Close Button
Emergency Image

חובות / זכויות

 • זכויות

  מידע מוקדם:
  להקמת עסק יש משמעויות כלכליות כבדות. לכן כדאי שתבדוק ברשות המקומית, בטרם התקשרת בקשר חוזי האם העסק טעון רישוי, עומד בדרישות חוקי התכנון והבנייה, מהם התנאים לקבלת הרישיון ומהן ההנחיות לאופן הגשת הבקשה.

   

  ערעור:
  ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לבית המשפט מחוזי / בית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רישיון, ביטול רישיון, או לגבי תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.

   

  השגה:
  ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לגורם הארצי המוסמך (גורם מאשר) לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו לדעתך.

   

  ביטול רישיון:
  ביטול רישיון עסקך יכול להתבצע רק לאחר שיתאפשר לך לשטוח את טענותיך בפני הרשות המקומית.

   

   

  חובות

  הצגת רישיון:
  החוק מחייב אותך להציג את רישיון העסק במקום בולט.

   

  עמידה בדרישות ובתנאי הרישוי:
  ראוי שתדע כי ביצוע חלקי של התנאים והדרישות של גורמי האישור לא יאפשרו לך לקבל רישיון עסק, השקעתך עלולה לרדת לטמיון והנך צפי לעונשים קבועים בחוק.
  גם לאחר קבלת הרישיון עליך לעמוד בכל הדרישות והתנאים הרשומים ברישיון (כגון: אישור כיבוי אש שנתי, רמה תברואית נאותה וכד').

   

  חידוש רישיון:
  עליך לחדש רישיון עסק  90 יום לפני פקיעת תוקפו, לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.

   

  זכות כניסה:
  הוראות החוק מתירות לכל גורמי האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו החוק.
  מחובתך להתיר כניסה זו!

   

  סגירת עסק:
  חובתך להודיע לרשות הרישוי בכתב על סגירת העסק.