Close Button
Emergency Image

תושבים יקרים,

אני גאה להציג את זירת השקיפות של כפר ורדים.

אני מאמין בשקיפות מלאה, בשותפות הקהילה, בדיאלוג ומעורבות, לא כסיסמה אלא כתפיסת עולם.

שקיפות הינה שומרת סף הטובה ביותר, תורמת למנהל תקין ומהווה אבן יסוד בזכות הציבור לדעת.

אתר האינטרנט שלנו הינו ערוץ קשר חשוב בין המועצה לתושבים בשגרה ובחירום, ומהווה בסיס משמעותי בחיזוק המעורבות הציבורית והקהילתית של תושבי כפר ורדים.

בזירת השקיפות תוכלו להיחשף למגוון רחב של נתונים ולעקוב מקרוב על העשייה במועצה, בשקיפות, נוחות ונגישות.

מועצה מקומית כפר ורדים רואה חשיבות עליונה בהנגשת המידע הציבורי, לשימוש הציבור. המועצה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לכם, התושבים, להבין את הפעילות ואת מדיניות המועצה.

כפר ורדים עומד בפני אתגרים ומשימות רבות וכולם ינוהלו בשקיפות מלאה ובשיתוף הציבור.

שלכם,

אייל שמואלי
ראש המועצה המקומית כפר ורדים

דוח מבקר המועצה
בקרוב
דוח תלונות הציבור
בקרוב
פרוטוקול הוועדה לתכנון ולבניה
בקרוב
פרוטוקול ועדת תמכור
בקרוב
פרוטוקול ועדת חינוך
בקרוב
נתוני שיקוף גני ילדים
בקרוב
נתוני שיקוף יסודי
בקרוב
אישורי בטיחות מוסדות חינוך
בקרוב
פרוטוקול ישיבות מועצה
בקרוב
הזמנות לישיבת מועצה
בקרוב
הסכמים קואליציוניים
בקרוב
פרוטוקול ועדת אכלוס
בקרוב
מדידת קרינה סלולר
בקרוב
מחזור והפרדת אשפה
בקרוב
הסברה בנושא הדברת מזיקים
בקרוב
פקיד היערות כריתת עצים
בקרוב
פרסום פניות הציבור
בקרוב
תקציב הרשות
בקרוב
דוחות כספיים מועצה
בקרוב
תקציב המרכז הקהילתי
בקרוב
דוחות כספים המרכז הקהילתי
בקרוב
דוחות ארנונה
בקרוב
הנחות ופטורים ארנונה
בקרוב
פרוטוקול ועדת מכרזים
בקרוב
פרסום מכרזים
PDF Doc
מכרז חיצוני לתפקיד מבקר מועצה וממונה על תלונות הציבור
PDF Doc PDF Doc
פרוטוקול ועדת התקשרויות
בקרוב
קולות קוראים
בקרוב
אין תוצאות מתאימות
 Roses Banner