מאגר יועצים

מועצה מקומית כפר ורדים מנהלת רשימות מציעים בתחומים שונים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז

לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח -1987 ובהתאם לנוהל משרד הפנים מס` 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן: "הרשימה").

מובהר, כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לאיזה מהרשימות כדי להבטיח ליועץ את רישומו ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו״מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום _____  בשעה 15:00.

לצפייה בחוזה יעוץ

להלן שלבי הגשת המועמדות להיכלל במאגר:

שלב א`: הורדה של מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר:

-נספח א'- בקשה להיכלל במאגר יועצים כללי - 

-נספח ב'- תצהיר בהתאם לסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים-

-נספח ג'- נוהל בדיקה למניעת חשש לניגוד עניינים-

-נספח ד' – אישור קיום ביטוחי-

שלב ב` : מילוי הטפסים במסמכי ההזמנה על כלל הפרטים הנדרשים שם, חתימה על מסמכי ההזמנה בכל עמוד וצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים במסמכי ההזמנה.

שלב ג` : סריקה של הטפסים והמסמכים שמולאו בשלב ב` לקובץ PDF אחד שגודלו לא יעלה על 10 MB.

שלב ד` : מילוי הטופס שלהלן (טופס אלקטרוני) וצירוף קובץ ה-PDF משלב ג`

שלב ה` : אישור רישום (סימון V), הקלדת קוד אבטחה ושליחה.

הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תפורסם באתר המועצה. באחריות המציע לעקוב אחר הפרסום באתר האינטרנט של המועצה.

טופס להזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים-
נא למלא שדות חובה *

גודל קובץ מותר: 97.66 MB מספר קבצים שנותרו: 1