Close Button
Emergency Image

במסגרת מהפכת המחזור המתרחשת מזה מספר שנים, חתמה המועצה לקראת סוף שנת 2012 על הסכם עם תאגיד המחזור ת.מ.י.ר שהוקם על מנת לסייע ליצרנים, ליבואנים ולרשויות המקומיות ליישם את חובותיהם במסגרת החוק להסדרת הטיפול באריזות משנת 2011. חברת ת.מ.י.ר תישא בעלויות הטיפול בפסולת האריזות, דבר שיוביל לחיסכון כספי של עשרות אלפי

שקלים בשנה מתקציב המועצה.

מטרתו העיקרית של חוק זה הינה להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד את מחזורה. המועצה בחרה במסלול הפרדה ל"זרמים ייעודיים" שמשמעותו הרחבת והעמקת השימוש במרכזי המחזור ביישוב בנוסף למחזור הקיים.

בשלב הראשוני יוצבו בארבע פינות מרכזיות ביישוב ארבעה פחים אפורים המיועדים למחזור מתכות וארבעה פחים סגולים המיועדים למחזור זכוכיות בנוסף לשני הפחים הירוקים המיועדים לפסולת נייר, קרטון ופלסטיק. במקביל, תפעל המועצה להגדלת מספר פינות המחזור ברחובות נוספים ביישוב.

 

פינוי אשפה ביתית לפי ימי פינוי