Close Button
Emergency Image

תושבים יקרים,

אני גאה להציג את זירת השקיפות של כפר ורדים.

אני מאמין בשקיפות מלאה, בשותפות הקהילה, בדיאלוג ומעורבות, לא כסיסמה אלא כתפיסת עולם.

שקיפות הינה שומרת סף הטובה ביותר, תורמת למנהל תקין ומהווה אבן יסוד בזכות הציבור לדעת.

אתר האינטרנט שלנו הינו ערוץ קשר חשוב בין המועצה לתושבים בשגרה ובחירום, ומהווה בסיס משמעותי בחיזוק המעורבות הציבורית והקהילתית של תושבי כפר ורדים.

בזירת השקיפות תוכלו להיחשף למגוון רחב של נתונים ולעקוב מקרוב על העשייה במועצה, בשקיפות, נוחות ונגישות.

מועצה מקומית כפר ורדים רואה חשיבות עליונה בהנגשת המידע הציבורי, לשימוש הציבור. המועצה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לכם, התושבים, להבין את הפעילות ואת מדיניות המועצה.

כפר ורדים עומד בפני אתגרים ומשימות רבות וכולם ינוהלו בשקיפות מלאה ובשיתוף הציבור.

שלכם,

אייל שמואלי
ראש המועצה המקומית כפר ורדים

PDF Doc
סטטוס קו הזנת מים - כפר ורדים - חודש יוני 2020
PDF Doc PDF Doc
דוח מבקר המועצה
בקרוב
דוח תלונות הציבור
בקרוב
פרוטוקול הוועדה לתכנון ולבניה
פרוטוקול ועדת תמרור
PDF Doc
ועדת תמרור- סיכום פגישה מס' 11/2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת תמרור- סיכום פגישה מס' 05/2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 01.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 02.2020
PDF Doc PDF Doc
דוחות כספיים של הוועדה לתכנון ולבניה
תקציב הוועדה
PDF Doc
תקציב הוועדה 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב הוועדה 2020
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת חינוך
בקרוב
נתוני שיקוף אשכול גנים
בקרוב
נתוני שיקוף בית חינוך יסודי "קשת"
בקרוב
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "אמירים"
בקרוב
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "תפן"
בקרוב
אישורי בטיחות מוסדות חינוך
2019-2020
בקרוב