Close Button
Emergency Image

תושבים יקרים,

אני גאה להציג את זירת השקיפות של כפר ורדים.

אני מאמין בשקיפות מלאה, בשותפות הקהילה, בדיאלוג ומעורבות, לא כסיסמה אלא כתפיסת עולם.

שקיפות הינה שומרת סף הטובה ביותר, תורמת למנהל תקין ומהווה אבן יסוד בזכות הציבור לדעת.

אתר האינטרנט שלנו הינו ערוץ קשר חשוב בין המועצה לתושבים בשגרה ובחירום, ומהווה בסיס משמעותי בחיזוק המעורבות הציבורית והקהילתית של תושבי כפר ורדים.

בזירת השקיפות תוכלו להיחשף למגוון רחב של נתונים ולעקוב מקרוב על העשייה במועצה, בשקיפות, נוחות ונגישות.

מועצה מקומית כפר ורדים רואה חשיבות עליונה בהנגשת המידע הציבורי, לשימוש הציבור. המועצה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לכם, התושבים, להבין את הפעילות ואת מדיניות המועצה.

כפר ורדים עומד בפני אתגרים ומשימות רבות וכולם ינוהלו בשקיפות מלאה ובשיתוף הציבור.

שלכם,

אייל שמואלי
ראש המועצה המקומית כפר ורדים

PDF Doc
סטטוס קו הזנת מים - כפר ורדים - חודש יוני 2020
PDF Doc PDF Doc
דוח מבקר המועצה
בקרוב
דוח תלונות הציבור
בקרוב
פרוטוקול הוועדה לתכנון ולבניה
פרוטוקול ועדת תמרור
PDF Doc
ועדת תמרור- סיכום פגישה מס' 2020/05
PDF Doc PDF Doc
דוחות כספיים של הוועדה לתכנון ולבניה
תקציב הוועדה
PDF Doc
תקציב הוועדה 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב הוועדה 2020
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת חינוך
בקרוב
נתוני שיקוף אשכול גנים
בקרוב
נתוני שיקוף בית חינוך יסודי "קשת"
בקרוב
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "אמירים"
בקרוב
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "תפן"
בקרוב
אישורי בטיחות מוסדות חינוך
2019-2020
בקרוב
PDF Doc
בית ספר אמירים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר קשת +אולם ספורט קשת
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן בוגר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן דרור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן חוחית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן ניסוי-חלונות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן סנונית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן עפרוני
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן פשוש
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן צעיר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פעוטוני החורש
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אולם ספורט חדש
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ישיבות מועצה
2012-2020
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 18/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 20/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 21/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 17/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 16/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 15/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 14/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 13/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 09/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 08/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 07/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 06/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 05/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 04/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 03/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 14/13 מיום 15/9/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/12
PDF Doc PDF Doc
הזמנות לישיבת מועצה
2019-2020
PDF Doc
8.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
3.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
1.19
PDF Doc PDF Doc
הסכמים קואליציוניים
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת אופק בתנועה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת כפר ורדים בלב
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת כפר ורדים ירוק
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת מעוף
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
בקרוב
ימי פינוי גזם וגרוטאות
PDF Doc
ימי פינוי גזם
PDF Doc PDF Doc
הסברה בנושא הדברת מזיקים
בקרוב
פקיד היערות כריתת עצים
PDF Doc
כריתת עץ
PDF Doc PDF Doc
מיקום פינות מחזור
PDF Doc
מיקום פינות מחזור
PDF Doc PDF Doc
פרטי הממונה על חופש המידע
PDF Doc
הסבר ופרטי הממונה
PDF Doc PDF Doc
דוח שנתי העמדת מידע לציבור
2018-2019
PDF Doc
דוח שנתי 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח שנתי 2018
PDF Doc PDF Doc
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור
PDF Doc
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2019
PDF Doc PDF Doc
תקציב
2018-2020
PDF Doc
תקציב מפורט - מועצה מקומית כפר ורדים 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב מפורט - מועצה מקומית כפר ורדים 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2018
PDF Doc PDF Doc
תקציב המרכז הקהילתי
בקרוב
דוחות כספיים מבוקרים
בקרוב
צו הארנונה
2018-2020
PDF Doc
צו הארנונה 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח שנתי 2018
PDF Doc PDF Doc
דוח לתושב
בקרוב
מכרזים לפי סעיף 3 (8)
PDF Doc
פארק המשפחה - מכרז פומבי 04/2020 למתן שירותי תכנון להקמת פארק המשפחה בכפר ורדים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פארק המשפחה - תשובות לשאלות הבהרה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פארק המשפחה - פרוטוקול סיור מכרז
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז- התקנת מתקני כושר
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
התקנת מתקני כושר - תשובות לשאלות הבהרה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
רכישה והצבה של קונטיינרים - תשובות לשאלות הבהרה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז מועמדות לתפקיד רכז רישוי כפר ורדים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז חיצוני לתפקיד מבקר מועצה וממונה על תלונות הציבור
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת מכרזים
בקרוב
וועדת השלושה
PDF Doc
פרוטוקול ועדת השלושה
PDF Doc PDF Doc
קולות קוראים
בקרוב
חוקי עזר מסמכים
בקרוב
פרטי רכז נגישות
בקרוב
מבני ציבור מונגשים
בקרוב
תשתיות ומתקנים מונגשים
בקרוב
ממונה על רישוי עסקים: מוטי מזרחי 0524296689 moty@k-vradim.org.il
ממונה על אזרחים ותיקים: ענת גנץ מנהלת המחלקה לשרותיים חברתיים 052-5798042 anatg@k-vradim.org.il
סער גולדשלגר 0524-296702 SaarG@k-vradim.org.il
אין תוצאות מתאימות
 Roses Banner