Close Button
Emergency Image

תושבים יקרים,

אני גאה להציג את זירת השקיפות של כפר ורדים.

אני מאמין בשקיפות מלאה, בשותפות הקהילה, בדיאלוג ומעורבות, לא כסיסמה אלא כתפיסת עולם.

שקיפות הינה שומרת סף הטובה ביותר, תורמת למנהל תקין ומהווה אבן יסוד בזכות הציבור לדעת.

אתר האינטרנט שלנו הינו ערוץ קשר חשוב בין המועצה לתושבים בשגרה ובחירום, ומהווה בסיס משמעותי בחיזוק המעורבות הציבורית והקהילתית של תושבי כפר ורדים.

בזירת השקיפות תוכלו להיחשף למגוון רחב של נתונים ולעקוב מקרוב על העשייה במועצה, בשקיפות, נוחות ונגישות.

מועצה מקומית כפר ורדים רואה חשיבות עליונה בהנגשת המידע הציבורי, לשימוש הציבור. המועצה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לכם, התושבים, להבין את הפעילות ואת מדיניות המועצה.

כפר ורדים עומד בפני אתגרים ומשימות רבות וכולם ינוהלו בשקיפות מלאה ובשיתוף הציבור.

שלכם,

אייל שמואלי
ראש המועצה המקומית כפר ורדים

PDF Doc
תוכנית שנתית 2022-תעסוקה שווה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח מבקר המדינה לפערים בצפון
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פארק אקולוגי מצגת
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים הנחיות מרחביות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מיזם חלוקת תווי מזון משרד הפנים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
סטטוס קו הזנת מים - כפר ורדים - חודש יוני 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
קו הזנת מים, דוח סטטוס לחודש אוקטובר 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
נתונים עדכנים בדיווחי סיטי קונקט
PDF Doc PDF Doc
מבקרת המועצה
רונית אפסון – מבקרת המועצה וממונה תלונות הציבור mevaker@k-vradim.org.il טלפון: 049076705
PDF Doc
הסבר על עבודת המבקר
PDF Doc PDF Doc
דוח מבקר המועצה
בקרוב
דוח תלונות הציבור
PDF Doc
טופס הגשת תלונה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תלונות הציבור - הגשת תלונה - הסבר
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול הוועדה לתכנון ולבניה
PDF Doc
פרוטוקול 6.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 26.2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 29.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ה5.7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 20.5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תיקון בסעיפים לפרוטוקול 29.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 2.4.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 25.9.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 28.11.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 26.6.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 29.5.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 31.7.19
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת תמרור
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס' 10.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פרישה מס' 6.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור -סיכום פגישה מס' 11.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס 10.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת תמרור- סיכום פגישה מס' 11/2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת תמרור- סיכום פגישה מס' 05/2020
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 08.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 07.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 6.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 05.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 04.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 03.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 02.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 01.2020
PDF Doc PDF Doc
דוחות כספיים של הוועדה לתכנון ולבניה
תקציב הוועדה
PDF Doc
תקציב הוועדה 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב הוועדה 2020
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת חינוך
PDF Doc
פרוטוקל ועדת חינוך מיום 13.10.21
PDF Doc PDF Doc
נתוני שיקוף אשכול גנים
בקרוב
נתוני שיקוף בית חינוך יסודי "קשת"
בקרוב
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "אמירים"
בקרוב
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "תפן"
בקרוב
אישורי בטיחות מוסדות חינוך
2019-2020
בקרוב
PDF Doc
בית ספר אמירים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר קשת +אולם ספורט קשת
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן בוגר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן דרור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן חוחית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן ניסוי-חלונות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן סנונית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן עפרוני
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן פשוש
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן צעיר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פעוטוני החורש
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אולם ספורט חדש
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ישיבות מועצה
2012-2020
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 9.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישבת מ ועצה מן המניין 8.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 7.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 6.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 5.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 4.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבות מועצה 2.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-שלא-מן-המניין-1.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-12.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-10.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקל-ישיבת-מועצה-11.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-3.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-8.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-9.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 18/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 20/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 21/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 17/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 16/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 15/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 14/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 13/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 09/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 08/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 07/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 06/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 05/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 04/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 03/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 14/13 מיום 15/9/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/12
PDF Doc PDF Doc
הזמנות לישיבת מועצה
2019-2021
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה 7.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה מן המניין 6.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה שלא מן המניין 5.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה מן המניין 4.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת מועצה מן המניין 3.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת מועצה שלא מן המנייו
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון-לישיבת-מועצה-שלא-מן-המניין-1.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
12.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
11.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
10.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
9.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
8.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
3.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
1.19
PDF Doc PDF Doc
הסכמים קואליציוניים
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת אופק בתנועה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת כפר ורדים בלב
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת כפר ורדים ירוק
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת מעוף
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
PDF Doc
רוטוקול-ועדת-איכות-הסביבה-21.04.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 4.4.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1.7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 26.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 7.4.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 21.7.19
PDF Doc PDF Doc
ימי פינוי גזם וגרוטאות
PDF Doc
ימי פינוי גזם
PDF Doc PDF Doc
הסברה בנושא הדברת מזיקים
PDF Doc
המלצות טיפול ומניעת יתושים ברשת
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכתב ראשי רשויות פתיחת עונה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טיגריס אסייני
PDF Doc PDF Doc
פקיד היערות כריתת עצים
PDF Doc
כריתת עץ
PDF Doc PDF Doc
מיקום פינות מחזור
PDF Doc
מיקום פינות מחזור
PDF Doc PDF Doc
פרטי הממונה על חופש המידע
PDF Doc
הסבר ופרטי הממונה
PDF Doc PDF Doc
דוח שנתי העמדת מידע לציבור
PDF Doc
דוח-שנתי-העמדת-מידע-לציבור-2020.
PDF Doc PDF Doc
2018-2019
PDF Doc
דוח שנתי 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח שנתי 2018
PDF Doc PDF Doc
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור
PDF Doc
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2019
PDF Doc PDF Doc
תקציב
2021
2018-2020
PDF Doc
תקציב מפורט - מועצה מקומית כפר ורדים 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב מפורט - מועצה מקומית כפר ורדים 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2018
PDF Doc PDF Doc
תקציב המרכז הקהילתי
בקרוב
דוחות כספיים מבוקרים
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2018
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2017
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2016
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי מבוקר 2015
PDF Doc PDF Doc
צו הארנונה
2018-2020
PDF Doc
צו הארנונה 2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח שנתי 2018
PDF Doc PDF Doc
דוח לתושב
בקרוב
פרוטוקולים וועדת מכרזים
מכרזי כוח אדם
PDF Doc
דרוש מהנדס/ת. מכרז פומבי 12-21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דרוש-ה מזכיר-ה בית ספר קשת מכרז פומבי 13.12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס מועמד למשרה
PDF Doc PDF Doc
מכרזים לפי סעיף 3 (8)
PDF Doc
מכרז פומבי מספר 7.2021 עבודות אחזקה בכפר ורדים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז פומבי מס' 6/2021 - ביצוע עבודות פיתוח עבור שכונת לבונה בשלב ב' בכפר ורדים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז ביצוע עבודת פיתוח - שלב ב - שכונת לבונה - כפר ורדים -הבהרה - 16112021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
החלטה למכרז 4.20 פארק המשפחה
PDF Doc PDF Doc
וועדת השלושה
PDF Doc
וועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
החלטה על התקשרות לשרותי ניהול ופיקוח - סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת השלושה - פרוטוקול התקשרות עם החברה למשק וכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז ליסינג תפעולי 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר לשמירה על הסדר והניקיון
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר אגרת ביוב
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר אגרת תעודת אישור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר הסדרת שמירה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר העמדת רכב וחנייתו
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר הצמדה למדד
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר הריסת מבנים מסוכנים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר מודעות ושלטים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר פיקוח על כלבים וחתולים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר פתיחת עסקים וסגירתם
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר רוכלים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוקי עזר אספקת מים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוקי עזר ארונות חשמל
PDF Doc PDF Doc
פרטי רכז נגישות
בלקיס עריידי טלפון: 054-9736053
מבני ציבור מונגשים
PDF Doc
אתרים מונגשים בכפר ורדים
PDF Doc PDF Doc
תשתיות ומתקנים מונגשים
בקרוב
ממונה על רישוי עסקים: מוטי מזרחי 0524296689 moty@k-vradim.org.il
ממונה על אזרחים ותיקים: ענת גנץ מנהלת המחלקה לשרותיים חברתיים 052-5798042 anatg@k-vradim.org.il
סער גולדשלגר 0524-296702 SaarG@k-vradim.org.il
PDF Doc
וועדת הנצחה 30.6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת ביקורת 9.3.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת ביקורת 5.11.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
9.6.21 פרוטוקול וועדת מלח 7.6.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח 9.5.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועד מלח מיום 26.4.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת ביטחון 15.9.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת ביטחון 19.5.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח מיום 3.11.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח מיום 18.6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח מיום 19.6.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 2.19 הסדרת מעגל תנועה כביש 38 דרך ההר
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 3.19 קירוי מעבר בית ספר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 4.19 עבודות הנחת קו אספקת המים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 5.19 ביטוחי הרשות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 6.19 ביצוע מעגל תנוע כביש 38 דרך ההר
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז פומבי 1.19 מיתוג, שיווק, הפקה ופרסום
PDF Doc PDF Doc
אין תוצאות מתאימות
 Roses Banner