתן לגזבר ולמנהל מחלקת הרווחה לקבלת חוות דעתם ובסופו של תהליך קביעת הזכאות להנחה ושיעור ההנחה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
איתן היימן  יו"ר [email protected] 054-4250233
קרן דרוקמן אדיב [email protected] 052-4899835
ענת גנץ – מנהלת מחלקת רווחה [email protected] 052-5798042
עו"ד עדי הרטל [email protected] 04-9975028
ספי בארי – גזבר [email protected] 054-5618113
רותי וינר – מנהלת ארנונה [email protected] 052-2374455

ועדת איכות סביבה
ועדת איכות הסביבה היא ועדת חובה על פי חוק בכל סוגי הרשויות המקומיות, ותפקידה הוא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה. תפיסת פעילות בת קיימא מתייחסת לכל תחומי העשייה ברשות המקומית: בנייה, גינון, תעשיה, תחבורה, מים, ביוב, פסולת, חינוך, תעסוקה, פיתוח קהילתי ומנהל.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
קרן דרוקמן אדיב  – יו"ר [email protected] 052-4899835
אייל שמואלי [email protected] 054-6431177
טוביה ארז [email protected] 050-5314571
עופר כהן [email protected] 050-4447386
דורון לבב [email protected] 054-3895132
קרן אייזנברג [email protected]
אביבה קרבונרה [email protected] 052-6987715

ועדת ביקורת

תפקידי ועדת הביקורת: לדון בכל דו"ח ביקורת על המועצה שהוגש כדין, לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
איתן היימן  – יו"ר [email protected] 054-4250233
עו"ד עופר כהן [email protected] 050-4447386
טוביה ארז [email protected] 050-5314571

 

ועדת ערר לארנונה

תפקידי הוועדה: הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה של הרשות, לאחר שפנה אליו בהשגה על קביעת ארנונה כללית, רשאי לערור על תשובת מנהל הארנונה בפני ועדת הערר.

הוועדה רשאית לדון בערר ולהחליט על סמך החומר בכתב שהובא לפניה, רשאית להזמין בפניה את הצדדים, לדרוש תצהיר מבעל הדין לאימות העובדות עליהן הוא מסתמך ורשאית לדרוש מסמכים נוספים. החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תיערך בכתב ותיחתם על ידי חברי הוועדה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
עו"ד צור גלוזמן – יו"ר [email protected] 0546314117
עו"ד רוברט חן – מו"מ יו"ר הועדה [email protected] 052-4296710
יורם לוי  – חבר [email protected] 052-5797985
אורי אמיתי – חבר [email protected] 054-4619054

 

ועדת הנצחה

תפקיד הועדה: עיצוב תפיסת הנצחה בכפר ורדים, יזום ותכנון דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
יואב ניצב – יו"ר [email protected] 054-6686308
שרונה מאייר שלו – חברה [email protected] 050-6952112
מאיר גרינפלד – חבר [email protected] 052-4628293

 

ועדת ביטחון

תפקיד הועדה: להכין את הרשות לשעת חירום, מייעצת ומסייעת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום ברשות.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
עופר חלה – יו"ר [email protected] 052-9453257
אייל שמואלי – חבר [email protected] 054-6431177
תושיה סוחריאנו [email protected] 052-4296700


ועדת מכרזים

תפקידי ועדת מכרזים: לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישור

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
יורם איילון – יו"ר [email protected] 050-4401010
יואב ניצב – חבר [email protected] 054-6686308
עופר חלה – חבר [email protected] 052-9453257

 

ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)

תפקידי הועדה: הרשות המקומית אחראית בתחום שיפוטה, באמצעות וועדת מל"ח מקומית, לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי על פי הוראת החוק בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ולתוכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י וועדת מל"ח עליונה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
תמי חצ'ואל
אייל שמואלי – יו"ר [email protected] 054-6431177
תושיה סוחריאנו [email protected] 052-4296700
ספי בארי  [email protected] 054-5618113
דורון לבב [email protected] 054-3895132
אבו יוסף חוסין  [email protected] 052-4296686
עדנאן סלימאן  [email protected] 052-4296685
ענת גנץ [email protected] 052-5798042
חני יאיר  [email protected] 052-3429000
סאפי עאסי [email protected] 050-6720717
ערן גרטלר [email protected] 052-8702703
אילנה אלמוג [email protected] 052-4600453
ענת מינסטר [email protected] 052-3434728
יפה אליהו [email protected] 052-4296670
אבנר ברזילי  [email protected] 052-4296699
מיי-טל דרורי גנגרינוביץ [email protected] 054-5585803

 

ועדת חינוך

תפקידי הועדה : מייעצת ומפקחת על מערכת החינוך ברשות. הוועדה יוזמת, מגבשת, מקדמת ומייעצת לראש הרשות בתחומי חינוך.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
עופר כהן – יו"ר [email protected] 050-4447386
איתן היימן – חבר [email protected] 054-4250233

 

ועדת בינוי

תפקיד ועדת בינוי לבחון את כל תכניות הבנייה והפיתוח בישוב ובייחוד תכניות תב"ע, תכניות בינוי ומבני ציבור

 

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
טוביה ארז, יו"ר [email protected] 050-5314571
קרן דרוקמן אדיב [email protected] 052-4899835
דורון לבב [email protected] 054-3895132