Close Button
Emergency Image

שפ"ח- שרות פסיכולוגי חינוכי

השרות הפסיכולוגי חינוכי בכפר ורדים הוא בשיתוף עם המועצה האזורית מעלה יוסף.

השירות ניתן מגיל טרום חובה ועד גיל 15, בשפ"ח  חמישה  פסיכולוגים חינוכיים מדריכים, מומחים ומתמחים ומזכירה הנותנים שירות למערכות החינוכיות  בכפר ורדים: גנים, בתי"ס יסודיים וחטיבות הביניים. השירות מוכר כמוסד להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית וכמרכז לאבחון ילדים ליקויי למידה.

התפיסה המקצועית של השירות הפסיכולוגי החינוכי

 

תפיסתנו  הפסיכולוגית החינוכית שמה בראש מעייניה את רווחתו ובריאותו הנפשית של התלמיד ורואה בכך  את הבסיס להתפתחות תקינה וללמידה על מכלול מרכיביה: הקוגניטיביים,  הרגשיים, ההתנהגותיים והחברתיים.

 

השירותים הניתנים ע"י הפסיכולוגים החינוכיים

– יעוץ והדרכה לצוות החינוכי ולצוות הטיפולי בכל הנוגע לרווחתם הרגשית של התלמידים.

– השתתפות במפגשים של צוות חינוכי וטיפולי לבניית תכנית התערבות טיפולית רב מקצועית לילדים המעלים צורך זה.

הדרכה ויעוץ להורים בכל הקשור לתפקוד ילדיהם במערכת החינוך ובבית.-

אבחון והערכה של ילדים בעלי קשיים  על פי הפניה מהמסגרת החינוכית. –

– אבחון והערכה של תלמידים ממסגרות  החינוך המיוחד ע"פ חוק החינוך המיוחד.

– יצירת קשר, היוועצות הדדית ושיתופי פעולה מקצועיים עם גורמים מחוץ למערכת החינוך בקשר לתלמידים (שירותים חברתיים , תחנות התפתחות הילד, שרותי בריאות הנפש).

– פעילויות הקשורות בחיזוק החוסן במערכת החינוך בפרט ובכפר ורדים  בכלל.

– התערבות במצבי לחץ וחרום ברמה המערכתית והפרטנית.

– התערבות כוללנית לגבי ילדים בסיכון הן ברמת המערכת והן ברמה הפרטנית.

– התערבות קבוצתית או כיתתית קצרת טווח במסגרת החינוכית בהתאם לצרכי המערכת.

– התערבות טיפולית פרטנית לילדים בסיכון ובמצוקה בהתאם לשיקול דעת מקצועי.

– השתתפות פסיכולוגים בוועדות סטטוטוריות כדוגמת ועדות רב מקצועיות , ועדות זכאות  ואיפיון  וועדות שיבוץ של אגף החינוך.

– השתתפות בוועדות היגוי רשותיות.

למי מיועד השירות

לתלמידים במסגרות החינוך השונות בעיר.

לצוותי החינוך העובדים במערכת החינוך העירונית.

להורים ולמשפחות.

למובילים את מערכת החינוך ברשות.

 

כיצד מתבצעת הפניה לשירות הפסיכולוגי החינוכי:

 

בדרך כלל באמצעות גננת, יועצת, מנהלת או גורם אחר מהצוות החינוכי שבבית-הספר.   *

* תיתכן גם פניה ישירה על ידי ההורים. במקרה זה שיקול הדעת של הפסיכולוג, תוך שיתוף והתייעצות עם ההורים, יקבע את הקשר הרצוי שבין המשפחה למערכת החינוכית ולשירות הפסיכולוגי החינוכי.

 

מנהלת השרות הפסיכולוגי:

 אלוירה נחמד

מומחית  מדריכה בפסיכולוגיה חינוכית