Close Button
Emergency Image

תושבים יקרים,

אני גאה להציג את זירת השקיפות של כפר ורדים.

אני מאמין בשקיפות מלאה, בשותפות הקהילה, בדיאלוג ומעורבות, לא כסיסמה אלא כתפיסת עולם.

שקיפות הינה שומרת סף הטובה ביותר, תורמת למנהל תקין ומהווה אבן יסוד בזכות הציבור לדעת.

אתר האינטרנט שלנו הינו ערוץ קשר חשוב בין המועצה לתושבים בשגרה ובחירום, ומהווה בסיס משמעותי בחיזוק המעורבות הציבורית והקהילתית של תושבי כפר ורדים.

בזירת השקיפות תוכלו להיחשף למגוון רחב של נתונים ולעקוב מקרוב על העשייה במועצה, בשקיפות, נוחות ונגישות.

מועצה מקומית כפר ורדים רואה חשיבות עליונה בהנגשת המידע הציבורי, לשימוש הציבור. המועצה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לכם, התושבים, להבין את הפעילות ואת מדיניות המועצה.

כפר ורדים עומד בפני אתגרים ומשימות רבות וכולם ינוהלו בשקיפות מלאה ובשיתוף הציבור.

שלכם,

אייל שמואלי
ראש המועצה המקומית כפר ורדים

פרוטוקול ישיבות מועצה
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 7.24 8.7.24
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 6.24 30.6.24
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 5.24 30.6.24
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 4.24 10.6
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3-24 2.5.24
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 1-24 8.1.24
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2.24 27.3
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 11-23 9.10.23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה שלא מן המניין 14.23 מיום 30.11.23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 13.23 מיום 13.11.23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה 12-23 מיום 29.10.23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 9.23 מיום 11.9.23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה שלא מן המנין 8.23, 23.8.23 – ישיבת הזדהות ובחירת ועדת הבחירות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 7/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 6/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 5/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 4/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 3/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 2/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה 1/23 – אישור תקציב
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 9-22 18.9.22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 12-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 11-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 10-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 8-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 7-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 6-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 5-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 3-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 2-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 11-21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 10-21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 10-21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 9.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישבת מ ועצה מן המניין 8.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 7.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 6.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 5.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 4.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבות מועצה 2.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-שלא-מן-המניין-1.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-12.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-10.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקל-ישיבת-מועצה-11.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-3.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-8.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-9.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 18/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 20/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 21/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 17/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 16/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 15/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 14/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 13/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 09/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 08/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 07/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 06/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 05/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 04/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 03/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 14/13 מיום 15/9/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/12
PDF Doc PDF Doc
הזמנות לישיבת מועצה
2019-2021
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3-23 13.2.23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה 7.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה מן המניין 6.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה שלא מן המניין 5.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה מן המניין 4.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת מועצה מן המניין 3.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת מועצה שלא מן המנייו
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון-לישיבת-מועצה-שלא-מן-המניין-1.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
12.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
11.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
10.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
9.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
8.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
3.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
1.19
PDF Doc PDF Doc
הסכמים קואליציוניים
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת כפר ורדים ירוק
PDF Doc PDF Doc
ועדת הנהלה (חובה)
יו"ר : אייל שמואלי / חברי ועדה: קרן דרוקמן אדיב, איתן היימן, דלית איינהורן, יואב ניצב, ניר שילה, גילי קרפילובסקי-שחר, שי זלצר
ועדת ביקורת (חובה)
יו"ר : מריסה שפר / חברי ועדה: איתן היימן, יואב ניצב
PDF Doc
ועדת ביקורת 11.4.22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת ביקורת 22.6.22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת ביקורת 9.3.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת ביקורת 5.11.19
PDF Doc PDF Doc
ועדת השלושה
PDF Doc
התקשרות רכבי ליסינג
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
רכישת גנרטור לשעת חירום
PDF Doc PDF Doc
ועדת מכרזים (חובה)
יו"ר : שי זלצר / חברי ועדה: קרן דרקומן אדיב, יואב ניצב, ניר שילה
PDF Doc
מכרז פומבי 1.19 מיתוג, שיווק, הפקה ופרסום
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 2.19 הסדרת מעגל תנועה כביש 38 דרך ההר
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 3.19 קירוי מעבר בית ספר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 4.19 עבודות הנחת קו אספקת המים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 5.19 ביטוחי הרשות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 6.19 ביצוע מעגל תנוע כביש 38 דרך ההר
PDF Doc PDF Doc
ועדת ערר לארנונה (חובה)
יו"ר : עו"ד עופר כהן / חברי ועדה: דלית איינהורן, ניר שילה, גילי קרפילובסקי שחר
ועדת הנחות (חובה)
יו"ר : גילי קרפילובסקי שחר / חברי ועדה: איתן היימן, ענת גנץ, יועמש המועצה, גזבר המועצה
ועדת תמיכות (חובה)
יו"ר: קרן דרוקמן אדיב / חברי ועדה: דלית איינהורן, ניר שילה, גילי קרפילובסקי שחר
ועדת הנצחה (חובה)
יו"ר : מריסה שפר / חברי ועדה: טרם נבחרו
PDF Doc
וועדת הנצחה 30.6.20
PDF Doc PDF Doc
ועדת איכות הסביבה (חובה)
יו"ר: יואב ניצב / חברי ועדה: קרן דרוקמן אדיב, דלית איינהורן, שי זלצר, יריב ליביליה, פיני ברודצקי, עופר יעקב, אילנית מאיס
PDF Doc
ישיבה מיום 15.7.24
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבה מיום 10.6.24
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטקול ישיבה מיום 9.8.2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטקול ישיבה מיום 4.8.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 21.04.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 4.4.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1.7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 26.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 7.4.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 21.7.19
PDF Doc PDF Doc
ועדה למאבק בנגע הסמים (חובה)
יו"ר : גילי קרפילובסקי שחר / חברי ועדה: סתיו מילטר, נירית אושר, תמי חצ'ואל, גלית פטשניק, אנג'ל מנגוני, ליאת גולדנברג
PDF Doc
פרוטוקול וועדה למאבק בנגע הסמים ומיגור האלימות 11.1.2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדה למאבק בנגע הסמים ומיגור האלימות 22.8.21
PDF Doc PDF Doc
ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)
יו"ר : אייל שמואלי / חברי ועדה: ניר שילה, תמי חצ'ואל, תושיה סוחריאנו, סער גולדשלגר, מפקדי כיתות הכוננות
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח 9.5.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
9.6.21 פרוטוקול וועדת מלח 7.6.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועד מלח מיום 26.4.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח מיום 18.6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח מיום 3.11.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח מיום 19.6.19
PDF Doc PDF Doc
ועדה למיגור אלימות (חובה)
יו"ר : אייל שמואלי / חברי ועדה: גילי קרפילובסקי שחר, ניר שילה, תמי חצ'ואל, ענת גנץ, חני יאיר,
ועדה להקצאת מקרקעין
יו"ר : עו"ד הילה כהן שלמה / חברי הועדה : שי זלצר, תמי חצ'ואל, דורון לבב, דוד רנוב, יועמש המועצה, גזבר המועצה
ועדת חינוך
PDF Doc
פרוטוקל ועדת חינוך מיום 13.10.21
PDF Doc PDF Doc
ועדת תמרור
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה 8.2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס' 12.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס' 6.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס' 10.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת תמרור- סיכום פגישה מס' 05/2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס 10.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור -סיכום פגישה מס' 11.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת תמרור- סיכום פגישה מס' 11/2019
PDF Doc PDF Doc
ועדת לבחירת שמות רחובות
יו"ר : שרונה שלו מאייר / חברי ועדה: קרן אדיב דרוקמן, איתן היימן, תמי חצ'ואל, דורון לבב.
בשנים 2021-2023 עסקה המועצה בבניית תוכנית אסטרטגית לכפר ורדים, בניית התוכנית נעשתה לאחר שיתוף הציבור בנושאים שונים שעלו על הפרק ואלו הן תוצריה
PDF Doc
תוכנית אסטרטגית 2023
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
קול קורא למזכירים 2023
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תוכנית שנתית 2022-תעסוקה שווה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פארק אקולוגי מצגת
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים הנחיות מרחביות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
סטטוס קו הזנת מים - כפר ורדים - חודש יוני 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
קו הזנת מים, דוח סטטוס לחודש אוקטובר 2020
PDF Doc PDF Doc
תקציב
PDF Doc
תקציב 2023
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תמצית תקציב 2023
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2022 תמצית - סופי
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2022 מפורט - סופי
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2021 סופי - תמצית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2021 סופי - מפורט
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב מפורט - מועצה מקומית כפר ורדים 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב מפורט - מועצה מקומית כפר ורדים 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2018
PDF Doc PDF Doc
דוחות כספיים מבוקרים
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2018
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2017
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2016
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי מבוקר 2015
PDF Doc PDF Doc
צו הארנונה
PDF Doc
צו ארנונה 2024
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו ארנונה 2023
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכתב הסבר להוספת סיווג
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח שנתי 2018
PDF Doc PDF Doc
דוח לתושב
PDF Doc
דוח כספי 2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי 2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תמצית דוחות כספיים 2020
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול הוועדה לתכנון ולבניה
PDF Doc
פרוטוקול 6.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 26.2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 29.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ה5.7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 20.5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תיקון בסעיפים לפרוטוקול 29.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 2.4.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 25.9.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 28.11.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 26.6.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 29.5.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 31.7.19
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 9.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 08.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 07.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 6.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 05.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 04.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 03.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 02.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 01.2020
PDF Doc PDF Doc
דוחות כספיים של הוועדה לתכנון ולבניה
תקציב הוועדה
PDF Doc
תקציב הוועדה 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב הוועדה 2020
PDF Doc PDF Doc
הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה המקומית שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות נגישות
PDF Doc
PDF Doc PDF Doc
אזור תעסוקה משותף מעלות-כפר ורדים
PDF Doc
PDF Doc PDF Doc
שיבוץ לגנים תשפ"ג
PDF Doc
שיבוץ לגנים תשפ"ג
PDF Doc PDF Doc
נתוני שיקוף אשכול גנים
PDF Doc
אשכול גנים 2021-2022
PDF Doc PDF Doc
נתוני שיקוף בית חינוך יסודי "קשת"
PDF Doc
בית ספר קשת 2021-2022
PDF Doc PDF Doc
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "אמירים"
PDF Doc
בית ספר אמירים 2021-2022
PDF Doc PDF Doc
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "תפן"
בקרוב
אישורי בטיחות מוסדות חינוך
2019-2020
PDF Doc
כפר ורדים פעוטוני החורש אישור בטיחות משרד העבודה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן צעיר תפן אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן פשוש אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן עפרוני אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן סנונית אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן ניסויי חלונות אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן חוחית אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן דרור אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן בוגר תפן אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים בית ספר תפן על יסודי אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים בית ספר תפן יסודי אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים בית ספר קשת אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים בית ספר אמירים אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אישור בטיחות אמירים 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אישור בטיחות בית ספר קשת ואולם ספורט 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אישור בטיחות בית ספר תפן 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אישור בטיחות בית ספר תפן 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן בוגר תפן 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן חוחית 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן פשוש 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן סנונית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן עפרוני
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן דרור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר אמירים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר קשת +אולם ספורט קשת
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן בוגר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן דרור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן חוחית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן ניסוי-חלונות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן סנונית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן עפרוני
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן פשוש
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן צעיר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פעוטוני החורש
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אולם ספורט חדש
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר סלילת רחובות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר - תיעול
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר שצ"פ
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר לשמירה על הסדר והניקיון
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר אגרת ביוב
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר אגרת תעודת אישור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר הסדרת שמירה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר העמדת רכב וחנייתו
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר הצמדה למדד
PDF Doc