Close Button
Emergency Image

תושבים יקרים,

אני גאה להציג את זירת השקיפות של כפר ורדים.

אני מאמין בשקיפות מלאה, בשותפות הקהילה, בדיאלוג ומעורבות, לא כסיסמה אלא כתפיסת עולם.

שקיפות הינה שומרת סף הטובה ביותר, תורמת למנהל תקין ומהווה אבן יסוד בזכות הציבור לדעת.

אתר האינטרנט שלנו הינו ערוץ קשר חשוב בין המועצה לתושבים בשגרה ובחירום, ומהווה בסיס משמעותי בחיזוק המעורבות הציבורית והקהילתית של תושבי כפר ורדים.

בזירת השקיפות תוכלו להיחשף למגוון רחב של נתונים ולעקוב מקרוב על העשייה במועצה, בשקיפות, נוחות ונגישות.

מועצה מקומית כפר ורדים רואה חשיבות עליונה בהנגשת המידע הציבורי, לשימוש הציבור. המועצה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לכם, התושבים, להבין את הפעילות ואת מדיניות המועצה.

כפר ורדים עומד בפני אתגרים ומשימות רבות וכולם ינוהלו בשקיפות מלאה ובשיתוף הציבור.

שלכם,

אייל שמואלי
ראש המועצה המקומית כפר ורדים

פרוטוקול ישיבות מועצה
2012-2022
PDF Doc
שיבת מועצה שלא מן המנין 8.23, 23.8.23 – ישיבת הזדהות ובחירת ועדת הבחירות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 7/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 6/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 5/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 4/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 3/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ישיבת מועצה מן המניין 2/23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 1/23 – אישור תקציב
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 9-22 18.9.22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 12-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 11-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 10-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 8-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 7-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 6-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 5-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 3-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 2-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1-22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 11-21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 10-21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה 10-21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 9.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישבת מ ועצה מן המניין 8.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 7.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 6.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 5.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 4.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבות מועצה 2.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-שלא-מן-המניין-1.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-12.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-10.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקל-ישיבת-מועצה-11.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-3.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-8.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול-ישיבת-מועצה-9.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/18
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/17
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 18/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 20/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 21/16
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 17/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 15/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 14/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 12/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 11/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 08/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 07/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 03/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 01/15
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 16/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 15/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 14/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 13/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 09/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 08/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 07/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 06/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 05/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 04/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 03/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01/14
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 14/13 מיום 15/9/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/13
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/12
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/12
PDF Doc PDF Doc
הזמנות לישיבת מועצה
2019-2021
PDF Doc
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3-23 13.2.23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה 7.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה מן המניין 6.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה שלא מן המניין 5.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת המועצה מן המניין 4.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת מועצה מן המניין 3.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון לישיבת מועצה שלא מן המנייו
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
זימון-לישיבת-מועצה-שלא-מן-המניין-1.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
12.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
11.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
10.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
9.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
8.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
3.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
1.19
PDF Doc PDF Doc
הסכמים קואליציוניים
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת אופק בתנועה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת כפר ורדים בלב
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת כפר ורדים ירוק
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
הסכם קואליציוני בין סיעת תכלית לסיעת מעוף
PDF Doc PDF Doc
ועדת הנהלה (חובה)
יו"ר : אייל שמואלי / חברי ועדה: שרונה מאייר, עופר כהן, יורם איילון, עופר חלה, יואב ניצב, טוביה ארז, קרן דרוקמן אביב
ועדת ביקורת (חובה)
יו"ר : איתן היימן / חברי ועדה: עופר כהן, טוביה ארז
PDF Doc
ועדת ביקורת 11.4.22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת ביקורת 22.6.22
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת ביקורת 9.3.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת ביקורת 5.11.19
PDF Doc PDF Doc
ועדת השקעות
PDF Doc
פרוטוקול 4/12/2022
PDF Doc PDF Doc
ועדת מכרזים (חובה)
יו"ר : יורם איילון / חברי ועדה: יואב ניצב, עופר חלה
PDF Doc
מכרז פומבי 1.19 מיתוג, שיווק, הפקה ופרסום
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 2.19 הסדרת מעגל תנועה כביש 38 דרך ההר
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 3.19 קירוי מעבר בית ספר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 4.19 עבודות הנחת קו אספקת המים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 5.19 ביטוחי הרשות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכרז 6.19 ביצוע מעגל תנוע כביש 38 דרך ההר
PDF Doc PDF Doc
ועדת מלח (משק לשעת חירום)
יו"ר : אייל שמואלי / חברי ועדה: תושיה סוחריאנו, סער גולדשלגר, ערן גרטלר
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח 9.5.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
9.6.21 פרוטוקול וועדת מלח 7.6.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועד מלח מיום 26.4.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח מיום 18.6.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח מיום 3.11.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת מלח מיום 19.6.19
PDF Doc PDF Doc
ועדת בינוי ותכנון (רשות)
יו"ר : טוביה ארז / חברי ועדה: קרן דרוקמן אביב, דורון לבב
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי מיום 29.1.23
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 01.2022
PDF Doc PDF Doc
ועדת בטחון (חובה)
יו"ר : עופר חלה / חברי ועדה: אייל שמואלי, תושיה סוחריאנו
PDF Doc
פרוטוקול וועדת ביטחון 19.5.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת ביטחון 15.9.19
PDF Doc PDF Doc
ועדת ערר לארנונה (חובה)
יו"ר : צור גלוזמן / מ"מ יו"ר : רוברט חן / חברי ועדה: יורם לוי, אורי אמיתי
ועדת הנחות (חובה)
יו"ר : איתן היימן / חברי ועדה: קרן דרקומן אדיב, ספי בארי, ענת גנץ, עו"ד עדי הרטל
ועדת הנצחה (חובה)
יו"ר : יואב ניצב / חברי ועדה: שרונה שלו מאייר, מאיר גרינפלד
PDF Doc
וועדת הנצחה 30.6.20
PDF Doc PDF Doc
ועדת איכות הסביבה (חובה)
יו"ר: קרן דרוקמן אדיב / חברי ועדה: עופר כהן, טוביה ארז, אייל שמואלי, אביבה קורבורה, קרן אייזנברג, דורון לבב
PDF Doc
פרוטקול ישיבה מיום 9.8.2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטקול ישיבה מיום 4.8.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 21.04.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 4.4.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1.7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 26.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 7.4.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 21.7.19
PDF Doc PDF Doc
ועדת חינוך
PDF Doc
פרוטוקל ועדת חינוך מיום 13.10.21
PDF Doc PDF Doc
ועדה למאבק בסמים ואלימות
יו"ר : שרונה שלו מאייר / חברי ועדה: גלית פטשניק
PDF Doc
פרוטוקול וועדה למאבק בנגע הסמים ומיגור האלימות 11.1.2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדה למאבק בנגע הסמים ומיגור האלימות 22.8.21
PDF Doc PDF Doc
ועדת תמרור
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה 8.2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס' 12.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס' 6.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס' 10.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת תמרור- סיכום פגישה מס' 05/2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור - סיכום פגישה מס 10.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
וועדת תמרור -סיכום פגישה מס' 11.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ועדת תמרור- סיכום פגישה מס' 11/2019
PDF Doc PDF Doc
ועדת לבחירת שמות רחובות
יו"ר : שרונה שלו מאייר / חברי ועדה: קרן אדיב דרוקמן, איתן היימן, תמי חצ'ואל, דורון לבב.
בשנים 2021-2023 עסקה המועצה בבניית תוכנית אסטרטגית לכפר ורדים, בניית התוכנית נעשתה לאחר שיתוף הציבור בנושאים שונים שעלו על הפרק ואלו הן תוצריה
PDF Doc
תוכנית אסטרטגית 2023
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
קול קורא למזכירים 2023
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תוכנית שנתית 2022-תעסוקה שווה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פארק אקולוגי מצגת
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים הנחיות מרחביות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
סטטוס קו הזנת מים - כפר ורדים - חודש יוני 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
קו הזנת מים, דוח סטטוס לחודש אוקטובר 2020
PDF Doc PDF Doc
תקציב
2021
PDF Doc
תקציב 2022 תמצית - סופי
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2022 מפורט - סופי
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2021 סופי - תמצית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2021 סופי - מפורט
PDF Doc PDF Doc
2018-2020
PDF Doc
תקציב מפורט - מועצה מקומית כפר ורדים 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב מפורט - מועצה מקומית כפר ורדים 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב 2018
PDF Doc PDF Doc
תקציב המרכז הקהילתי
בקרוב
דוחות כספיים מבוקרים
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2018
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2017
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי שנתי מבוקר 2016
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח כספי מבוקר 2015
PDF Doc PDF Doc
צו הארנונה
2018-2023
PDF Doc
צו ארנונה 2023
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכתב הסבר להוספת סיווג
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2022
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
צו הארנונה 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
דוח שנתי 2018
PDF Doc PDF Doc
דוח לתושב
PDF Doc
תמצית דוחות כספיים 2020
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול הוועדה לתכנון ולבניה
PDF Doc
פרוטוקול 6.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 26.2.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 29.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ה5.7.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 20.5.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תיקון בסעיפים לפרוטוקול 29.1.20
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 2.4.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 25.9.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 28.11.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 26.6.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 29.5.19
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול 31.7.19
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 9.21
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 08.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 07.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 6.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 05.2021
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 04.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול וועדת בינוי 03.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 02.2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פרוטוקול ועדת בינוי 01.2020
PDF Doc PDF Doc
דוחות כספיים של הוועדה לתכנון ולבניה
תקציב הוועדה
PDF Doc
תקציב הוועדה 2019
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
תקציב הוועדה 2020
PDF Doc PDF Doc
הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה המקומית שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות נגישות
PDF Doc
PDF Doc PDF Doc
אזור תעסוקה משותף מעלות-כפר ורדים
PDF Doc
PDF Doc PDF Doc
שיבוץ לגנים תשפ"ג
PDF Doc
שיבוץ לגנים תשפ"ג
PDF Doc PDF Doc
נתוני שיקוף אשכול גנים
PDF Doc
אשכול גנים 2021-2022
PDF Doc PDF Doc
נתוני שיקוף בית חינוך יסודי "קשת"
PDF Doc
בית ספר קשת 2021-2022
PDF Doc PDF Doc
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "אמירים"
PDF Doc
בית ספר אמירים 2021-2022
PDF Doc PDF Doc
נתוני שיקוף חט"ב וחט"ע בית חינוך "תפן"
בקרוב
אישורי בטיחות מוסדות חינוך
2019-2020
PDF Doc
כפר ורדים פעוטוני החורש אישור בטיחות משרד העבודה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן צעיר תפן אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן פשוש אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן עפרוני אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן סנונית אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן ניסויי חלונות אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן חוחית אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן דרור אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים גן בוגר תפן אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים בית ספר תפן על יסודי אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים בית ספר תפן יסודי אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים בית ספר קשת אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
כפר ורדים בית ספר אמירים אישור בטיחות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אישור בטיחות אמירים 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אישור בטיחות בית ספר קשת ואולם ספורט 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אישור בטיחות בית ספר תפן 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אישור בטיחות בית ספר תפן 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן בוגר תפן 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן חוחית 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן פשוש 2020
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן סנונית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן עפרוני
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן דרור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר אמירים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר קשת +אולם ספורט קשת
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
בית ספר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן בוגר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן דרור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן חוחית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן ניסוי-חלונות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן סנונית
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן עפרוני
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן פשוש
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
גן צעיר תפן
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
פעוטוני החורש
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
אולם ספורט חדש
PDF Doc PDF Doc
מחזור
PDF Doc
כפר ורדים מקום ראשון במחזור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מחזור בקבוקים
PDF Doc PDF Doc
ימי פינוי גזם וגרוטאות
PDF Doc
ימי פינוי גזם
PDF Doc PDF Doc
הסברה בנושא הדברת מזיקים
PDF Doc
המלצות טיפול ומניעת יתושים ברשת
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
מכתב ראשי רשויות פתיחת עונה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טיגריס אסייני
PDF Doc PDF Doc
פקיד היערות כריתת עצים
PDF Doc
כריתת עץ
PDF Doc PDF Doc
מיקום פינות מחזור
PDF Doc
מיקום פינות מחזור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר סלילת רחובות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר - תיעול
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר שצ"פ
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר לשמירה על הסדר והניקיון
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר אגרת ביוב
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר אגרת תעודת אישור
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר הסדרת שמירה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר העמדת רכב וחנייתו
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר הצמדה למדד
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר הריסת מבנים מסוכנים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר מודעות ושלטים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר פיקוח על כלבים וחתולים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר פתיחת עסקים וסגירתם
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוק עזר רוכלים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוקי עזר אספקת מים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
חוקי עזר ארונות חשמל
PDF Doc PDF Doc
אין תוצאות מתאימות
 Roses Banner